Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (181)

U zoekt in Voorbereiding

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36217

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Verzamelwet SZW 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt aan aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en heeft geen grote financiële consequenties.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
Schouten C.J. (CU)
36216

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (stikstoffonds).

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36213

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2022. In 2023 heeft het kabinet € 1,4 mld. beschikbaar gesteld voor de uitvoering en uitgifte van een eenmalige aanvullende tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om hiervan € 500 per huishouden al in 2022 uit te keren. Om deze reden wordt € 500 mln. van de begroting 2023 naar 2022 geschoven. Dit is tevens verwerkt in de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 van het Gemeentefonds dd. 23 september 2022. Hierdoor is er voor de energietoeslag in 2023 in totaal € 900 mln. beschikbaar.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36211

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Dit wetsvoorstel wil de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners hun overheid uitdagen om de uitvoering van een taak over te nemen zoals het beheer of onderhoud van een park of buurthuis.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36210

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36212

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Financiën en Nationale schuld (IX) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36200-IX

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan 2023

Het eerste wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. In dit eerste voorstel stelt de regering 44 veranderingen in de belastingen, heffingen en accijnzen voor.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
Rij M.L.A. van (CDA)
Rob Jetten
36202

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 3 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-IV

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-XII

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het Deltafonds (J) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Deltafonds.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-J

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het Mobiliteitsfonds (A) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-A

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
36200-K

Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Defensie

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-VI

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Het zesde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit zesde voorstel regelt een verandering van de Invorderingswet. Deze wet bepaalt dat over achterstallige belasting altijd rente wordt berekend en dat een uitzondering daarop altijd in de wet moet worden geregeld. De regering stelt voor dat de minister of staatsecretaris een uitzondering voortaan met een Algemene Maatregel van Bestuur mag doen.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36207

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Naar boven