Wet passend onderwijs

Leerlingen met rugzakjes

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De gedachte achter de wet is dat leerlingen niet naar het speciaal onderwijs hoeven als zij goede ondersteuning krijgen. Het (voortgezet) speciaal onderwijs blijft wel bestaan voor kinderen die dat nodig hebben. De school is voortaan verantwoordelijk voor het vinden van een goede plek voor een kind. Nu zitten veel kinderen nog thuis omdat er voor hen geen passende onderwijsplek is. Doordat scholen de zorgplicht krijgen, moet dat aantal kinderen kleiner worden.

Evaluatie

Een jaar na de inwerkingtreding zijn de effecten van de Wet passend onderwijs gemeten. Daaruit blijkt dat het in steeds meer regio’s lukt kinderen een passende plek te bieden. Maar ook blijkt dat nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden de ruimte benutten die de wet biedt. Daarom krijgen ouders, scholen en samenwerkingsverbanden meer informatie over de zorgplicht voor leerlingen die niet altijd naar school kunnen komen en over hun verantwoordelijkheden. Als ze dan toch tekort blijven schieten spreekt  de Inspectie van het Onderwijs hen daar op aan. Uit de evaluatie blijkt verder dat ouders de nieuwe regels niet als bureaucratisch ervaren. Minder bureaucratie was ook een van de doelstellingen van passend onderwijs.

Onderwijs op een andere locatie dan de school

Voor sommige leerlingen is het beter als zij les krijgen op een andere plek dan school. Soms zijn daarvoor lichamelijke of psychische redenen. Ook kan het gaan om kinderen die heel goed zijn in sport of bijvoorbeeld muziek. Weer andere kinderen verblijven tijdelijk in het buitenland. Ook deze groepen kinderen moeten kunnen rekenen op kwalitatief goed onderwijs. De wettelijke mogelijkheden daarvoor worden verbeterd. Verder wil de staatssecretaris het thuisonderwijs terugdringen. Sommige ouders willen hun kinderen thuis les geven, omdat ze in hun buurt geen school kunnen vinden die past bij hun geloof of ideologie. Ouders mogen alleen thuisonderwijs geven als zij met een goed plan komen en kunnen aantonen dat ze goede onderwijzers zijn.

Vergaderinformatie

Op woensdag 10 februari 2016 debatteerde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het passend onderwijs.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Uit de media

Gerelateerde websites