Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt een brief naar aanleiding van de vraag van het lid Podt (D66) over het verplicht melden in Ter Apel door kinderen onder 15 jaar.

TZ202307-097

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Van den Brink (CDA) over veiligelanders en Dublinclaimanten via spoor 2 snel door de procedure laten leiden.

TZ202307-096

Toegezegd aan Brink, G. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Brekelmans (VVD) of er in kaart gebracht kan worden wanneer Marokkanen die moeten terugkeren, niet meer vindbaar zijn voor Nederland en hoe dit voorkomen kan worden.

TZ202307-095

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. In het volgende halfjaarbericht politie gaat de minister in op: - de stand van zaken rondom de arbeidsmarktstrategie politie. - de tekorten van wijkagenten in basisteams - de cijfers over hoeveel agenten er daadwerkelijk inzetbaar zijn - het nationaliteitsverseiste bij de politie Limburg - de ontwikkelingen rondom de

TZ202307-067

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. In de volgende halfjaarsbrief over ondermijning, die najaar 2023 naar de Kamer wordt gestuurd, geeft de minister meer informatie over het opnemen van financiële paragrafen in processen-verbaal met als doel afpakken bij iedere strafzaak.

TZ202306-324

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. De minister zegt toe in de volgende voortgangsrapportage ondermijning in te gaan op de voortgang met betrekking tot de onvolkomenheden in beheer van de afpakketen.

TZ202306-323

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. De minister zegt toe in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over ondermijning in te gaan op de doelstellingen met betrekking tot internationaal afpakken en indien mogelijk indicatoren hierin op te nemen.

TZ202306-322

Toezeggingen

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022

Toezegging bij Slotwet en Jaarverslag 2022. De staatssecretaris zegt toe de risicoanalyse van het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne naar de Kamer te zenden.

TZ202306-321

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur). De minister voor Rechtsbescherming stuurt in het derde kwartaal een brief over de voortgang van het herstelrecht.

TZ202306-175

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur). De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming zullen in een eerstvolgende brief over het bestuurlijk ketenberaad terugkomen op het aantrekkelijker maken van het werken bij de verschillende organisaties in de strafrechtketen, naar het voorbeeld van de

TZ202306-174

Toegezegd aan Eerdmans, B.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)

Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur). De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming zullen schriftelijk reageren op de uitkomsten van de parlementaire verkenning naar de strafrechtketen.

TZ202306-173

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister stuurt na de zomer de uitkomsten van het WODC onderzoek naar de versterkende werking van algoritmen naar de Kamer.

TZ202306-153

Toegezegd aan Werf, J.J. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zal in EU-verband de mogelijkheden onderzoeken om het vraagstuk rondom mensen die onterecht gesignaleerd staan te agenderen en informeert de Kamer na de zomer over.

TZ202306-150

Toegezegd aan Azarkan, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Justitiële jeugd

Toezegging bij Justitiële jeugd. De minister stuurt voor het volgende commissiedebat Justitiële jeugd een brief met de stand van zaken van de onderzoeken naar een positieve invalshoek waardoor jeugdigen niet in de criminaliteit terechtkomen.

TZ202306-138

Toezeggingen

Toezegging bij Justitiële jeugd

Toezegging bij Justitiële jeugd. De minister stuurt de Kamer na de zomer, in september of oktober, een voortgangsbrief over de justitiële jeugd, waarin wordt ingegaan op de volgende punten: de cijfers over de bezetting in de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd, zowel kwalitatief als kwantitatief; de vraag in welke gevallen en voor welke

TZ202306-137