Brieven regering

Brieven regering

Het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland betreffende duurzaam geproduceerd hout

Het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland betreffende duurzaam geproduceerd hout. om duurzaam geproduceerd hout financieel te bevoordelen, zal het advies van de Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel medebepalend zijn. De werkgroep is verzocht onderzoek...

2007D00174

Brieven regering

Adviezen t.a.v. De toekomstige energievoorziening van Nederland

Adviezen t.a.v. De toekomstige energievoorziening van Nederland. 30 429 Wijziging van de Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag) Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING...

2007D00135

Brieven regering

Corresponderen huidige wetsvoorstel met recente brieven van de minister van Justitie

Corresponderen huidige wetsvoorstel met recente brieven van de minister van Justitie. 30 930 Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen...

2007D00391

Brieven regering

Het eindrapport Evaluatie Kernenergiewet

Het eindrapport Evaluatie Kernenergiewet. 30 429 Wijziging van de Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag) Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN...

2007D00136

Brieven regering

Ontwerp van een AMVB houdende wijziging Besluit glastuinbouw

Ontwerp van een AMVB houdende wijziging Besluit glastuinbouw. 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008...

2008D01388

Brieven regering

Over de conclusies in het rapport "Dieper duiken in het schuim" van de VROM-Inspectie

Over de conclusies in het rapport "Dieper duiken in het schuim" van de VROM-Inspectie. 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D08077

Brieven regering

Aanpassing Besluit beheer verpakkingen en papier en karton aan doelstellingen voor kunststofinzameling in de Raamovereenkomst tussen VROM, bedrijfsleven en VNG

Aanpassing Besluit beheer verpakkingen en papier en karton aan doelstellingen voor kunststofinzameling in de Raamovereenkomst tussen VROM, bedrijfsleven en VNG. 28 694 Verpakkingsbeleid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan...

2008D03309

Brieven regering

Duurzaam hout

Duurzaam hout. dat de verwachting van producentenlanden is dat de EU en haar lidstaten zich zullen inspannen om het gebruik van het hout met een FLEGT-vergunning te stimuleren. Zij willen dat bijvoorbeeld het aanbestedingenbeleid van de...

2008D03100

Brieven regering

Kostenberekeningen in de waterketen

Kostenberekeningen in de waterketen. voor het grootste deel investeringen in materiële vaste activa met een lange economische levensduur. Vanwege de overheidseigendom en de exclusieve bevoegdheid tot levering van drinkwater kunnen de drinkwaterbedrijven doorgaans onder gunstige voorwaarden...

2007D00163

Brieven regering

Delegatiegrondslag in dit wetsvoorstel

Delegatiegrondslag in dit wetsvoorstel. 30 920 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter...

2007D00363

Brieven regering

Advies raad voor de wadden over wind oogsten met blikvangers

Advies raad voor de wadden over wind oogsten met blikvangers. 29 684 Waddenzeebeleid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2007D00269

Brieven regering

Visie basisvoorziening geo-informatie Nederland

Visie basisvoorziening geo-informatie Nederland. 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008 Nr. 118 BRIEF VAN...

2008D02767

Brieven regering

Aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012

Aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012. , afhankelijk van de medewerking van gemeenten. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen VROM, bedrijfsleven en VNG. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst...

2008D03313

Brieven regering

Jaarverslag bodemsanering 2007

Jaarverslag bodemsanering 2007. 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2008 Hierbij bied ik...

2007D00304

Brieven regering

Rapport 'De registratie van natte koeltorens. Quick-scan van de registratie van en het toezicht op natte koeltorens'

Rapport 'De registratie van natte koeltorens. Quick-scan van de registratie van en het toezicht op natte koeltorens'. 26 442 Veteranenziekte Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van...

2007D00066