Brieven regering

Brieven regering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Publicatie Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert een onafhankelijk consortium bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het...

2024D07219

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D07151

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen, voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D06861

Brieven regering

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'. een ruimtelijke kalibratiemethode om de berekende ammoniakconcentraties te corrigeren naar de metingen. Deze nieuwe methode zal worden toegepast op zowel de huidige kaarten als die uit het verleden. Deze kunnen dan...

2024D06742

Brieven regering

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 285 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met deze...

2024D06738

Brieven regering

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter...

2024D06693

Brieven regering

Ontwikkelingen mestmarkt

Ontwikkelingen mestmarkt. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 152 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Er zijn grote zorgen...

2024D06655

Brieven regering

Blauwtong: stand van zaken februari 2024

Blauwtong: stand van zaken februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 669 Dierziekte blauwtong Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06537

Brieven regering

Brieven regering

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 357 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D06266

Brieven regering

Rapport ‘Overwegingen voor een herinrichting van de markt voor transport en verwerking van kadavers’

Rapport ‘Overwegingen voor een herinrichting van de markt voor transport en verwerking van kadavers’. een vervolgonderzoek naar de opties zoals geschetst in de Kamerbrief over de verkenning van de marktordening van het destructiebestel d.d. 17 december...

2024D06078

Brieven regering

Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 648 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06129

Brieven regering

Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1619 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN...

2024D06099

Brieven regering

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023. de sinds 2024 geldende nationale en sectorale plafonds.3 2 Voor «overig» is in de Meststoffenwet geen sectoraal plafond vermeld. Het vermelde plafond is...

2024D06085

Brieven regering

Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12)

Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de...

2024D05936