Brieven regering

Zoekresultaten (333)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Brieven regering

Huisjesmelkers

Huisjesmelkers. een nuttige wijze is om misstanden aan de kaak te stellen. Het leidt tot een inventarisatie van wat er zoal mis kan gaan in de relatie tussen kamerhuurder en verhuurder. Ik vind de aan het...

2008D01145

Brieven regering

Gemeentelijke rioleringen in relatie tot funderingsproblemen

Gemeentelijke rioleringen in relatie tot funderingsproblemen. is er wellicht sprake van een misverstand. Het activiteitenbesluit heeft geen betrekking op vervanging en onderhoud van gemeentelijke rioleringen en behandelt de problematiek van eventuele lekkage daarvan ook niet. In...

2008D03878

Brieven regering

De voortgang en toekomst van het integratiebeleid

De voortgang en toekomst van het integratiebeleid. de beantwoording van de vragen van de commissie over de Integratienota 2007–2011 en over de stagnatie van het aantal inburgeringscursussen. Wat betreft de beantwoording van de vragen over de...

2008D04828

Brieven regering

Ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Ontwerpbesluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2008 Op 14...

2008D03892

Brieven regering

Indicatieve onderhoudsrichtlijn voor verenigingen van eigenaren

Indicatieve onderhoudsrichtlijn voor verenigingen van eigenaren. 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE...

2008D01154

Brieven regering

Herziening van het Bouwbesluit 2003

Herziening van het Bouwbesluit 2003. 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2008 Met deze...

2008D03888

Brieven regering

Reactie op brief van de Vereniging van Eigenaars "Groenhoven" over het innen van een vordering

Reactie op brief van de Vereniging van Eigenaars "Groenhoven" over het innen van een vordering. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2008 De Vereniging van Eigenaars «Groenhoven» (verder: VvE)...

2008D01169

Brieven regering

Reactie op notitie "Speculatie met en uitponding van Amsterdamse woningen anno 2008" van het Wijksteunpunt Wonen, Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Reactie op notitie "Speculatie met en uitponding van Amsterdamse woningen anno 2008" van het Wijksteunpunt Wonen, Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. 27 926 Huurbeleid Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter...

2007D00103

Brieven regering

Voorstel om bij problematisch functionerende Verenigingen van Eigenaren de in te kunnen grijpen via het zogeheten machtigingsmodel

Voorstel om bij problematisch functionerende Verenigingen van Eigenaren de in te kunnen grijpen via het zogeheten machtigingsmodel. die langer geleden zijn verkocht. In de enkele gevallen dat de kwaliteit van de woning als slecht tot zeer...

2007D00478

Brieven regering

Afschrift brieven inzake de governance-discussie en de commissie Meijerink

Afschrift brieven inzake de governance-discussie en de commissie Meijerink.

2008D02182

Brieven regering

Mogelijke verdringing op de woningmarkt a.g.v. Huisvesting van statushouders

Mogelijke verdringing op de woningmarkt a.g.v. Huisvesting van statushouders. 31 018 Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00375

Brieven regering

Afspraken over de verstedelijking vanaf 2010

Afspraken over de verstedelijking vanaf 2010. het de toezegging aan uw Kamer om u de regionale kwantitatieve en kwalitatieve woningmarktanalyse toe te zenden. Daarbij merk ik op dat de in beeld gebrachte kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte...

2007D00090

Brieven regering

Oordeel over de voorgelegde statutenwijziging en haar daaruit voortvloeiende afwijzing van het verzoek tot het aangaan van een bestuurlijke fusie

Oordeel over de voorgelegde statutenwijziging en haar daaruit voortvloeiende afwijzing van het verzoek tot het aangaan van een bestuurlijke fusie. . Onder een bestuurlijke fusie wordt hier verstaan een concern van drie zelfstandige werkmaatschappijen met een...

2007D00540

Brieven regering

Publicatie 'Datgene wat ons bindt; gemeenschappelijke integratie-agenda' (GIA)

Publicatie 'Datgene wat ons bindt; gemeenschappelijke integratie-agenda' (GIA). 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1...

2007D00502

Brieven regering

Beleidsinformatiestructuur krachtwijkenbeleid

Beleidsinformatiestructuur krachtwijkenbeleid. de bewonersbetrokkenheid en -participatie. Die is via het actief betrekken van wijkbewoners bij het opstellen van de WijkActiePlannen al helemaal in het begin van het beleidsproces immers effectief te beïnvloeden. Daartegenover staan de voorbeelden...

2007D00370