Brieven regering

Zoekresultaten (71.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Stand van zaken winterhulp Oekraïne

Stand van zaken winterhulp Oekraïne. In reactie op de toezegging aan het lid Hammelburg tijdens het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken - Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeer ik u nader over welke middelen al naar Oekraïne zijn gegaan of binnenkort naar Oekraïne zullen gaan, hoe deze middelen zijn besteed en welke additionele

2022D53048

Brieven regering

Deelverslag Ecofinraad 6 december 2022 en besluitvorming over alternatieve vormgeving financiële steun aan Oekraïne

Deelverslag Ecofinraad 6 december 2022 en besluitvorming over alternatieve vormgeving financiële steun aan Oekraïne. Deelverslag Hierbij zend u ik het deelverslag van de Ecofinraad van 6 december 2022 te Brussel. De aanleiding van dit deelverslag is om uw Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent het

2022D53026

Brieven regering

Rapport Huis voor Klokkenluiders

Rapport Huis voor Klokkenluiders. Rapport Met deze brief informeer ik de Kamer over het volgende. In augustus 2018 is naar aanleiding van een melding in mei 2018 op grond van de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie opdracht gegeven aan het CAOP (onafhankelijk advies-en kenniscentrum arbeidszaken in het (semi-) publieke domein)

2022D52984

Brieven regering

Incident met poliovirus

Incident met poliovirus. Met deze brief informeer ik uw Kamer over een humane besmetting met het poliovirus. Bij het Utrecht Science Park van 15 november jl. is een wildtype poliovirus 3 (WPV3) aangetroffen in de standaard rioolwatersurveillance rondom de faciliteiten, die met poliovirus werken. Het betreft een WPV3 Saukett G-stam, die gebruikt

2022D52978

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

Reactie op verzoek commissie over het handhavingsverzoek van de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) inzake de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol. Schriftelijke De minister van Infrastructuur en Waterstaat stuurde mij het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om een schriftelijke reactie op het

2022D52976

Brieven regering

Spoorveiligheid

Spoorveiligheid. Spoorveiligheid Datum 8 Reizigers, omwonenden en alle medewerkers die op en rond het spoor werken moeten ervanuit kunnen gaan dat het spoorsysteem veilig is. Het spoor is één van de meest veilige manieren van reizen en het vervoeren van goederen. Ik zet mij er dan ook voor in om dit zo te houden en waar het kan te verbeteren.

2022D52959

Brieven regering

Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content

Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content. Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 8 december 2022   Ons kenmerk 4349627   Pagina van 7 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

2022D52948

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over voor- en nadelen verbod kindersekspoppen

Reactie op verzoek commissie over voor- en nadelen verbod kindersekspoppen. de hoeveelheid kindersekspoppen die de Douane jaarlijks aantreft, geldt inderdaad dat de afgelopen jaren een daling te zien is in het aantal bevindingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat niet alle bevindingen en vaststellingen worden vastgelegd, de poppen zijn

2022D52935

Brieven regering

De ondersteuning VoLTE in verband met de verwachte afschakeling van 2G en 3G

De ondersteuning VoLTE in verband met de verwachte afschakeling van 2G en 3G. De Tijdens het Commissiedebat Telecomraad van 31 mei 2022 hebben we gesproken over de problemen met de ondersteuning van bellen via 4G (‘VoLTE’), en de mogelijke gevolgen daarvan wanneer de resterende 2G- en 3G-netwerken in Nederland worden uitgeschakeld. Ik heb

2022D52937

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Tussentijdse evaluatie Invest-NL. Tussentijdse Bij de oprichting van Invest-NL is vastgelegd dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de oprichtingswet x(Machtigingswet oprichting Invest-NL) een evaluatie wordt uitgevoerd en aan uw Kamer ter beschikking wordt gesteld.1 In overeenstemming met deze afspraken stuur ik u hierbij, mede namens de

2022D52904

Brieven regering

Afschrift brief aan het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag over het vergoeden van aanvullende werkelijke schade via de Commissie Werkelijke Schade (CWS)

Afschrift brief aan het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag over het vergoeden van aanvullende werkelijke schade via de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Bijgaand treft u een afschrift van mijn reactie op het advies van het Ouderpanel kinderopvangtoeslag van 24 juni 2022. Dit advies heeft u ontvangen bij de Q3-22 (12e) Voortgangsrapportage

2022D52819

Brieven regering

Appreciatie amendement van het lid Van Strien c.s. ter vervanging van nr. 85 over het verlengen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 36200-xiii-87) en uitvoering motie van het lid Graus c.s. over integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de minister van EZK (Kamerstuk 36200-xiii-29)

Appreciatie amendement van het lid Van Strien c.s. ter vervanging van nr. 85 over het verlengen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 36200-xiii-87) en uitvoering motie van het lid Graus c.s. over integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de minister van EZK (Kamerstuk 36200-xiii-29). Appreciatie In deze brief

2022D52783

Brieven regering

Stand van zaken over het varend ontgassen

Stand van zaken over het varend ontgassen. Stand Door middel van deze brief wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken op het gebied van het varend ontgassen en wordt de toezegging aan het lid Alkaya met betrekking tot de kosten van ontgassingsinstallaties afgedaan1. Stand van zaken ratificatie verdragswijziging België heeft op 25

2022D52759

Brieven regering

Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 'Sterker reageren op zwakke signalen. Onderzoek naar de signaalfunctie van lichte voorvallen'

Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 'Sterker reageren op zwakke signalen. Onderzoek naar de signaalfunctie van lichte voorvallen'. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 8 december 2022 Betreft Aanbieding rapport

2022D52738

Brieven regering

Uitstel Kabinetsreactie op het advies ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

Uitstel Kabinetsreactie op het advies ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV). Naar aanleiding van het advies ‘Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten’ van de CAVV, die mij op

2022D52684

Naar boven