Brieven regering

Zoekresultaten (70.602)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. maar de volgende. Dit voornemen heeft inhoudelijk de steun van de Europese Commissie. Daarom zal het Commissiebesluit een specifieke bepaling bevatten om de overheveling van 30% in 2027 te borgen. De resultaatindicatoren zullen wel op de ambitieuze overheveling van 30% gebaseerd zijn. In het toekomstige

2022D39038

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025. 33 037 Mestbeleid 33 118 Omgevingsrecht Nr. 456 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

2022D39091

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen. Ontwerpbesluit tot Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en

2022D39150

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao

Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao. 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 Nr. 5 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D39000

Brieven regering

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”

Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”. 36 200 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de

2022D39129

Brieven regering

Landenbeleid Syrië

Landenbeleid Syrië. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 3 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4068490 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 3 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4068490 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500

2022D39224

Brieven regering

Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl.

Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl.. Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl. Kansengelijkheid en

2022D39261

Brieven regering

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg. zorg die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minuten tot enkele uren, moet worden verleend om overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade te voorkomen. Acute zorg kan het beste integraal worden bezien en zo nodig in samenhang worden geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsenzorg,

2022D39265

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2022-5

Gemeentenieuws van SZW 2022-5. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2022-5. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Het Gemeentenieuws van SZW 2022-5 gaat in op de volgende onderwerpen: Budgettaire gevolgen aanvullende

2022D39133

Brieven regering

Afschrift brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer P. Adema tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Afschrift brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer P. Adema tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 208 Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Hierbij doe ik u een

2022D39216

Brieven regering

Bijstandsbudgetten 2022 en 2023

Bijstandsbudgetten 2022 en 2023. Bijstandsbudgetten 2022 en 2023 Datum 3 oktober 2022 Betreft Bijstandsbudgetten 2022 en 2023 Pagina van Pagina van Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (LKS).1 Met deze brief informeer ik u over de budgetten voor 2022 en 2023. Ik geef een toelichting op het

2022D39136

Brieven regering

Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz). 30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap Nr. 50 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Op 19

2022D39178

Brieven regering

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars

Voorhang ontwerp Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars.

2022D39055

Brieven regering

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review. 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 201 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Hierbij zend ik u, mede namens de minister van

2022D39126

Brieven regering

Aanvullende informatie ter voorbereiding op Algemene Financiële Beschouwingen

Aanvullende informatie ter voorbereiding op Algemene Financiële Beschouwingen. Verzoek In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 29 september 2022 heeft de commissie mij op voorstel van het lid Tony van Dijck (PVV) verzocht de brief over de nadere uitwerking van het energieprijsplafond tegen vrijdag 30 september om

2022D39103

Naar boven