Brieven regering

Zoekresultaten (2.842)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen. streeft Nederland naar een versterking van de grondslagen voor lange termijn samenwerking, juist op het gebied van het duurzaam...

2014D15802

Brieven regering

Presentatie Nederlandse Franchise Code

Presentatie Nederlandse Franchise Code. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17...

2016D06923

Brieven regering

Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid. ondernemers die steekproefsgewijs per brief zijn benaderd. Een ander deel is via de brancheorganisatie benaderd. Van de ondernemers benaderd via de branche geeft circa 85 procent aan in enige mate...

2016D23162

Brieven regering

Beleidsevaluatie Green Deals

Beleidsevaluatie Green Deals. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal) Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2016D27602

Brieven regering

Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924

Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924. de beheersbaarheid van dierziekten en op mensen overdraagbare dierziekten (zoönosen). d. Sanitaire grensbewaking: Door het beschikbaar stellen van...

2016D35436

Brieven regering

Stand van zaken activiteiten op het gebied van energie-innovatie

Stand van zaken activiteiten op het gebied van energie-innovatie. hier vliegers die aan kabels gebonden zijn en windenergie opwekken. Het innovatieproject richt zich onder meer op de vraag hoe dit park geschikt te Tweede Kamer, vergaderjaar...

2016D36847

Brieven regering

Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015. de elektriciteitsvoorziening beschouw ik op basis van deze conclusie de nasleep van de storing als afgerond. De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 29...

2016D36838

Brieven regering

Social audit Europees octrooibureau

Social audit Europees octrooibureau. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 280 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober...

2016D37424

Brieven regering

Reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging

Reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging. de motie Van Gerven (SP) over misbruik van inkoopmacht1 en de motie Gesthuizen (SP) over een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt...

2016D38311

Brieven regering

Nationale Iconen 2016

Nationale Iconen 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 009 Innovatiebeleid Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 oktober 2016...

2016D39414

Brieven regering

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2016D39921

Brieven regering

Nota Ruimtevaartbeleid 2016

Nota Ruimtevaartbeleid 2016. de aangekondigde oprichting van een instrumentencluster kan gemeld worden dat deze daadwerkelijk in 2014 is opgericht. De belangrijkste Nederlandse partijen op het gebied van (wetenschappelijke) satellietinstrumenten zijn daarin vertegenwoordigd. Gezamenlijk worden plannen ontwikkeld...

2016D45729

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw

Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw. een generieke regeling met een budget dat groeit van 36 miljoen euro in 2016 kst-31409-128 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede...

2016D46483

Brieven regering

Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa

Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa. het bevorderen van een innovatieve en concurrentiekrachtige Europese ruimtevaartsector. Verder gaat de strategie in op het versterken van de Europese autonome toegang tot de ruimte (via Europese draagraketten). Ook beschrijft de...

2016D47049

Brieven regering

Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22)

Nationale Klimaattop 2016 en 22e Conferentie van Partijen (COP22). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 163 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede...

2016D48815