Brieven regering

Zoekresultaten (2.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Kennis- Met genoegen bied ik uw Kamer in de bijlage van deze brief het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan dat op 2 november jl. is getekend. Dit Convenant is opgesteld door...

2023D45425

Brieven regering

Evaluatie Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken

Evaluatie Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 739 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en...

2023D45222

Brieven regering

Appreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie op een aantal kritieke technologiegebieden

Appreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie op een aantal kritieke technologiegebieden. de relevantie en het potentieel van technologie voor zowel civiele als militaire toepassingen, evenals het risico van misbruik voor ondermijning van vrede en...

2023D45081

Brieven regering

Voortgang juridische procedures wet verbod op kolen

Voortgang juridische procedures wet verbod op kolen.

2023D45074

Brieven regering

Reactie op de moties ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat op 10 en 12 oktober 2023

Reactie op de moties ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat op 10 en 12 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2023D45115

Brieven regering

Uitstel toezegging over het toesturen van het onderzoek naar de mogelijkheden van een andere verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten

Uitstel toezegging over het toesturen van het onderzoek naar de mogelijkheden van een andere verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2023D45156

Brieven regering

Actualisatie ontwikkelkader windenergie op zee

Actualisatie ontwikkelkader windenergie op zee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D45078

Brieven regering

Instrumentarium hernieuwbare waterstof

Instrumentarium hernieuwbare waterstof. Instrumentarium Zoals toegezegd in onze vorige brief van 23 juni jl.1 willen wij, de minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Economische Zaken en Klimaat, dit najaar meer duidelijkheid geven over...

2023D45086

Brieven regering

Overeenstemming over schadeafhandeling voormalige steenkoolwinning in Limburg

Overeenstemming over schadeafhandeling voormalige steenkoolwinning in Limburg. de reguliere mijnbouwschades tot 20.000 euro. Deze schades worden hersteld door een aannemer waar I3ML mee samenwerkt, of, indien de bewoner hier expliciet om vraagt, door een aannemer in...

2023D44917

Brieven regering

Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 529 Gaswinning 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 1199 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE...

2023D44989

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake bestrijding van late betalingen in handelstransacties

Fiche: Verordening inzake bestrijding van late betalingen in handelstransacties. de definitie van de betaaltermijn duidelijkheid te verschaffen over het moment dat de rente verschuldigd is. Onder de huidige Richtlijn18 is dat «met ingang van de dag...

2023D45055

Brieven regering

Fiche: Verordening Europese arbeidsmarktstatistieken

Fiche: Verordening Europese arbeidsmarktstatistieken. het vaststellen van de toekomstige verplichtingen, met name omdat dit primair gebeurt via de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. De beschrijving van het aantal daadwerkelijk te verzamelen gegevens (variabelen) is daarmee op dit moment...

2023D45064

Brieven regering

Fiche: Mededeling Steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen

Fiche: Mededeling Steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen. , richt de Commissie zich onder meer op het faciliteren van eenvoudige en gestandaardiseerde methoden om als vereiste voor financiering over duurzaamheid te rapporteren. Ook moedigt zij financiële...

2023D45049

Brieven regering

Verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

Verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28. de balans tussen mitigatie, adaptatie, financiering, of afspraken rond de afbouw van fossiele brandstoffen nog lang niet op één lijn zitten. In deze context trekt Nederland in EU-verband op met gelijkgezinde...

2023D45019

Brieven regering

Contouren Klimaatplan 2024

Contouren Klimaatplan 2024. ook de voorbereiding van besluitvorming over het Klimaatplan 2024. De Klimaatwet schrijft voor dat het Klimaatplan het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar bevat om de doelen van de Klimaatwet te bereiken en...

2023D45024