Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (7)

U zoekt in 2005

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Indiener P.M.M. Heijnen
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

30372

Indiener P.M.M. Heijnen
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Aanpassing methode jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen

Dit voorstel regelt in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra de aanpassing van de prijsbijstelling van de materiële instandhouding (MI). De lumpsumfinanciering maakt het voor de scholen mogelijk flexibeler op...

Indiener M.J.A. van der Hoeven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M.J.A. van der Hoeven CDA
30246

Indiener M.J.A. van der Hoeven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Indiener L.G.J. Voortman
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

30174

Indiener L.G.J. Voortman
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Commissie Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de Voorstel: Aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken

Dit wetsvoorstel strekt tot een aanpak van ongewenste BTW-constructies met (on)roerende zaken door vrijgestelde ondernemers en niet-belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen.

Indiener J.G. Wijn
staatssecretaris van Financiën

J.G. Wijn CDA
30061

Indiener J.G. Wijn
staatssecretaris van Financiën

Commissie Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos...

Indiener H.A.L. van Hoof
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30048

Indiener H.A.L. van Hoof
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

Indiener J.P.H. Donner
minister van Justitie

30037

Indiener J.P.H. Donner
minister van Justitie

Commissie Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Boelhouwer Wet door de raad gekozen burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het lid Boelhouwer (PvdA) introduceert de door de gemeenteraad gekozen en benoemde burgemeester in het gemeentelijk bestel. Dit voorstel is het alternatief op het door het kabinet ingediende wetsvoorstel Introductie gekozen burgemeester (29.864)...

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

K. Arib PvdA
29958

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Commissie Binnenlandse Zaken