Wetsvoorstellen

20 jan 2020

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

35375
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

18 dec 2019

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

35366
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

18 dec 2019

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

35367
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

06 dec 2019

Wijziging van de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

35355
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

27 nov 2019

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

35348
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

26 nov 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

35350-VI
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

26 nov 2019

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

35349
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

11 okt 2019

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

35317
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

09 okt 2019

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

35311
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

17 sep 2019

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

35300-VI
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

02 sep 2019

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

35271
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

18 jul 2019

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35263
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

18 jul 2019

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

35262
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

18 jul 2019

Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

35259
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

10 jul 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

35256
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

05 jul 2019

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

35249
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

14 jun 2019

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

35225
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

14 jun 2019

Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI

35224
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

29 mei 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

35210-VI
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

16 mei 2019

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

35206-(R2127)
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

15 mei 2019

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

35200-VI
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

26 mrt 2019

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

35175
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

21 mrt 2019

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

35170
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

08 mrt 2019

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiƫle belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

35160
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Wetsvoorstellen

04 mrt 2019

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

35152
Indiener Vaste commissie voor justitie en veiligheid

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen