Brieven regering

Zoekresultaten (3.952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Stand van zaken met betrekking tot de milieuprestatie gebouwen (mpg)

Stand van zaken met betrekking tot de milieuprestatie gebouwen (mpg). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 268 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2024D12765

Brieven regering

Aanpak opvoeren elektrische fietsen waaronder fatbikes

Aanpak opvoeren elektrische fietsen waaronder fatbikes. snor- en bromfietsen, maar niet fietsen met trapondersteuning. Eind 2022 is gebleken dat 27 aanbieders ten onrechte voertuigen (met het uiterlijk van een fatbike) op de markt hebben neergezet als...

2024D12551

Brieven regering

Doorontwikkeling investeringsimpuls verkeersveiligheid

Doorontwikkeling investeringsimpuls verkeersveiligheid. het aanvraagproces en de verantwoording over de rijksbijdragen. Voor de derde tranche bekijkt IenW of de hoeveelheid gevraagde informatie kan worden beperkt en het aanvraagformulier verbeterd. Voor de verantwoording onderzoekt IenW of er...

2024D12196

Brieven regering

Zevende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

Zevende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. een tussentijdse actualisatie omdat de grenzen van de beperkingengebieden al langere tijd niet meebewegen met de ontwikkeling van de vliegoperatie. Een bredere herziening van het ruimtelijk beleid rondom de luchthaven...

2024D12504

Brieven regering

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 10 november 2022

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 10 november 2022. een beperkte aanvulling van de definities (voorschrift 3) en eveneens een beperkte aanvulling (voorschrift 4) ter controle...

2024D12941

Brieven regering

Aanbod technische briefing inzake Circulaire Economie

Aanbod technische briefing inzake Circulaire Economie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 307 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D12496

Brieven regering

Beantwoording vragen, gesteld tijdens het commissiedebat Duurzaam Vervoer van 31 januari 2024, over geluidsnormering windmolens

Beantwoording vragen, gesteld tijdens het commissiedebat Duurzaam Vervoer van 31 januari 2024, over geluidsnormering windmolens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 612 Structuurvisie Windenergie op land Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR...

2024D12494

Brieven regering

Verschuiving openstelling Prinses Margriettunnel A7

Verschuiving openstelling Prinses Margriettunnel A7. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D12200

Brieven regering

Gezamenlijke aanbieding (onderzoeks)rapporten ten behoeve van duurzame luchtvaart

Gezamenlijke aanbieding (onderzoeks)rapporten ten behoeve van duurzame luchtvaart. 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1150 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 maart 2024 De...

2024D12136

Brieven regering

Evaluatie stelsel Kernenergiewet en Veiligheidsbenchmark Borssele

Evaluatie stelsel Kernenergiewet en Veiligheidsbenchmark Borssele. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 645 Kernenergie 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D12171

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart (Kamerstuk 31409-419)

Uitvoering van de motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart (Kamerstuk 31409-419). Beantwoording Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van...

2024D12168

Brieven regering

25e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

25e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27...

2024D12132

Brieven regering

Resultaten beoordeling bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven 2022

Resultaten beoordeling bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 665 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D11880

Brieven regering

Rapportage Rijkswegennet 2023

Rapportage Rijkswegennet 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de...

2024D11790

Brieven regering

Opvolgingsonderzoek OvV 'Veiligheid historische zeilvloot'

Opvolgingsonderzoek OvV 'Veiligheid historische zeilvloot'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 446 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D11878