Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188)

2020P01291

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

2020P01283

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102)

2020P01293

46e vergadering, dinsdag 28 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget; Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland; Sociale veiligheid in het onderwijs; Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd; Uitvoering moties in relatie tot experimenten; Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs; Samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van defensieaangelegenheden; Sluiting;

Ongecorrigeerd

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Omtzigt, Van Helvert, Paternotte en Sjoerdsma over het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflictgebieden

2020D03033
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen