Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister te verzoeken voor het algemeen overleg stikstof van 20 februari 2020 een overzicht te geven van de verschillende middelen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, naar moment van aankondiging (bv. Regeerakkoord, klimaatakkoord) en gedetailleerde bestemming (sanering varkens, sanering overig vee, innovatie, verduurzaming etc) en dit verder uit te splitsen naar moment van besteding (bv. innovatiegelden in twee tranches van 5 jaar).

2020D05951
Indiener Laura Bromet
Kamerlid GL

Verzoek van het lid Madlener (PVV) om het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot de eerste week na het voorjaarsreces i.v.m. het op 20 februari te verschijnen onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds over het rekenmodel van het RIVM

2020D05882
Indiener Barry Madlener
Kamerlid PVV

Verzoek voor van het lid Lodders (VVD), mede namens de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Mestbeleid van 19 februari 2020 uit te stellen tot uiterlijk half april, in afwachting van de brief over de contouren van het herziene mestbeleid.

2020D05769
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen