Brieven regering

Zoekresultaten (4.297)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Jaarverslag Rechtspraak 2016

Jaarverslag Rechtspraak 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2017D11139

Brieven regering

2017D10850

Brieven regering

Afschrift brief aan Eerste Kamer met een reactie op het WODC rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen"

Afschrift brief aan Eerste Kamer met een reactie op het WODC rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen". Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2017 Hierbij bied...

2017D10925

Brieven regering

Publicatie incidentenoverzicht COA

Publicatie incidentenoverzicht COA. het zaken als agressie en geweld, verbale suïcidedreiging of zelfdestructieve acties. Politiemeldingen In totaal heeft de politie in de tweede helft van 2016 3.277 meldingen op en rondom COA-opvanglocaties geregistreerd. Ook deze meldingen...

2017D10551

Brieven regering

Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België

Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2312 BRIEF VAN...

2017D10112

Brieven regering

WODC-rapporten jeugd en cyber

WODC-rapporten jeugd en cyber. het feiten waarbij ICT als hulpmiddel wordt gebruikt, zoals online bedreigingen of online fraude. kst-28741-33 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 28 741, nr. 33 1 Een andere...

2017D10152

Brieven regering

Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie

Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie. dit met name de regeldruk die voortvloeit uit de wetgeving en beperking op inzet van capaciteit. Voor de regelgeving wordt aanbevolen...

2017D09811

Brieven regering

Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting

Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting. Pagina van 2 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 6 april 2017 Onderwerp Ontwikkeling opvangcapaciteit Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken...

2017D09388

Brieven regering

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en openbare nota ‘minderjarigen bij ISIS’

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 en openbare nota ‘minderjarigen bij ISIS’. een openbare nota «Minderjarigen bij ISIS»2, een gezamenlijke analyse van NCTV en AIVD die inzicht geeft in de mate van indoctrinatie, de blootstelling aan geweld en...

2017D09381

Brieven regering

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen)

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen). de omzetting van de PNR richtlijn4. Dit wetsvoorstel is momenteel in consultatie en wordt naar verwachting in de zomer 2017 aan de TK verzonden...

2017D09386

Brieven regering

Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen

Afronding programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 824 Integratiebeleid 28 638 Mensenhandel Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan...

2017D09183

Brieven regering

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72)

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34550-VI-72). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 628 Politie...

2017D08991

Brieven regering

Ontwikkelingen Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Ontwikkelingen Nederlands Forensisch Instituut (NFI). het gebied DNA-deskundigen, waar de formatie weer is uitgebreid met 3 fte’s. Er zijn geen plannen om de capaciteit van het NFI op andere expertisegebieden dan handschrift-, verf- en morfologisch haaronderzoek...

2017D08954

Brieven regering

Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova)

Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de...

2017D08614

Brieven regering

Nederlandse inzet in Frontex activiteiten in 2017

Nederlandse inzet in Frontex activiteiten in 2017. twee voertuigen van de KMar, een viertal bussen van DV&O en een snel KMar-vaartuig (RHIB). Afhankelijk van de beschikbare nationale capaciteit levert Nederland personeel en/of materieel voor de ad...

2017D08681