Brieven regering

Zoekresultaten (3.952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Geactualiseerde Monitor Smart Mobility

Geactualiseerde Monitor Smart Mobility. onder andere systemen zoals Intelligente Snelheidsassistent (Intelligent Speed Assistance, ISA) en rijstrookassistentie (Lane Keep Assist, LKA). Het gemiddeld aantal rijhulpsystemen in nieuw verkochte personenauto’s is in zes jaar tijd verdubbeld. In 2023...

2024D09244

Brieven regering

Evaluatie taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000

Evaluatie taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000. de veiligheid stelt het rapport dat partijen zorgen hebben over onervarenheid van chauffeurs. De onderzoekers stellen echter dat er «geen reden (is) om aan te nemen dat een jonge chauffeur onveiliger...

2024D09054

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 15 februari 2024, over de mogelijkheden om een nultarief toe te passen op kringloopwinkels op basis van de btw-tarievenrichtlijn

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 15 februari 2024, over de mogelijkheden om een nultarief toe te passen op kringloopwinkels op basis van de btw-tarievenrichtlijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D09177

Brieven regering

Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi

Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi. de extra middelen voor de provincies. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere, wettelijke, financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden. Dat traject heb...

2024D09014

Brieven regering

Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten

Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten. het Trans-European Transport Network (hierna: TEN-T)5. Het TEN-T heeft als prioriteiten informatie- en communicatietechnologie (zoals RIS) en multimodale infrastructuurverbindingen. Het ontwikkelen van RIS wordt deels gefinancierd door TEN-T. Ook verwijst de Commissie...

2024D09009

Brieven regering

Voortgangsrapportage PFAS Zeeland en brief van de twee PFAS-coördinatoren

Voortgangsrapportage PFAS Zeeland en brief van de twee PFAS-coördinatoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2024D08806

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop m.b.t. baanonderhoud Schiphol 2024. de door haar ingediende reactie op de internetconsultatie van de tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 (hierna: de tijdelijke...

2024D08304

Brieven regering

Eerste resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn

Eerste resultaten alternatieve denkrichtingen voor zeespiegelstijging op de lange termijn. Eerste Op 7 november jongstleden ontving de Tweede Kamer de tussenbalans1 van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) als afronding van de eerste fase van onderzoeken. In...

2024D07837

Brieven regering

Start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur

Start Internetconsultatie Subsidieregelingen Laadinfrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 446 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D08107

Brieven regering

Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol

Rapport maatschappelijke kosten- en batenanalyse Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 493 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D08009

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen

Voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit i.v.m. versnelling fase II verbod varend ontgassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 437 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2024D07661

Brieven regering

Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor

Aanvullende informatie over verschillende onderwerpen m.b.t. spoor. de volgende onderwerpen: het gebruik van kwartshoudende spoorballast, in het bijzonder een ballastdepot in Apeldoorn, de toeslag op de Hogesnelheidslijn, het project derde perron Amsterdam Zuid, de frequenties op...

2024D07650

Brieven regering

Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan 34 244 Logistiek en goederenvervoer Nr. 1182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D07668

Brieven regering

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023

Handhavingsrapportages Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor gebruiksjaar 2023. een aanpassing in de berekening van de geluidbelasting van luchtvaartuigen die worden ingezet voor vluchten ten behoeve van spoedeisende hulpverlening en...

2024D07268