Kamerstukken

Zoekresultaten (9.359)

U zoekt op ‘covid-19’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

36200-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023

36200-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023. Tijdens de covid-19 pandemie

2022D39930

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

prijsonderhandelingen geneesmiddelen. Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29477, nr.653. 16 De uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stegen met 7,7%. Die aan medisch-specialistische zorg in zijn geheel met 4,9%; dit is inclusief COVID-19 meerkosten en continuïteitsbijdragen (zonder die mee te tellen zou een daling van -4,7% zijn gerealiseerd).

2022D39879

Brieven regering

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

antisemitisme wederom opkomt in Nederland. Antisemitisme gedijt bij en vormt zich naar thema’s die maatschappelijke onrust veroorzaken. Rondom COVID-19 en de Russische oorlog in Oekraïne steken antisemitische samenzweringstheorieën de kop op, vaak gebaseerd op klassieke en veelvuldig ontmaskerde mythen over Joden. Daarnaast vindt antisemitisme een

2022D39870

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over oversterfte en vaccinaties

nr. 1886). Vraag 2 Bent u bekend met de volgende bevinding in paragraaf 7.4 van dat rapport: "Het onderzoek van de doodsoorzaakverklaringen geeft geen beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage van het vaccineren tegen COVID-19 aan overlijden [...] Het beeld dat uit de beschrijving naar voren komt moet dus met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd

2022D39752

Brieven regering

Beleidsvisie seksuele gezondheid

Soa-bestrijding wordt hierin meegenomen. Zo wordt momenteel onderzocht in hoeverre de basis van GGD’en in de infectieziektebestrijding op orde is, wat er nog nodig is en wat we kunnen leren van de covid-19 pandemie. Het vraagt ook wat van de GGD’en zelf. De CSG’s en de afdelingen infectieziektebestrijding zullen moeten samenwerken en afspraken

2022D39780

Overige Kamerstukken

Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (ongecorrigeerd stenogram)

Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (ongecorrigeerd stenogram). Waarom worden de EU-overleggen zeer summier beschreven, zodat er weinig extra's van bewaard wordt, terwijl de Unie vaccins inkocht, een QR-code coördineerde, en een schuldenunie opzette? Wilt u bevorderen dat het ministerie van AZ een gewijzigde hotspotlijst vaststelt

2022D39618

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-XVII)

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNWRA)? 32 Kunt u in tabelvorm uiteenzetten wat het totale bedrag - zowel ODA als non-ODA - is dat in de begroting is geraamd, uitgesplitst naar uitgaven en verplichtingen, ter bestrijding van COVID-19? Wilt u daarbij aangeven welke landen, organisaties en projecten dit geld zullen ontvangen?

2022D39537

Overige Kamerstukken

36200 IV Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

zijn de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland procentueel gezien gestegen ten opzichte van het jaar 2021 en wat zijn de belangrijkste factoren? 19 Hoeveel zijn de inkomsten vanuit toerisme sinds het begin van de COVID-19 pandemie teruggelopen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten (CAS) en in hoeverre werkt dit door in de koopkracht

2022D39379

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022

7e vergadering, dinsdag 4 oktober 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening; Staat van het hotspotarchief COVID-19; Sluiting;

Kamervragen

Onderbreking datastroom RIVM mbt vaccinatiecampagnes

nee, waarom niet?   4. Bent u op de hoogte van het feit dat op de RIVM-pagina staat dat de tijdelijke onderbreking in de datastroom tussen GGD-GHOR en het RIVM te maken heeft met de voorbereiding op gegevensuitwisseling van de vaccinaties in het najaar, waardoor het nu niet mogelijk om de wekelijkse update deelname COVID-19 vaccinatie in Nederland te

2022D39405

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

op zich laten wachten. De reden daarvoor is dat vanaf toen en voor langere tijd ambtelijke wetgevingscapaciteit beschikbaar moest worden gemaakt in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19. Het conceptwetvoorstel is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (hierna: ATR). Dit heeft besloten geen formeel advies uit

2022D39545

Brieven regering

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

voorbereid zijn om aan de slag te kunnen bij een acute zorgvraag. De inzet van bijvoorbeeld de opleiding Basis Acute zorg (BAZ) draagt hieraan bij. Zoals in de Kamerbrief ‘Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19’ staat, deelt het kabinet het advies van de taskforce ondersteuning zorgpersoneel om de opleiding BAZ eenmalig te verruimen gezien

2022D39265

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

het voor Nederland meest gunstige routenetwerk ontstaat? Het kabinet kiest op basis van de belangenafweging voor het terugdringen van overlast ten opzichte van de periode voor het begin van de COVID-19 pandemie, het beëindigen van het anticiperend handhaven en een adequate verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld. Dit resulteert in een

2022D38656

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

BIJ1 PvdD = Partij voor de Dieren Groep Van Haga ChristenUnie Omtzigt FVD = Forum voor Democratie Gündoğan SPREKERSLIJST Dinsdag 4 oktober 2022 Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 Naam: Fractie: Spreektijd: 1. P.H. Omtzigt Omtzigt 3 min 2. H.P.M. Hijink SP 3 min 3. M. Agema PVV 3 min 4. J.Z.C.M. Tielen VVD 3 min 5. W. Paulusma

2022D38791

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het nieuws dat Europese Commissie voorzitter Von der Leyen op eigen houtje met Pfizer onderhandeld heeft over de aanschaf van 1,8 miljard coronavaccins

on-der-leyen-onderhandelde-op-eigen-houtje-met-pfizerover-1-8-miljard-coronavaccins-en-weigert-opheldering~b0c4cd94/). Kamerstuk 21 501-20, nr. 1659 Stand van Zakenbrief COVID-19 13 april 2021, Kamerstuk 25 295, nr. 1105

2022D38400

Naar boven