Brieven regering

Zoekresultaten (127)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, TK

Brieven regering

Afwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Afwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2022 In verband met mijn aanwezigheid bij het Global Clean Energy Forum in Pittsburgh, waar voor Nederland belangrijke onderwerpen als waterstof, bio-energie en transport op

2022D33384

Brieven regering

Reactie op het verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening

Reactie op het verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2022 Onder verwijzing naar uw brief van 3 juni jl. kan ik u als volgt berichten. Op 2 juni jl. spraken

2022D24238

Brieven regering

Nationaal Isolatieprogramma

Nationaal Isolatieprogramma. ongeveer 250.000 huurwoningen.8 De ambitie om 1 miljoen huurwoningen naar de isolatiestandaard te brengen, ligt dus fors hoger. Deze ambitie beslaat de hele huursector en sluit aan bij de afspraken uit het Coalitieakkoord. Over de corporatiewoningen maakt het Rijk met Aedes afspraken naar aanleiding van de afschaffing

2022D13121

Brieven regering

Reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022)

Reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 802 Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur Nr. 52 BRIEF

2022D11537

Brieven regering

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, het niet verlenen van ontslag aan dhr. Rutte en vier ministers, benoeming bewindslieden van het kabinet Rutte IV, departementale herindelingen en vervangingsregeling

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, het niet verlenen van ontslag aan dhr. Rutte en vier ministers, benoeming bewindslieden van het kabinet Rutte IV, departementale herindelingen en vervangingsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 106 BRIEF VAN DE

2022D00947

Brieven regering

Afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en van de aan de verkenners, informateurs en formateur toegezonden correspondentie

Afschriften van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en van de aan de verkenners, informateurs en formateur toegezonden correspondentie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER

2022D00828

Brieven regering

Stand van zaken covid-19

Stand van zaken covid-19. 71 personen met een reisgeschiedenis naar zuidelijk Afrika, 3 contacten van personen geïnfecteerd met omikron en 6 personen bij wie nog geen directe of indirecte link met een bron kon worden vastgesteld. Het optreden van besmettingen zonder dat een besmettingsbron kan worden vastgesteld en de aanwezigheid van omikron in

2021D49887

Brieven regering

Zienswijze aanklacht vijf Kamerleden tegen het kabinet

Zienswijze aanklacht vijf Kamerleden tegen het kabinet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 820 Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2021 Bij

2021D16759

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’. geen stenografisch verslag. De notulen worden door de ministerraad vastgesteld. De bewindspersonen krijgen de notulen rechtstreeks

2021D15587

Brieven regering

Informatie over toezending van de reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’

Informatie over toezending van de reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2021, over het bericht ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr.

2021D14847

Brieven regering

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker’

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker’. per jaar zo’n één miljoen vrouwen. Van deze groep vrouwen heeft 8% zeer dicht borstweefsel. Afwijkingen in zeer dicht borstweefsel zijn op een mammogram minder goed te zien. Daarnaast hebben vrouwen met zeer dicht borstweefsel een hoger risico op

2021D03720

Brieven regering

Aanpassing kabinetsreactie 96e OMT advies (deel 2)

Aanpassing kabinetsreactie 96e OMT advies (deel 2). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2021 Eerder vandaag ontving uw Kamer een brief inzake het tweede deel van het 96ste OMT-advies en de kabinetsreactie daarop (Kamerstuk 25 295, nr. 912). Hierbij informeer ik uw Kamer dat de brief op de volgende twee

2021D02566

Brieven regering

Planning besluitvorming extra maatregelen

Planning besluitvorming extra maatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 915 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 januari 2021 Ik hecht eraan u te informeren over het volgende, zodat uw

2021D02314

Brieven regering

Gewijzigde criteria PCR-test

Gewijzigde criteria PCR-test. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 765 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2020 Bij de Technische Briefing op 14 oktober 2020 heeft de heer Jaap van

2020D49021

Brieven regering

Stand van zaken COVID-19

Stand van zaken COVID-19. afbouw maatregelenpakket) zal worden ontwikkeld en er mogelijk gerichte (regionale) pilots zullen worden uitgevoerd. Ook zal de signaalwaarde – met ingang van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 – worden verlaagd van 50 per 100.000 per week naar 35 per 100.000 per week. Deze signaalwaarde komt overeen met de

2020D42594

Naar boven