Brieven regering

Brieven regering

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie. Nadere De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid, veiligheid en welvaart in brede zin niet vanzelfsprekend zijn. De uitdagingen waarvoor we staan, brengen grote onzekerheden met zich mee. De inflatie is historisch hoog en langdurig hoge prijzen zijn niet uit te sluiten. Met name energie kent

2022D39442

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute

Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute. Verzoek Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 15 september stuur ik u hierbij een reactie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute. Hierbij

2022D39380

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP27

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP27. Toestemming De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij in haar brief van 26 september jl. verzocht om toestemming te verlenen om ambtenaren een technische briefing te laten verzorgen over de COP27. Hierbij verleen ik de gevraagde toestemming tot deelname van de

2022D38662

Brieven regering

Nazending Beslisnota Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties (Kamerstuk 32637-504)

Nazending Beslisnota Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties (Kamerstuk 32637-504). Nazending Hierbij zend ik u de beslisnota na die hoort bij de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), in verband met het verlengen van de

2022D38626

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Klimaatwet

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Klimaatwet. Toestemming De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij verzocht om toestemming te verlenen om ambtenaren een technische briefing te laten verzorgen over de Klimaatwet. Hierbij verleen ik de gevraagde toestemming tot deelname van de volgende ambtenaren aan

2022D38660

Brieven regering

Juridische consequenties/aansprakelijkheid verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil

Juridische consequenties/aansprakelijkheid verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil. 33 529 Gaswinning Nr. 1066 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Het lid Omtzigt heeft gevraagd om de juridische consequenties/aansprakelijkheid ten

2022D38231

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022

Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022. 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 967 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2022 Hierbij stuur ik u de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 11 en 12

2022D38340

Brieven regering

Voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland

Voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland. Voortgang In lijn met het Coalitieakkoord zet het Koninkrijk der Nederlanden in op de verduurzaming van de energievoorziening, zowel in Europees Nederland als in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De verduurzaming van de elektriciteitsproductie is niet alleen belangrijk voor

2022D38342

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op het voorstel van Holland Solar met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling

Reactie op verzoek commissie op het voorstel van Holland Solar met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling. 35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers Nr. 11 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de

2022D37590

Brieven regering

Verslag Energieraad van 9 september 2022

Verslag Energieraad van 9 september 2022. Verslag Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van EZK, het verslag aan van de ingelaste Energieraad die op 9 september 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond. R.A.A. Jetten Minister van Klimaat en Energie Verslag Energieraad Op 9 september vond onder het Tsjechisch voorzitterschap een

2022D37765

Brieven regering

Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023

Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023. Gaswinning Er is een kantelpunt bereikt: vanaf 1 oktober 2022 dient het Groningenveld als reservemiddel en staat het veld op de waakvlam met een bijhorend winningsniveau van 2,8 miljard Nm3. De gaswinning komt hiermee in de eindfase. Ik hoop dat deze stap duidelijkheid biedt voor de inwoners

2022D37664

Brieven regering

Gasopslagen

Gasopslagen. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 349 Brief van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komende winter en de zomer daarna spant het

2022D37671

Brieven regering

Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen

Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen. 33 529 Gaswinning Nr. 1067 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 Met deze brief en bijlagen informeer ik uw Kamer over meerdere onderwerpen met betrekking tot de aanpak van de bovengrondse

2022D37678

Brieven regering

Studies over kernenergie

Studies over kernenergie. het rapport ‘Scenariostudie kernenergie’ van het onderzoeksconsortium o.l.v. Witteveen+Bos en eRisk Group - de studie naar de mogelijke rol van kernenergie in toekomstige energiemix van Nederland - en het rapport ‘Financing models for nuclear power plants – European power plants case studies’ van Baringa. Ik bied

2022D37751

Brieven regering

Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen

Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen. Verschillen Nu steeds meer bewoners van het aardbevingsgebied een schadevergoeding hebben ontvangen en (uitzicht hebben op) een veilige woning, worden er ook meer verschillen in de uitkomsten zichtbaar. Sommige verschillen zijn naar hun aard of omvang niet

2022D37629

Naar boven