Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024. Geannoteerde Op 7 maart organiseert het Belgisch voorzitterschap de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel over de onderdelen interne markt en industrie. Met deze brief stuur ik u de geannoteerde...

2024D06445

Brieven regering

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Jaarplan Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van het Jaarplan 2024 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (hierna: RDI). Het Jaarplan 2024 kent een nieuwe verschijningsvorm, namelijk een kernachtige en...

2024D06337

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023. Verslag Hierbij stuur ik u het verslag van de Energieraad die op 19 december 2023 plaatsvond in Brussel. Nederland werd tijdens de Energieraad hoogambtelijk vertegenwoordigd. Tevens wordt u...

2024D06325

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024. de stand van zaken in Nederland op het gebied van gas zal ik tijdens de uitwisseling, indien opportuun, informatie geven zoals uiteengezet in de Kamerbrief die op 9 februari...

2024D06220

Brieven regering

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen

Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr...

2024D05846

Brieven regering

Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’

Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’. Voorstel van wet, houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuknummer 36378) Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de nota naar aanleiding van het verslag...

2024D05594

Brieven regering

Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzamingindustrie

Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzamingindustrie. naast een forse CO2-reductie nog andere jaarlijkse positieve effecten op het gebied van klimaat en de leefomgeving: stikstofreductie van ca. 440 ton NOx, gasreductie van circa 350 mln. m2, reductie van zoetwatergebruik van...

2024D05555

Brieven regering

Departementaal Financieel Overzicht EZK

Departementaal Financieel Overzicht EZK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D05320

Brieven regering

Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden

Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden. Start Op 26 mei 2020 is de Kamer door mijn ambtsvoorganger geïnformeerd dat Shell en ExxonMobil van mening zijn dat de balans in het...

2024D05478

Brieven regering

Rapport evaluatie subsidierelatie ECP

Rapport evaluatie subsidierelatie ECP. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr. 92 BRIEF VAN DE...

2024D05203

Brieven regering

Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk

Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 599 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D05136

Brieven regering

Aanpassingen bijmengverplichting groen gas

Aanpassingen bijmengverplichting groen gas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1352 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D04913

Brieven regering

Raming GTS gasjaar 2024-2025

Raming GTS gasjaar 2024-2025. import en export van hoogcalorisch gas, sprake is van een substantiële verbetering van de leveringszekerheid in gasjaar 2024–2025 ten opzichte van het huidige gasjaar. Het risico dat zonder beschikbarheid van het Groningenveld...

2024D04907

Brieven regering

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 826 Industriebeleid 31 239 Stimulering duurzame energieproductie 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN KLIMAAT...

2024D05007

Brieven regering

Uitvoerbare variant winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen

Uitvoerbare variant winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen. geldt daarom dat telkens een inhoudelijke en politieke afweging moet worden gemaakt voor het toepassen van een winstcriterium en zo ja, hoe hoog de winst mag zijn om nog voor...

2024D04691