Kamerstukken

Zoekresultaten (21)

U zoekt op ‘fiche’ U zoekt in Kamerstukken, 17/09/2021

Brieven regering

Non-paper EU-brede limiet contante betalingen en 500 eurobiljet

Non-paper EU-brede limiet contante betalingen en 500 eurobiljet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1778 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de...

2021D34082

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Fiche 9: Herziening EU ETS, herziening MSR Fiche 10: ESR Verordening Fiche 11: Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening Fiche 12: Mededeling EU-Bossenstrategie Fiche 13: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism Fiche 14: Verordening Social Climate Fund (SCF) De...

2021D34087

Brieven regering

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 5-7 september 2021

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 5-7 september 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1345 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van...

2021D34043

Brieven regering

Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035

Fiche: Verordening aanscherping CO2-normen nieuwe personen- en bestelauto’s in 2030 en 2035. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing SWD (2021) 613 final SWD (2021) 614 final (samenvatting) f) Behandelingstraject Raad Milieuraad g) Eerstverantwoordelijk...

2021D34093

Brieven regering

Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen

Fiche: Verordening bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Het Fit-for-55pakket geeft invulling aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto 55% in 2030 t.o.v. 1990, zoals vastgelegd in de Europese Klimaatwet2. Het voorstel bevat de...

2021D34090

Brieven regering

Beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

Beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie. Het kabinet steunt verder veel van de overige elementen uit het pakket (zoals de inzet voor het gebruik van alternatieve brandstoffen voor luchtvaart en de scheepvaart, het voorstel...

2021D34046

Brieven regering

Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie

Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie. De mededeling geeft aan dat deze bijdragen gesteund kunnen worden met bestaande EU-financiering, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De strategie bevat een routekaart met verschillende mijlpalen om in 2030 de aangekondigde...

2021D34098

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 16 september 2021 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 16 september 2021. Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet op 22 december 2020 besloten tot instelling van de onafhankelijke Commissie Europese economie. De commissie had als taak het verkennen en formuleren van...

2021D34016

Brieven regering

Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

Fiche: Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen. Essentie voorstel a) Inhoud voorstel Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit-for-55-pakket 1. Het Fit-for-55- pakket geeft invulling aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto...

2021D34092

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 september 2021 (Kamerstuk 21501-30-539)

bedrijfsleven voorop worden gesteld. Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie De leden van de GroenLinks-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen en hebben daar nog enige vragen...

2021D33932

Brieven regering

Fiche: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie

Fiche: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie. Essentie voorstel a) Inhoud voorstel Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit-for-55-pakket1. Het Fit-for-55pakket geeft invulling aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto 55% in 2030 t.o.v...

2021D34088

Brieven regering

Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA

Fiche: Herziening richtlijn EU ETS voor luchtvaart en implementatie CORSIA. Commissiedocument COM (2021) 552 final COM (2021) 567 final d) EUR-lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/ ?uri=CELEX%3A52021PC0552&qid=1626446169902 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52021PC0567&rid=10 e) Nr. impact assessment Commissie

2021D34094

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 14 september 2021 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 14 september 2021. Griffie Plenair zal worden verzocht het plenaire debat over de ‘fit for 55’voorstellen zo spoedig mogelijk na het gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans in te plannen. Besluit: De...

2021D33975

Brieven regering

Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie. Essentie voorstel a) Inhoud voorstel Dit voorstel maakt onderdeel uit van het Fit-for-55-pakket.1 Het Fit-for-55pakket geeft invulling aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto 55% in 2030...

2021D34086

Brieven regering

Fiche: ESR-verordening

Fiche: ESR-verordening. Dit gebeurt door middel van een formule, die vaststelt wat de verdeling wordt onder lidstaten (de verdeelsleutel). De Commissie herziet deze formule licht: de formule blijft hoofdzakelijk gebaseerd op BBP/capita van lidstaten, maar...

2021D34096