Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Verzamelbrief bodem en ondergrond

Verzamelbrief bodem en ondergrond. financiering en een vermindering van de administratieve lasten voor de aanvragers en het ministerie. Zowel de koepels als de bevoegde gezagen hebben aangegeven enthousiast te zijn over deze ontwikkeling en geven aan...

2023D51675

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Alkaya over het wijzigen van de Wegenverkeerswet zodat zware verkeersovertreders een levenslange rijontzegging kunnen krijgen (Kamerstuk 36200-XII-44)

Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Alkaya over het wijzigen van de Wegenverkeerswet zodat zware verkeersovertreders een levenslange rijontzegging kunnen krijgen (Kamerstuk 36200-XII-44). een «black box» in combinatie met een rijbewijsslot. Dit is...

2023D51364

Brieven regering

Voortgang strategische aanpak batterijen 2023

Voortgang strategische aanpak batterijen 2023. een onderzoek hoe het concept SSbD specifiek bij batterijen kan worden toegepast en op welke manier de overheid dit verder kan bevorderen. Komend jaar geef ik, mede in samenwerking met de...

2023D51445

Brieven regering

Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025

Vervoerplan NS 2024 en Beheerplan ProRail 2024-2025. overwegen geeft ProRail aan dat er een aantal belangrijke maatregelen zijn de komende periode: het uitvoeren van het Plan van Aanpak Overwegen, het vervolgen van het programma Niet Actief...

2023D51561

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen

Stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen. de databeschikbaarheid specifiek gericht op de Materiaalmonitor en de Energiestatistieken. Data uit de Energiestatistieken lijkt goed bruikbaar om het biogrondstoffengebruik in de sector «energie» te monitoren. De Materiaalmonitor kan belangrijke...

2023D51543

Brieven regering

Gunning Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

Gunning Concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033. die niet alleen door NS, en niet slechts op Nederlands grondgebied, wordt uitgevoerd. Dat betekent dat ik de eisen die gelden voor deze verbinding waar mogelijk heb verhelderd of aangescherpt...

2023D51090

Brieven regering

Effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit (herdruk)

Effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit (herdruk). de volgende vier rapporten: 1. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) onderzocht de bijdrage van vliegtuigen aan ZZS-concentraties op en rond luchthavens. 2. Adecs heeft voor een aantal stoffen...

2023D51110

Brieven regering

Circulair Textiel

Circulair Textiel. het toevoegen van schoenen aan de UPV textiel. Schoenen worden al samen met textiel ingezameld en gesorteerd. Beide ketens hebben dezelfde eindgebruikers. Daarnaast heeft de Europese Commissie een voorstel voor een wijziging van de...

2023D51098

Brieven regering

Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies

Niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart includeren in beleidsstudies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D51107

Brieven regering

Eerste halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok

Eerste halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok. de extra uitgaven voor het opdragen van de Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2), de herijking van de raming van het knooppunt Amstel (KNA) en het risico op hogere aanbiedingen als gevolg van markteffecten...

2023D50857

Brieven regering

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023. de Doklaan te Rotterdam. De jaargemiddelde PM10-norm wordt verder nog overschreden op twee toetspunten op de Noordersluisweg in Velsen. In 2 SEO Economisch Onderzoek, 2019, Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)...

2023D50959

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord van de brief van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord van de brief van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 454 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2023D50997

Brieven regering

Vier studies luchtvaart

Vier studies luchtvaart. de volgende onderzoeken: • een onderzoek naar de betekenis van de transferpassagiers op Schiphol van SEO Economisch Onderzoek, • de monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2022 van SEO Economisch Onderzoek, • een onderzoek naar...

2023D51138

Brieven regering

Verslag EU Transportraad van 4 december 2023

Verslag EU Transportraad van 4 december 2023. over de rapportageverplichtingen van de lidstaten. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers kst-21501-33-1052 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 21 501-33, nr. 1052...

2023D50949

Brieven regering

Stand van zaken Wadden

Stand van zaken Wadden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 684 Waddenzeebeleid Nr. 259 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21...

2023D50912