Kamerstukken

Zoekresultaten (10.559)

U zoekt op ‘covid-19’ U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

De verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie

De verspreiding van misinformatie door Pfizer over de effectiviteit van het COVID-19 vaccin en het daarna verhullen van die informatie. Is er contact geweest van de Nederlandse overheid met Pfizer over de valse claims die de...

2023D47834

Brieven regering

Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

pharmaceutical-strategy-europe/reform-eu-pharmaceutical-legislation_en 2 Zie ook het BNC-fiche, Kamerstuk 36365, nr. 2. 3 EU4Health is een Europees programma in reactie op de COVID-19 pandemie om de crisisparaatheid in de EU te versterken, waarvoor €5,3 miljard is gebudgetteerd in...

2023D47751

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727). 3703 Commission proposal for a Council Recommendation amending Recommendation (EU) 2022/107 on a coordinated approach to facilitate safe free movement...

2023D47542

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie. Voorziet wet- en regelgeving bijvoorbeeld in een informatiebrochure met alle ins- en outs van vaccinatie tegen COVID-19 en in welke fase moet die...

2023D47557

Kamervragen

Coronavaccinatie, vaccinatieschade en aanverwante zaken

mogelijke verband tussen COVID-19-vaccinatie en ernstige langdurige klachten gehonoreerd? Vraag 15 Klopt het dat vanuit het Lareb geen opvolging wordt gegeven aan meldingen die zijn gedaan van bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie? Hoe wordt geïnventariseerd hoe deze...

2023D47522

Overige Kamerstukken

Landeninformatie - Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

van de Ombudsman, die in februari 2021 rapporteerde over het onwettig optreden van het ministerie van Binnenlandse Zaken door protesten tegen de overheid over de aanpak van de Covid-19 pandemie te verbieden, een onderzoek wordt ingesteld.149...

2023D47360

Brieven regering

Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

het jaar 2024 Nr. 28 Brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2023 In februari...

2023D47277

Overige Kamerstukken

Verzekerdenmonitor 2023

verzekeringsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de betrokkenen. Dit is een stijging van € 147,1 mln. ten opzichte van 2021. Het is niet mogelijk één directe oorzaak te geven voor deze stijging. Allereerst heeft...

2023D47196

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de noodzaak en veiligheid van de coronaboostervaccins en de nieuwe vaccinatieronde voor oudere en kwetsbare personen

zie mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Haga van 17 april jl.9 4 eBioMedicine, 19 september 2023, «Biodistribution of mRNA COVID-19 vaccines in human breast milk» (www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352–3964(23)00366–3/fulltext). 5 ScienceAdvances, 22 september 2023...

2023D47168

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de antwoorden op vragen tijdens het plenaire debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM naar oversterfte in 2020 en 2021. In dit onderzoek is onder meer het risico op overlijden aan andere doodsoorzaken dan COVID-19 kort na vaccinatie onderzocht. Geconcludeerd wordt dat...

2023D47161

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

CBG) vallen onder de reikwijdte van deze beleidsregel. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om van het eigen beleid af te wijken, mits daarvoor een gegronde reden is. Gezien de epidemiologische situatie...

2023D47136

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

2023 56.501.427 Stand suppletoire begroting prinsjesdag 2023 57.050.109 Belangrijkste suppletoire mutaties: 1) Saldo mee- en tegenvallers diverse ‒ 201.285 2) Covid-19 1,3,4,7 ‒ 21.511 3) Openstaande verplichtingen diverse ‒ 18.981 4) Niet-plafondrelevante mutaties 11 ‒ 710.000...

2023D46300

Brieven regering

Beroep op artikel 2.27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) in de 2e suppletoire begroting (Kamerstuk 36470-XVI)

2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 470 XVI, nr. 3 1 Grootste verplichtingen mutaties 2e suppletoire begroting 2023 Artikel Omschrijving Bedrag 1 Voor het in stand houden van de basiscapaciteit Covid-19 vaccinaties bij de GGD’en €...

2023D47061

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting (herdruk)

subsidie dierentuinen COVID-19 ‒ 475 ‒ 475 0 Kamerstuk 35420, nr. 105 Nadeelcompensatie pelsdierhouderijen 604 604 0 Kamerstuk 35633, nr. 6 Totaal 643 643 0 Toelichting Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 De regeling ongedekte...

2023D46268

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

nationale organisaties 0 170 170 Bijdragen aan medeoverheden 4.700 ‒ 1.700 3.000 HGIS ODA 4.700 ‒ 1.700 3.000 3 COVID-19 Testen reizen 4.436 0 4.436 Opdrachten 4.436 0 4.436 Opdrachten COVID-19 4.436 0 4.436 Ontvangsten 1.501...

2023D46290