Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (35)

U zoekt in 2006

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

Indiener G. Zalm
minister van Financiën

30922

Indiener G. Zalm
minister van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

Indiener B.J. van der Vlies
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

30914

Indiener B.J. van der Vlies
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Economische Zaken

Wetsvoorstellen

Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

Indiener A. Nicolaï
minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties

30907

Indiener A. Nicolaï
minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent Opnemen zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel...

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

T.M.T. van der Lee GL
30900

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin
minister van Justitie
+ 2 anderen

30880

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin
minister van Justitie
+ 2 anderen

Commissie Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart

Indiener M.J. van Dijken
Tweede Kamerlid

30879

Indiener M.J. van Dijken
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel van Smits en Bussemaker Uitbreiding reikwijdte Wet gelijke behandeling tot het openbaar vervoer

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een...

Indiener J.C. Smits
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

J.C. Smits PvdA
M. Bussemaker PvdA
30878

Indiener J.C. Smits
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van...

Indiener C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid

30874-(R1818)

Indiener C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs...

Indiener C.I.J.M. Ross-van Dorp
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

30859

Indiener C.I.J.M. Ross-van Dorp
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van der Ham Financiering lokale omroep

De indiener van dit wetsvoorstel is van mening dat de ontoereikende doorgifte van de door het rijk aan de gemeenten ten behoeve van lokale omroep ter beschikking gestelde middelen reden is om te komen tot een...

Indiener B. van der Ham
Tweede Kamerlid

B. van der Ham D66
30855

Indiener B. van der Ham
Tweede Kamerlid

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Dam Betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie

De bestaande Telecommunicatiewet beschermt consumenten slechts ten dele tegen ongewenste, ongevraagde telefoontjes. Consumenten die niet gebeld willen worden, moeten dat elke keer opnieuw, bij elk telefoongesprek, laten weten aan degene die hen belt. Gelukkig voor consumenten...

Indiener M.H.P. van Dam
Tweede Kamerlid

M.H.P. van Dam PvdA
30845

Indiener M.H.P. van Dam
Tweede Kamerlid

Commissie Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Indiener S. van Haersma Buma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

30841

Indiener S. van Haersma Buma
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Justitie

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Schouw Rechtsbescherming in asielzaken

Het voorstel beoogt de rechtsbescherming in asielzaken te verbeteren. Het regelt de volgende vijf onderwerpen: – een volle toetsing door de rechter in eerste aanleg van de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas door de...

Indiener A.G. Schouw
Tweede Kamerlid

A.G. Schouw D66
30830

Indiener A.G. Schouw
Tweede Kamerlid

Commissie Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Indiener K. van Velzen
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

30826

Indiener K. van Velzen
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Indiener J.W. Remkes
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

30696

Indiener J.W. Remkes
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties