Brieven regering

Brieven regering

Energietoeslag studenten

Energietoeslag studenten. Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Datum 5 oktober 2022 Betreft Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Pagina van Pagina van Met de Wetswijziging eenmalige energietoeslag 20221 wil het kabinet voorkomen dat mensen met een laag inkomen in ernstige financiële problemen komen als gevolg van de

2022D39835

Brieven regering

Uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming van de Wet inburgering 2021

Uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming van de Wet inburgering 2021. Uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming van de Wet inburgering 2021 Datum 5 oktober 2022 Betreft Uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming van de Wet inburgering 2021 Pagina van Pagina van Inleiding Gezien de maatschappelijke opgaven waarvoor ik tijdens deze

2022D39813

Brieven regering

Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden

Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden. Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden Datum 4 oktober 2022 Betreft Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden Pagina van Pagina van Ter voorbereiding van het commissiedebat Armoede en Schuldenbeleid van 6 oktober aanstaande informeer ik u bij deze graag over de laatste stand van zaken

2022D39593

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2022-5

Gemeentenieuws van SZW 2022-5. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2022-5. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Het Gemeentenieuws van SZW 2022-5 gaat in op de volgende onderwerpen: Budgettaire gevolgen aanvullende

2022D39133

Brieven regering

Bijstandsbudgetten 2022 en 2023

Bijstandsbudgetten 2022 en 2023. Bijstandsbudgetten 2022 en 2023 Datum 3 oktober 2022 Betreft Bijstandsbudgetten 2022 en 2023 Pagina van Pagina van Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (LKS).1 Met deze brief informeer ik u over de budgetten voor 2022 en 2023. Ik geef een toelichting op het

2022D39136

Brieven regering

MIT-advies: Fit voor het najaar

MIT-advies: Fit voor het najaar. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1946 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2022 Op 1 september van dit jaar is het Maatschappelijk Impact Team (hierna: MIT) van start gegaan. Het MIT is de maatschappelijke

2022D38956

Brieven regering

Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans

Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans. Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans Datum 29 september 2022 Betreft Onderliggende beslisnota's bij brief Participatiewet in Balans Pagina van Pagina van Hierbij zend ik u de onderliggende beslisnota’s met bijlages, behorende bij de brief De Participatiewet

2022D39778

Brieven regering

Eindrapportage effectmeting dienstverlening WW en beleidsevaluatie scholingsbudget

Eindrapportage effectmeting dienstverlening WW en beleidsevaluatie scholingsbudget. hier dus niet de effecten van de sollicitatieplicht als geheel, alle de drie onderzoeksgroepen zijn ten allen tijde gedurende het onderzoek generiek verplicht geweest zich te houden aan de sollicitatieplicht. Kamerstuk 34 775 XV, nr. 15. De Werkverkenner is het

2022D38469

Brieven regering

Verzamelbrief Wet inburgering 2021

Verzamelbrief Wet inburgering 2021. alleen globale, kwantitatieve informatie die daarmee vooral een signalerende functie heeft. Indien bepaalde cijfers vragen oproepen, kan het nodig zijn om aanvullende informatie op te vragen of om hiernaar onderzoek te laten uitvoeren. C. Statistiek Wet inburgering van het CBS Ik heb het Centraal Bureau voor de

2022D38408

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341)

Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341). 32 824 Integratiebeleid 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 370 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 In

2022D38181

Brieven regering

Stand van zaken over de aangehouden motie van het lid Piri c.s. over het verbod huisuitzetting bij einde werkcontract voor de gehele uitzendsector doen gelden (Kamerstuk 29861-84)

Stand van zaken over de aangehouden motie van het lid Piri c.s. over het verbod huisuitzetting bij einde werkcontract voor de gehele uitzendsector doen gelden (Kamerstuk 29861-84). 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 97 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D37550

Brieven regering

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. . Praktisch opgeleiden, mensen met flexcontracten en 55-plussers zijn kwetsbaar, omdat ze beperktere kansen hebben op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zij volgen aanzienlijk minder cursussen en opleidingen en ze leren minder vaak informeel. Ook hebben praktisch opgeleiden en flexwerkers beduidend minder

2022D37174

Brieven regering

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters

Afschrift van de brief over het gesprek tussen de voorzitter van de vaste commissie voor SZW en de voorzitter van de Commissie Parameters. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2022 De voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW heeft op 16 september 2022 gesproken met de voorzitter van de Commissie

2022D36938

Brieven regering

Koopkrachtbrief

Koopkrachtbrief. de stijging van de energierekening 13,2% van het besteedbaar inkomen. De helft van de huishoudens in het laagste inkomenskwintiel heeft door de stijgende energierekening 10,2% tot 17,5% minder te besteden. Daarnaast laat de figuur zien dat er sprake is van grote spreiding tussen huishoudens, ook binnen inkomensgroepen: binnen de

2022D36566

Brieven regering

Evaluatierapport loonkostenvoordelen

Evaluatierapport loonkostenvoordelen. deze evaluatie alleen naar de loonkostenvoordelen. Zie: Kamerstuk 32 043, nr. 505. Wanneer een werknemer een doelgroepverklaring voor het LKV ouderen wil aanvragen en hij recht heeft op een gemeentelijke uitkering, dient hij deze niet aan te vragen bij UWV, maar bij zijn woongemeente. Handelingen II 2013/14,

2022D35693

Naar boven