Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mrt 2018
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ivm een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Het wetsvoorstel voorziet in een grondslag in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), op basis waarvan bij algemene maatregel van bestuur (amvb) een verlaagd wettelijk collegegeld kan worden vastgesteld. Daarbij kan zowel wat betreft hoogte als wat betreft doelgroep onderscheid worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, inrichting van de opleiding en instroomcohort. Het voornemen is om het collegegeld voor nieuwe studenten in het eerste jaar te halveren en het collegegeld voor studenten die kiezen voor een lerarenopleiding ook in het tweede jaar te halveren.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34911
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 feb 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 inzake werkdruk.

Vanaf 2018 komt structureel € 99 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. En vanaf 2019 komt structureel € 237 miljoen beschikbaar voor deze aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34886
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
02 feb 2018
Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Dit wetsvoorstel strekt ertoe voorzieningen te treffen in verband met de grove taakverwaarlozing van het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Aanleiding is het advies van de commissie van wijzen voor Sint Eustatius, die zich op verzoek van de minister (nu staatssecretaris) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gebogen over de bestuurlijke situatie in het openbaar lichaam. Ter beëindiging van de situatie van taakverwaarlozing stelt de regering voor een regeringscommissaris aan te stellen, die zal voorzien in het bestuur van Sint Eustatius tot het moment waarop dat bestuur in staat mag worden geacht zijn taken zelf naar behoren te kunnen vervullen. Ook wordt voorzien in de nodige ondersteunende maatregelen gericht op het duurzaam verbeteren van de bestuurlijke, economische en maatschappelijke situatie in Sint Eustatius.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34877
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
31 jan 2018
Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342)

De wijziging van de rijkswet regelt de aanpassing van de zeegrens tussen het land Sint Maarten en het openbaar lichaam Saba. Aanleiding is het op 6 april 2016 tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34873-(R2098)
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
27 jan 2018
Modernisering van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht

Voorgesteld wordt om de Wet ministeriële verantwoordelijkheid beter leesbaar en iets beter toepasbaar te maken.
De Tweede Kamer heeft in een motie de wens uitgesproken dat deze wet moet worden gemoderniseerd. De fundamentele herziening van de wet is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel bevat vooruitlopend daarop enkele kleinere moderniseringen. Die betreffen taalkundige aanpassingen, een verduidelijking van de reikwijdte van de wet en het schrappen van enkele verouderde bepalingen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34871
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
27 jan 2018
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Deze wijziging van de Mediawet 2008 voorziet in een maximum van het aantal regionale publieke media-instellingen (rpmi’s). Daarmee wordt voorkomen dat meer instellingen aanvragen tot aanwijzing indienen en het beperkt beschikbare budget wordt versnipperd.
In Nederland zijn dertien regionale omroepen. Het beschikbare budget wordt over de dertien omroepen verdeeld.
Voorgesteld wordt dat voortaan per provincie maximaal één regionale publieke media-instelling kan worden aangewezen. In Zuid-Holland zijn er twee (dat is in het verleden zo gegroeid) en in elk van de andere provincies is er één. De afwijkende situatie in Zuid-Holland wordt geëerbiedigd.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
34872
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
26 jan 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34869
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
21 dec 2017
Verzamelwet EZK en LNV 20..

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34860
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
20 dec 2017
Intrekking van de Wet raadgevend referendum

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Het instrument, dat geïntroduceerd werd als opmaat naar een correctief bindend referendum, heeft als tussenstap niet gebracht wat er van werd verwacht en kan tot vervreemding van de kiezer leiden. Het kabinet heeft besloten een pas op de plaats te maken en de Wet raadgevend referendum in te trekken. In de Intrekkingswet is een bepaling opgenomen dat deze niet referendabel is.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34854
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 dec 2017
Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34852
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
13 dec 2017
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van dit wetsvoorstel is om daar waar dat nodig is nationale regels vast te stellen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34851
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de BES-eilanden, ontvangen via het BES-fonds geld van het Rijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34845-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34845-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Tweede suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel is de tweede aanvullende begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Deltafonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34845-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
28 nov 2017
Wijziging begroting voor 2017 van het ministerie van Financiën (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2017. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34845-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
28 nov 2017
Wijziging begroting ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34845-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Staten-Generaal 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34845-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken
34845-V
Indiener H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Defensie 2017 (najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34845-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Filters wissen