Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake nahang besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met een nieuwe uitzondering op de asbestinventarisatieplicht in relatie tot het gas- en elektriciteitsnet, een verduidelijking van de uitzondering op de asbestcertificatieplicht voor machinisten en enige andere wijzigingen

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake nahang besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met een nieuwe uitzondering op de asbestinventarisatieplicht in relatie tot het gas-...

2024D26447

Overige Kamerstukken

36578 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

36578 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.

2024D26177

Overige Kamerstukken

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet...

2024D20714

Overige Kamerstukken

36545 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen)

36545 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende...

2024D16945

Overige Kamerstukken

2024D14634

Overige Kamerstukken

36513 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

36513 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang. ........................................................................................................................................... AAN DE KONING No. W12.23.00284/III 's-Gravenhage, 8 november

2024D08672

Overige Kamerstukken

36506 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

36506 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. ........................................................................................................................................... AAN DE KONING No. W12.23.00313/III

2024D06242

Overige Kamerstukken

36488 Advisering Afdeling Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

36488 Advisering Afdeling Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon...

2024D00621

Overige Kamerstukken

36458 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

36458 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen. ........................................................................................................................................... AAN DE

2023D44935

Overige Kamerstukken

36449 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)

36449 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). AAN DE KONING AAN DE KONING ...................................................................................

2023D42714

Overige Kamerstukken

36446 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

36446 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking...

2023D41481

Overige Kamerstukken

36415 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

36415 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024). ........................................................................................................................................... AAN DE KONING No. W12.23.00182/III

2023D37205

Overige Kamerstukken

36393 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

36393 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. ........................................................................................................................................... AAN DE KONING No. W12.23.00082/III 's-Gravenhage, 21

2023D32295

Overige Kamerstukken

36389 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

36389 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor...

2023D29845

Overige Kamerstukken

36385 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

36385 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve...

2023D28995