Brieven regering

Zoekresultaten (10.706)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie-Den Haan (Kamerstuk 25424-663) over het gratis maken van nummer 113

Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie-Den Haan (Kamerstuk 25424-663) over het gratis maken van nummer 113. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 424 Geestelijke gezondheidszorg...

2024D13430

Brieven regering

Voortgang aanpak cruciale ggz

Voortgang aanpak cruciale ggz. de hoogspecialistische ggz nog tot een verdere aanscherping zouden komen met het oog op de inkoop voor 2025. Tot slot was voorzien om acht bovenregionale tafels en een landelijke bestuurlijke tafel op...

2024D13280

Brieven regering

Reactie op de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden'

Reactie op de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden'. . Petitiepunt 2 en 6 • Verander het zorgstelsel: niemand moet langer wachten dan is afgesproken. • Stop de concurrentie tussen zorgaanbieders: zorg gaat over mensen en...

2024D13276

Brieven regering

Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad advies

Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad advies. een actualisatie van het advies 'Structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19', d.d. 28 juni 2023. In deze brief reageer ik op het zojuist verschenen advies en licht ik mijn...

2024D13344

Brieven regering

Jaarverslag 2023 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Jaarverslag 2023 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid bied ik u hierbij het Jaarverslag 2023 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) aan. Zoals gebruikelijk bied ik het jaarverslag...

2024D13340

Brieven regering

Woo-besluit over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Woo-besluit over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de...

2024D13187

Brieven regering

Acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 731 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D13178

Brieven regering

Zorgbonus Zvw-pgb

Zorgbonus Zvw-pgb. in dit geval een aanvraag voor zowel de eerste zorgbonus van netto € 1.000,– als de tweede zorgbonus van netto € 384,71. Voor beide gevallen geldt dat de betrokken zorgverlener aan de gestelde voorwaarden...

2024D12948

Brieven regering

Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden

Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 389 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2024D12986

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake verhoging parkeerkosten voor personeel bij Ikazia ziekenhuis

Reactie op verzoek commissie inzake verhoging parkeerkosten voor personeel bij Ikazia ziekenhuis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 571 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT...

2024D12886

Brieven regering

Informatie over CPT

Informatie over CPT. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 839 Jeugdzorg Nr. 1013 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2...

2024D12828

Brieven regering

Stand van zaken aangenomen moties naar aanleiding van mondelinge behandeling wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van 12 april 2023 (Kamerstuk 35870)

Stand van zaken aangenomen moties naar aanleiding van mondelinge behandeling wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van 12 april 2023 (Kamerstuk 35870). en dat dit een individuele keuze is van wensouders. Ik zie het wèl als mijn...

2024D12805

Brieven regering

Probleemanalyse inrichting financiële functie

Probleemanalyse inrichting financiële functie. een verzameling concrete en terugkerende taken met een logische samenhang. De bijbehorende verantwoordelijkheden geven aan wat anderen kunnen verwachten van deze rol. Het voordeel van het definiëren van uniforme rollen voor zowel...

2024D12890

Brieven regering

Scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten

Scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten. financiering via (fondsen van) de Europese Unie. Daarbij gaat het onder andere om het Joint Program for Neurodegenerative Diseases (JPND). Dit is breder dan alleen onderzoek...

2024D12921

Brieven regering

Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D12881