Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan houdende een overeenkomst tot wijziging van de bijlage van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan betreffende luchtdiensten van 17 februari 1953; 's-Gravenhage, 26 september 2016

Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan houdende een overeenkomst tot wijziging van de bijlage van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan betreffende luchtdiensten van 17 februari 1953; 's-Gravenhage, 26 september 2016...

2016D39389

Brieven regering

Afschrift van de Koninklijke besluiten over het verlenen van ontslag aan mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Economische Zaken, benoeming van mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en benoeming van ir. M.H.P. van Dam als staatssecretaris van Economische Zaken

Afschrift van de Koninklijke besluiten over het verlenen van ontslag aan mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Economische Zaken, benoeming van mw. S.A.M. Dijksma als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en benoeming van ir. M.H.P. van...

2015D42310

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning...

2015D17259

Brieven regering

Voornemen tot het verlengen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 15 november 2011

Voornemen tot het verlengen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre"...

2016D24172

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de incidenten bij kerncentrale Doel, inclusief het voornemen van de Belgische overheid om over te gaan tot levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de incidenten bij kerncentrale Doel, inclusief het voornemen van de Belgische overheid om over te gaan...

2016D04983

Brieven regering

Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij

Stand van zaken inzake de motie van het lid Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken en de motie van het lid Visser c.s. over starten met de...

2017D00521

Brieven regering

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333)

Aanhouding besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van...

2014D38643

Brieven regering

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven (Kamerstuk 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8) dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid...

2014D20015

Brieven regering

Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen...

2015D32465

Brieven regering

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 3 mei 2016

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie...

2016D30354

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning...

2016D03076

Brieven regering

Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het «International Groundwater Resources Assessment Centre» in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 19 augustus 2016

Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het «International Groundwater Resources...

2016D33782

Brieven regering

Ontwerp-wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling en Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer

Ontwerp-wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling en Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer...

2017D13908

Brieven regering

Besluit tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordeningen (EG) betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

Besluit tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordeningen (EG) betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Tweede Kamer...

2013D36156

Brieven regering

Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen

Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen. Tweede...

2014D29747