Brieven regering

Zoekresultaten (4.297)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brieven regering

Verzamelbrief asielopvang

Verzamelbrief asielopvang. met name politie-inzet. Het realiseren van opvangvoorzieningen heeft gevolgen voor de organisatie en financiering van de voorzieningen. Dit geldt temeer nu ook andere opgaven binnen de grenzen van gemeenten samenkomen, zoals de opvang van...

2023D45967

Brieven regering

Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers. diefstal/verduistering en inbraak, de grootste subgroep binnen deze categorie is winkeldiefstal (43% van het totaal). Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 19 637, nr. 3175 4 Openbaar vervoer De Ministeries...

2023D45957

Brieven regering

Actuele situatie asielketen Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II)

Actuele situatie asielketen Meerjaren Productie Prognose (MPP 2023-II). de inzet van de politie reeds escalatiemogelijkheden worden ingezet om de verwerkingscapaciteit op I&R te vergroten. De politie is namelijk in staat vanuit de eenheden bijstand te leveren...

2023D45953

Brieven regering

Beleidsreactie op WODC-onderzoek "Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime"

Beleidsreactie op WODC-onderzoek "Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime". : – Eén penitentiaire instantie, een penitentiaire politie, waarin niet alleen de detentie-uitvoering maar ook consequent toezicht op de gedetineerden in hun gedrag en contacten is belegd. Het...

2023D45843

Brieven regering

Uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen (Kamerstuk 31753-276)

Uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen (Kamerstuk 31753-276). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 753 Rechtsbijstand Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D45789

Brieven regering

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 en 20 oktober 2023

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 19 en 20 oktober 2023. . Op dit moment is er nog geen definitief voorstel dat ter stemming zal worden voorgelegd. Gezien de nog lopende onderhandelingen, kan...

2023D45457

Brieven regering

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand. een verkorte weergave van de bevindingen van de onderzoekers. Voor de volledige (achtergrond)informatie wordt verwezen naar het rapport. Beleidsdoorlichting, onderdeel rechtspleging Artikelonderdelen 32.1 en 32.3 van de begroting van...

2023D45477

Brieven regering

Instellen onafhankelijk onderzoek naar de aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

Instellen onafhankelijk onderzoek naar de aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten...

2023D45415

Brieven regering

Verzamelbrief opvang Oekraïne

Verzamelbrief opvang Oekraïne. : 1. De beslisnota, 2. Het rapport Clingendael en 3. Beslisnota bekostigingsregeling opvang ontheemden uit Oekraïne (BooO). Ik stuur als coördinerend bewindspersoon voor de aanpak van de opvang van ontheemden uit Oekraïne deze...

2023D45453

Brieven regering

Beleidsreactie op Inspectierapport ‘Politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst’

Beleidsreactie op Inspectierapport ‘Politieoptreden bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Staphorst’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 628 Politie Nr. 1191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de...

2023D45362

Brieven regering

Jaarverslag en Toezichtsrapport College van Toezicht Auteursrechten

Jaarverslag en Toezichtsrapport College van Toezicht Auteursrechten. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR PRIVAATRECHT  DATUM 16 OKTOBER 2023 ONS KENMERK 4990155 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR PRIVAATRECHT  DATUM 16 OKTOBER 2023 ONS KENMERK 4990155 Pagina...

2023D45398

Brieven regering

Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 9 BRIEF...

2023D45316

Brieven regering

Aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

Aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie...

2023D45278

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'

Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 145 Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen...

2023D45218

Brieven regering

Woo-besluit aangaande de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie

Woo-besluit aangaande de selectie van een centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 265 Adoptie Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D45045