Brieven regering

Zoekresultaten (10.706)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik

Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik. het beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar hebben van vastgelegde gezondheidsdata voor alle vormen van (her)gebruik. Databeschikbaarheid is van belang om de zorg voor de toekomst...

2024D16373

Brieven regering

Sluiskandidaten tweede helft 2024

Sluiskandidaten tweede helft 2024. 29477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 886 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Met deze brief ontvangt u van mij...

2024D16486

Brieven regering

Rapport over inclusieve ouderenzorg

Rapport over inclusieve ouderenzorg. Hierbij bied ik u het rapport ‘Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?’ aan. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS door Pharos...

2024D16300

Brieven regering

Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024

Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024. 29247 Acute zorg Nr. 452 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D16264

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake tijdige toezending inhoudelijke reactie Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

Reactie op verzoek commissie inzake tijdige toezending inhoudelijke reactie Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’. het stimuleren van het starten van nieuwe praktijken of het door de zorgverzekeraar oprichten van stichtingen met huisartsen in loondienst...

2024D15804

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen (Kamerstuk 29023-464)

Reactie op de motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen (Kamerstuk 29023-464). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 846 BRIEF VAN...

2024D15732

Brieven regering

Zevende voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 254 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D15585

Brieven regering

Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap. zoals sense.info (speciaal voor jongeren), seksualiteit.nl (voor volwassenen) en zanzu.nl (voor mensen die beperkt of slecht Nederlands spreken) en (anticonceptievoorjou.nl). Ook het onderwijs is hier een krachtig middel voor, door...

2024D15589

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Claassen over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie (Kamerstuk 29477-879)

Reactie op de motie van het lid Claassen over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie (Kamerstuk 29477-879). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 885 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE...

2024D15404

Brieven regering

EY-rapport: Private equity in de zorg (Zvw en Wlz)

EY-rapport: Private equity in de zorg (Zvw en Wlz). de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ik beraad mij op de uitkomsten van dit onderzoek, mede in relatie tot de door uw Kamer aangenomen moties en...

2024D15345

Brieven regering

Voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevens-uitwisseling

Voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevens-uitwisseling. blijft de focus van OKZ ook in 2024 op sectorale vraagbundeling en -articulatie en het bestuurlijk verankeren van leveranciersmanagement in de verschillende koepels en brancheorganisaties. Wanneer hierin vooruitgang is geboekt, wordt...

2024D15248

Brieven regering

Uitfasering PFAS in medische producten

Uitfasering PFAS in medische producten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 294 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D15224

Brieven regering

Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord

Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord. een korting van € 170 miljoen structureel op maximum- en bandbreedtetarieven van de zorgzwaartepakketten inclusief behandeling voor de sector gehandicaptenzorg en de sector verpleging en verzorging...

2024D15218

Brieven regering

Nadere reactie op de aangenomen moties van het lid Joseph n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

Nadere reactie op de aangenomen moties van het lid Joseph n.a.v. het plenaire debat over oversterfte. het vervallen van data gaf het lid Joseph tijdens de procedurevergadering van 27 maart jl. aan dat ze had vernomen...

2024D15155

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Bikker over digitale verstrekking van medicatie aan patiënten in andere EU-lidstaten alleen toestaan als deze lidstaten dit als ondersteuning van hun eigen gezondheidsbeleid ervaren (Kamerstuk 36317-6)

Reactie op de motie van het lid Bikker over digitale verstrekking van medicatie aan patiënten in andere EU-lidstaten alleen toestaan als deze lidstaten dit als ondersteuning van hun eigen gezondheidsbeleid ervaren (Kamerstuk 36317-6). Richtlijn 2001/83/EG.3 Ter...

2024D15130