Brieven regering

Brieven regering

Rapport Huis voor Klokkenluiders

Rapport Huis voor Klokkenluiders. Rapport Met deze brief informeer ik de Kamer over het volgende. In augustus 2018 is naar aanleiding van een melding in mei 2018 op grond van de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie opdracht gegeven aan het CAOP (onafhankelijk advies-en kenniscentrum arbeidszaken in het (semi-) publieke domein)

2022D52984

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 6 december 2022. Schriftelijke Hierbij ontvangt de Kamer de antwoorden op een deel van de vragen die leden van de Kamer hebben gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de

2022D52459

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. 36 076 Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang

2022D52166

Brieven regering

Hectareanalyse Natuuropgave Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Hectareanalyse Natuuropgave Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hectareanalyse Naar aanleiding van een column in de Volkskrant zijn er vragen gesteld over een gemaakte analyse van de Wageningen Environmental Research (WEnR) en SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2022D52295

Brieven regering

Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof. Stand Bij deze stuur ik de Tweede Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de stand van zaken van een aantal openstaande moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof. Christianne van der Wal-Zeggelink

2022D52117

Brieven regering

SCoPAFF gewasbeschermingsmiddelen 8 en 9 december 2022

SCoPAFF gewasbeschermingsmiddelen 8 en 9 december 2022. SCoPAFF Hierbij informeer ik uw Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Het overleg vindt plaats op 8

2022D52158

Brieven regering

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. Convenant Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatsecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. Het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is een uitwerking van het Klimaatakkoord en het

2022D52149

Brieven regering

Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen

Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen. Energiemonitor Hierbij stuur ik u de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en informeer ik u over de stand van zaken van de impactanalyse van de fiscale maatregelen die betrekking hebben op de glastuinbouwsector. Energiemonitor glastuinbouw 2021 De ‘Energiemonitor van

2022D52146

Brieven regering

Uitkomsten evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Uitkomsten evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Uitkomsten Met deze brief bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het verslag over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en

2022D51826

Brieven regering

Rapport 'Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – Verkenning naar de transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsinspanningen en -indicatoren door supermarkten'

Rapport 'Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – Verkenning naar de transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsinspanningen en -indicatoren door supermarkten'. Resultaten Hierbij stuur ik u het rapport “Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem – Verkenning naar de transparantie en harmonisatie

2022D51778

Brieven regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022. Verslag Op 21 november 2022 vond de Landbouw- en Visserijraad (hierna: LVR of Raad) plaats te Brussel. Met deze brief informeer ik de Kamer over de uitkomsten. Verder informeer ik de Kamer over een herziening van het advies van de Internationale Raad voor Onderzoek naar de Zee (ICES) over de

2022D51968

Brieven regering

Rapport 'Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet en Landbouwkwaliteitswet'

Rapport 'Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium gebaseerd op de Zaaizaad- en plantgoedwet en Landbouwkwaliteitswet'. Aanbieden   Met deze brief bied ik u het rapport aan met de evaluatie van het handhavings-instrumentarium van de zes keuringsdiensten (verder: diensten) in het agrodomein (bijlage 1). Dit zijn de Bloembollenkeuringsdienst

2022D51816

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern. een standpunt over de beschermde status van de wolf. De wolf is zelfstandig terugkomen naar Nederland. Een positief signaal over de natuur in Nederland waardoor de wolf zich klaarblijkelijk aangetrokken voelt. Ik ben me er echter

2022D51568

Brieven regering

Mutaties die betrekking hebben op de Toekomst Landbouwbrief (Kamerstuk 30252-77), de Europese derogatieregeling, de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 en de uitvoeringskosten Transitiefonds

Mutaties die betrekking hebben op de Toekomst Landbouwbrief (Kamerstuk 30252-77), de Europese derogatieregeling, de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 en de uitvoeringskosten Transitiefonds. 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds

2022D51602

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een online video van het programma Zembla over het Kroondomein

Reactie op verzoek commissie over een online video van het programma Zembla over het Kroondomein. Gevraagde Op 23 november jl. heeft het programma Zembla een online video over het Kroondomein gepubliceerd. Daarin stelt het programma de gedeeltelijke openstelling van een deel van het gebied ter discussie en de rechten die de koning heeft met

2022D51587

Naar boven