Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen m.b.t. het alcoholslotprogramma

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen m.b.t. het alcoholslotprogramma. kst-31896-12 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de...

2010D24497

Brieven regering

Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen

Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen. kst-27625-164 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 625 Waterbeleid Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2010D24425

Brieven regering

Bediening op afstand van de kleine sluizen in Zeeland, inventarisatie van storingen.

Bediening op afstand van de kleine sluizen in Zeeland, inventarisatie van storingen.. het storingen die ook bij het lokaal bedienen van sluizen kunnen optreden en nieuwe storingen die direct gerelateerd zijn aan de systemen en installaties...

2010D24293

Brieven regering

Onderbouwing subsidiebijdrage Basisstation

Onderbouwing subsidiebijdrage Basisstation. kst-31801-15 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2010D24145

Brieven regering

Visie op uitwerking NDW en de rollen van markt en overheid

Visie op uitwerking NDW en de rollen van markt en overheid. actualiteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. NDW geeft met hoge frequentie een overzicht van de snelheid, reistijd, verkeersintensiteit en type voertuigen op de bemeten wegdelen. NDW geeft...

2010D24186

Brieven regering

Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven

Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven. kst-32123-A-109 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 Nr. 109...

2010D23769

Brieven regering

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2010

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2010. de flankerende maatregelen bij de werkzaamheden aan de Muiderbrug in de periode februari tot en met augustus 2009. De maatregelen worden door de weggebruiker hoog gewaardeerd en hebben geleid...

2010D23821

Brieven regering

Openstelling rijksbaggerdepots voor derden, Landelijke Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie en de Regeling Specifieke eenmalige uitkering Baggerwerkzaamheden Bebouwd gebied

Openstelling rijksbaggerdepots voor derden, Landelijke Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie en de Regeling Specifieke eenmalige uitkering Baggerwerkzaamheden Bebouwd gebied. baggerspecie uit herkomstgebieden van het depot en baggerspecie op basis van een Regionaal Bestuursakkoord. Het herkomstgebied van een...

2010D22756

Brieven regering

Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI)

Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI). kst-29385-60 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTERS...

2010D22939

Brieven regering

Reactie op een notitie van DCMR m.b.t. HSL-geluidbelastingen in de gemeente Lansingerland

Reactie op een notitie van DCMR m.b.t. HSL-geluidbelastingen in de gemeente Lansingerland. kst-22026-318 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse...

2010D22552

Brieven regering

Uitstel beantwoording voor commissie inzake Elektromagnetische Comptabiliteit HSL-Zuid

Uitstel beantwoording voor commissie inzake Elektromagnetische Comptabiliteit HSL-Zuid. kst-22026-317 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens Nr. 317 BRIEF...

2010D22409

Brieven regering

Meenemen van fietsen in de trein

Meenemen van fietsen in de trein. het bevorderen van het meenemen van fietsen in grensoverschrijdende treinen en de tweede betreft het bevorderen van het meenemen van fietsen in treinen van NS. Het meenemen van fietsen in...

2010D22634

Brieven regering

Water in Beeld 2010

Water in Beeld 2010. kst-27625-162 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 625 Waterbeleid Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2010D22645

Brieven regering

Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009

Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009. uitgaven aan natuurcompensatie op basis van de Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet en regelingen...

2010D22616

Brieven regering

Reactie op de initiatiefnota van het lid Atsma ‘Fietsen in Nederland: een tandje erbij’

Reactie op de initiatiefnota van het lid Atsma ‘Fietsen in Nederland: een tandje erbij’. de voorkeur dat het examen in het dagelijkse verkeer plaatsvindt, omdat kinderen snel moeten leren hoe ze daar in moeten deelnemen. 13...

2010D22341