Brieven regering

Zoekresultaten (76.582)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief

De laatste ontwikkelingen inzake de wijziging van de Wbm in verband met het versnellingstarief. 30 615 Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid Nr...

2007D00137

Brieven regering

Reactie op verslag

Reactie op verslag. 30 946 Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de...

2007D00392

Brieven regering

Corresponderen huidige wetsvoorstel met recente brieven van de minister van Justitie

Corresponderen huidige wetsvoorstel met recente brieven van de minister van Justitie. 30 930 Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen...

2007D00391

Brieven regering

Zorgfraude

Zorgfraude. preventie geven vrijwel alle zorgverzekeraars (98%) voorlichting aan eigen medewerkers, zorgaanbieders en verzekerden. Ruim de helft van de zorgverzekeraars (55%) toetst alle nieuwe producten vooraf op fraudegevoeligheid. Om fraude te detecteren voert het overgrote merendeel...

2008D01289

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'Eerste fase evaluatie Wbp'

Onderzoeksrapport 'Eerste fase evaluatie Wbp'. de eerste fase. Het doel van het onderhavige onderzoek is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten van de Wbp. In de literatuur zijn verschillende knelpunten gesignaleerd. Op grond van...

2010D03826

Brieven regering

Uitstel behandeling wetsvoorstel

Uitstel behandeling wetsvoorstel. 30 926 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de...

2007D00390

Brieven regering

Derde evaluatierapport Wet Bopz

Derde evaluatierapport Wet Bopz. 25 763 Evaluatie Wet Bopz Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2007 De Wet...

2008D05981

Brieven regering

Jaarverslag 2006 van het Faunafonds

Jaarverslag 2006 van het Faunafonds. 29 446 Uitvoering Flora- en Faunawet Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2007...

2008D09208

Brieven regering

Schoolkostenmonitor 2006

Schoolkostenmonitor 2006. de reiskosten bevestigen de resultaten uit deze monitor het beeld dat een deel van de minderjarige mbo’ers ver reist (meer dan 30 km) voor de opleiding. Ten opzichte van de vorige meting is deze...

2008D03904

Brieven regering

Aanpassing sjabloon BNC-fiches

Aanpassing sjabloon BNC-fiches. in feite een eerste politieke signalering; er wordt ingegaan op de essentie van het Commissievoorstel, het Nederlandse belang wordt geschetst en er wordt een voorlopig oordeel m.b.t. subsidiariteits- en proportionaliteitsaspecten gegeven. Dit fiche...

2008D16554

Brieven regering

Het ACVZ-advies 'Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden'

Het ACVZ-advies 'Toelating en verblijf voor religieuze doeleinden'. 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2007 Bij brief van...

2008D01105

Brieven regering

Beknopte uiteenzetting hoofdlijnen wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Beknopte uiteenzetting hoofdlijnen wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 13 BRIEF VAN DE...

2007D00175

Brieven regering

Wachtlijsten in de Jeugdzorg

Wachtlijsten in de Jeugdzorg. . Hierover wil ik het volgende opmerken: Bij de uitvraag van de cijfers heb ik dezelfde definitie gehanteerd als bij het aanvalsplan, opdat een goede vergelijking mogelijk is. Dit betekent het aantal...

2009D00585

Brieven regering

Over de uitspraak van het EHRM inzake de Somalische asielzoeker Sala Seekh

Over de uitspraak van het EHRM inzake de Somalische asielzoeker Sala Seekh. 29 344 Terugkeerbeleid 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 64 BRIEF VAN...

2008D01125

Brieven regering

Reactie op het rapport 'Examinering, draagvlak en toegankelijkheid'

Reactie op het rapport 'Examinering, draagvlak en toegankelijkheid'. , heeft de Onderwijsraad ook enige overwegingen gewijd aan examinering in het algemeen voortgezet onderwijs. In deze beleidsreactie ga ik per sector in op de bevindingen en aanbevelingen...

2008D08256