Brieven regering

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Regels energiemarkten en energiesystemen (Energiewet), van 8 april 2024, over allocatiepunten

Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Regels energiemarkten en energiesystemen (Energiewet), van 8 april 2024, over allocatiepunten. Schriftelijke Tijdens het Wetgevingsoverleg over de Energiewet (thema: Gebruikers) 8 april jl. heb ik toegezegd voorafgaand aan het volgende...

2024D14873

Brieven regering

Jaarverslag IMG en toezegging uitvoeringskosten

Jaarverslag IMG en toezegging uitvoeringskosten. Jaarverslag Vandaag heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn Jaarverslag over 2023 aan uw Kamer aangeboden. Voor het IMG was 2023 een zeer uitzonderlijk jaar. De conclusie van de parlementaire enquêtecommissie...

2024D14761

Brieven regering

Nota naar aanleiding van het tweede verslag van de Eerste Kamer en DNV-validatie

Nota naar aanleiding van het tweede verslag van de Eerste Kamer en DNV-validatie. Nota Door middel van deze brief bied ik u de validatie van DNV aan. Sinds 2018 valideert DNV de jaarlijkse raming van GTS...

2024D14686

Brieven regering

Eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO)

Eerste financieringsronde Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO). Eerste In het verleden is een grote achterstand ontstaan in investeringen in, en modernisering van, (bestaande) toegepaste onderzoeksfaciliteiten. De voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft u hierover...

2024D14299

Brieven regering

Borselse en Zeeuwse voorwaarden

Borselse en Zeeuwse voorwaarden. 32645 Kernenergie Nr. 126 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2024 Met deze brief informeer ik uw...

2024D14242

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN), de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Nationaal Campussen Overleg (NCO) van 16 mei 2023 betreffende een oproep tot een Verbindingsagenda

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN), de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Nationaal Campussen Overleg (NCO) van 16 mei 2023 betreffende een oproep tot een Verbindingsagenda. uw kenmerk...

2024D14327

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2024, over het bericht ‘Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders’

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2024, over het bericht ‘Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders’. 36387 Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en...

2024D14143

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op de tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoop- en aanbestedingsbeleid

Uitstel kabinetsreactie op de tien voorstellen voor een duurzamer en socialer inkoop- en aanbestedingsbeleid. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 434 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D14030

Brieven regering

Aanbieding derde nota van wijziging inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378)

Aanbieding derde nota van wijziging inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk 36378).

2024D14179

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 19 april 2024

Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 19 april 2024. om toekomstbestendige en flexibele wetgeving om snel deze ontwikkelingen te kunnen reageren. Vooral kwetsbare consumenten, met name kinderen, moeten online voldoende beschermd worden. Nederland heeft...

2024D13789

Brieven regering

Appreciatie EU-Witboek ‘How to master Europe’s digital infrastructure needs’

Appreciatie EU-Witboek ‘How to master Europe’s digital infrastructure needs’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3924 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D13688

Brieven regering

Fiche: Mededeling geavanceerde materialen

Fiche: Mededeling geavanceerde materialen. dient daarnaast onderzocht te worden of deze onder de Kaderverordening Ecodesign vallen. In het geval dat een product onder beide verordeningen valt, dient te worden gewaarborgd dat er geen interferentie optreedt, om...

2024D13697

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling onderzeese communicatiekabels

Fiche: Aanbeveling onderzeese communicatiekabels. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3925 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D13694

Brieven regering

Uitstelverzoek Raad van State over beslistermijn Ternaard

Uitstelverzoek Raad van State over beslistermijn Ternaard. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 684 Waddenzeebeleid 33 529 Gaswinning Nr. 272 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D13479

Brieven regering

Onderzoek elektriciteits- en netwerkkosten

Onderzoek elektriciteits- en netwerkkosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 1372 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VOOR KLIMAAT EN...

2024D13164