Brieven regering

Brieven regering

Beleidsreactie naar aanleiding van het rapport van de Commissie Leeftijdsonderzoek

Beleidsreactie naar aanleiding van het rapport van de Commissie Leeftijdsonderzoek. kst-27062-73 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2012D18717

Brieven regering

Mededeling van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel dat een beleidsvoornemen t.a.v. van de positie van het kind in het vreemdelingenbeleid op termijn wordt aangeboden aan de Kamer. Daarbij wordt ook het rapport van de Kinderombudsman "Wachten op je toekomst' betrokken.

Mededeling van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel dat een beleidsvoornemen t.a.v. van de positie van het kind in het vreemdelingenbeleid op termijn wordt aangeboden aan de Kamer. Daarbij wordt ook het rapport van de...

2012D18301

Brieven regering

VERTROUWELIJKE brief inzake een vergunning. De VERTROUWELIJKE BRIEF is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

VERTROUWELIJKE brief inzake een vergunning. De VERTROUWELIJKE BRIEF is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 20 april 2012 Heden heeft de minister...

2012D18234

Brieven regering

Contouren sociaal leenstelsel en maatschappelijke begeleiding in verband met de Wet inburgering

Contouren sociaal leenstelsel en maatschappelijke begeleiding in verband met de Wet inburgering. de sociale leenfaciliteit geef ik met deze brief tevens invulling aan de motie Sterk en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden...

2012D18537

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Van Dam over de afdeling Laissez Passer (LP) van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Reactie op verzoek van het lid Van Dam over de afdeling Laissez Passer (LP) van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). zowel in absolute als in relatieve zin een stijging. Het is juist dat de totale...

2012D18672

Brieven regering

Versnelling huisvesting vergunninghouders

Versnelling huisvesting vergunninghouders. en waar zij zich gaan vestigen. Daarmee wordt vermeden dat nareizigers langer dan strikt noodzakelijk in de azc’s verblijven. Het afgifteproces van verblijfsdocumenten door de IND is de afgelopen periode sterk verbeterd. In...

2012D19499

Brieven regering

Uitstelbericht inzake de reactie op de brief van Köse Advocaten op uitspraak Raad van State m.b.t. visumplicht Turken

Uitstelbericht inzake de reactie op de brief van Köse Advocaten op uitspraak Raad van State m.b.t. visumplicht Turken. kst-30573-103 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 573 Migratiebeleid Nr...

2012D19496

Brieven regering

Klanttevredenheidsonderzoek IND 2011

Klanttevredenheidsonderzoek IND 2011. kst-31490-89 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de...

2012D20454

Brieven regering

Uitstel beantwoording vraag van het lid Schouw gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 19 april 2012 en uitstel beantwoording vragen van het lid Gesthuizen inzake Afghaanse asielzoekers

Uitstel beantwoording vraag van het lid Schouw gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 19 april 2012 en uitstel beantwoording vragen van het lid Gesthuizen inzake Afghaanse asielzoekers. kst-19637-1533 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer...

2012D20786

Brieven regering

Uitkomsten van het onderzoek naar de herinrichting van de bedenktijd en aanpassing van de bedenktijd

Uitkomsten van het onderzoek naar de herinrichting van de bedenktijd en aanpassing van de bedenktijd. kst-28638-78 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 28 638 Mensenhandel Nr. 78 BRIEF VAN...

2012D20690

Brieven regering

Rapportage Vreemdelingenketen periode juli – december 2011

Rapportage Vreemdelingenketen periode juli – december 2011. kst-19637-1531 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1531 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan...

2012D20965

Brieven regering

Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2011 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)

Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2011 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT). de zogenaamde ééndagstoets, in het kader waarvan binnen 1 dag een beoordeling plaatsvindt van een tweede of volgende aanvraag en...

2012D20787

Brieven regering

Kabinetsreactie op het rapport van Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in campuslocaties

Kabinetsreactie op het rapport van Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in campuslocaties. kst-27062-74 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers Nr...

2012D21459

Brieven regering

Mogelijkheden tot terugkeer naar Somalië

Mogelijkheden tot terugkeer naar Somalië. dus een samenvatting van die informatie. De situatie in Somalië Zoals ik u eerder bericht heb, is de situatie in met name Zuid- en CentraalSomalië zorgelijk. Voor personen die afkomstig zijn...

2012D21542

Brieven regering

Terugkeer naar Irak

Terugkeer naar Irak. kst-29344-89 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de...

2012D21637