Brieven regering

Zoekresultaten (2.847)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023. het nationale valorisatiebeleid zal verwezen worden naar drie speerpunten: (1) het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor R&D en innovatie, (2) strategische keuzes bij de...

2023D47068

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3834 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN...

2023D46862

Brieven regering

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian. naast een forse CO2 reductie ook positieve bijdragen op het gebied van de leefomgeving (onder andere stikstofuitstoot en zoetwatergebruik), aardgasgebruik en flexibilisering van het elektriciteitsnet. Met behulp van maatwerkafspraken kan...

2023D46818

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over samen met de regio acties ondernemen voor de doorontwikkeling en schaalsprong van de mainport (Kamerstuk 33009-127)

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over samen met de regio acties ondernemen voor de doorontwikkeling en schaalsprong van de mainport (Kamerstuk 33009-127). 33 009 Innovatiebeleid Nr. 136 Brief van de minister van...

2023D46757

Brieven regering

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling. hierbij met name een tijdelijk effect, vooral direct na toekenning van de subsidie. Bij de R&D-samenwerkingsprojecten lijkt er een meer structurele toename te zijn in het aantal fte en S&O-uren, welke...

2023D46738

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422)

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422). de mogelijkheid voor kleinverbruikers om weer vaste contracten te sluiten met...

2023D46648

Brieven regering

Nationaal Convenant MKB-Financiering

Nationaal Convenant MKB-Financiering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 589 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16...

2023D46481

Brieven regering

Europees consumentenbeleid

Europees consumentenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 879 Versterking van de positie van de consument Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D46399

Brieven regering

Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK

Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 587 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN...

2023D46326

Brieven regering

Verlenging subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB-innovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capitaltechnostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische TechnologyTransfer

Verlenging subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB-innovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capitaltechnostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische TechnologyTransfer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 586 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de

2023D46323

Brieven regering

Aanvullende financiële informatie over de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie

Aanvullende financiële informatie over de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart 33 009 Innovatiebeleid Nr. 426 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT...

2023D46208

Brieven regering

Evaluatie Mijn Digitale Zaak

Evaluatie Mijn Digitale Zaak. een tussenevaluatie die gericht is op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de MDZ pilot en daarnaast op het trekken van lessen voor het brede mkb en eventuele opschaling naar andere sectoren. Met...

2023D46068

Brieven regering

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr. 88 BRIEF VAN...

2023D45807

Brieven regering

Oplevering onderzoeksrapport 'Proportionaliteit in het octrooirecht'

Oplevering onderzoeksrapport 'Proportionaliteit in het octrooirecht'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 635 Octrooibeleid 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D45730

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 17 oktober 2023

Verslag van de Energieraad van 17 oktober 2023. de grootste discussiepunten. Dit betrof voornamelijk de vormgeving van het artikel over toepassing van tweerichtingscontracten (two sided contracts for difference; hierna: CfDs) in het geval van directe prijssteun...

2023D45630