Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport van het RIVM ‘Validatie Aanpak Piekbelasting’ en het rapport van het RIVM ‘Analyse ontwikkeling stikstof emissie en depositie’

Reactie op verzoek commissie over het rapport van het RIVM ‘Validatie Aanpak Piekbelasting’ en het rapport van het RIVM ‘Analyse ontwikkeling stikstof emissie en depositie’.

2024D14880

Brieven regering

Verzamelbrief Natuur

Verzamelbrief Natuur. Verzamelbrief De natuur in Nederland staat onder druk. Met deze woorden begon ik februari 2022 mijn planningsbrief (Kamerstuk 35925 XIV, nr. 98). De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor een schoon en leefbaar...

2024D14747

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld

Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld. Reactie Op 13 maart 2024 heeft de vaste commissie voor...

2024D14579

Brieven regering

Publicatie rapport over Fertilizing Products Regulation in relatie tot Bijlage AA

Publicatie rapport over Fertilizing Products Regulation in relatie tot Bijlage AA. Publicatie Hierbij bied ik uw Kamer het rapport ‘Kunnen afval- en reststoffen uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet beantwoorden aan de Europese Meststoffenverordening?’ aan, dat door Wageningen...

2024D14285

Brieven regering

Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang

Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang. Geactualiseerd Met zal uw Kamer hierover worden geïnformeerd.  Christianne van der Wal-Zeggelink Minister voor Natuur en Stikstof

2024D14209

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de negende voortgangsrapportage natuur in relatie tot natuurdoelanalyse en beleidsdoorlichting

Reactie op verzoek commissie over de negende voortgangsrapportage natuur in relatie tot natuurdoelanalyse en beleidsdoorlichting. de natuurmaatregelen in het kader van Programma Natuur houden we de vinger aan de pols, waardoor we indien nodig tijdig kunnen...

2024D13993

Brieven regering

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over een EU-Mercosur akkoord

Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over een EU-Mercosur akkoord. 2024D14032 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste...

2024D14032

Brieven regering

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024. EU-verordeningen en EU-richtlijnen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema De Minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink kst-22112-3927...

2024D13948

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) te Delft d.d. 18 februari 2024 over de aanpak van stalbranden

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) te Delft d.d. 18 februari 2024 over de aanpak van stalbranden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling...

2024D13945

Brieven regering

Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024. Verslag Met deze brief informeer ik de Kamer over de informele Visserijraad van 24-25 maart en de Landbouw- en Visserijraad (Raad) van 26...

2024D13835

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over twee adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) betreffende de certificeringsplicht verkooppunten biologische producten en de wijziging van de regeling dierlijke producten

Reactie op verzoek commissie over twee adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) betreffende de certificeringsplicht verkooppunten biologische producten en de wijziging van de regeling dierlijke producten. verminderen regeldruk certificeringsplicht verkooppunten biologische producten op 18 januari...

2024D13943

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Akerboom over diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd per direct van de landelijke vrijstellingslijst af halen (Kamerstuk 36410-XIV-9)

Uitvoering van de motie van het lid Akerboom over diersoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd per direct van de landelijke vrijstellingslijst af halen (Kamerstuk 36410-XIV-9). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV...

2024D13701

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Houwelingen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het boek ‘Niemand in de cockpit’

Reactie op het verzoek van het lid Van Houwelingen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het boek ‘Niemand in de cockpit’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 576 Natuurbeleid...

2024D13705

Brieven regering

Humane besmetting met vogelgriepvirus na contact met vermoedelijk besmette koeien in de Verenigde Staten

Humane besmetting met vogelgriepvirus na contact met vermoedelijk besmette koeien in de Verenigde Staten. 28807 Vogelpest (Aviaire influenza) Nr. 298 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D13304

Brieven regering

Proces uitvoering van de motie van het lid Flach c.s. over afspraken over monitoring en beoordeling van de ontwikkeling van de natuurkwaliteit en het onderliggende ecosysteem ten opzichte van de referentiedatum (Kamerstuk 36410-XIV-71)

Proces uitvoering van de motie van het lid Flach c.s. over afspraken over monitoring en beoordeling van de ontwikkeling van de natuurkwaliteit en het onderliggende ecosysteem ten opzichte van de referentiedatum (Kamerstuk 36410-XIV-71). Tweede Kamer der...

2024D13486