Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

23 feb 2018
Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

...

K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer
34892
Indiener K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
22 feb 2018
Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34893
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 feb 2018
Initiatiefvoorstel van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap

Met dit wetsvoorstel moet mogelijk worden gemaakt dat op laagdrempelige wijze de abortuspil via de huisarts kan worden verstrekt. Initiatiefnemers van dit wetsvoorstel stellen voor dat alle vrouwen in Nederland de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken. Het is van belang dat dit kan bij een vertrouwde hulpverlener in de buurt. De zogenaamde ‘abortuspil’ kan tot negen weken tijd worden verstrekt.

C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
34891
Indiener C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 feb 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018. Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34888
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 feb 2018
Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee (technische) onvolkomenheden worden hersteld. De voorgaande wet was de ‘Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34887
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
16 feb 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 inzake werkdruk.

Vanaf 2018 komt structureel € 99 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. En vanaf 2019 komt structureel € 237 miljoen beschikbaar voor deze aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34886
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 feb 2018
Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn Gegevensbescherming opsporing en vervolging van strafbare feiten omgezet in Nederlandse wetgeving. De richtlijn heeft tot doel de bescherming van natuurlijke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of vervolging van strafbare feiten, of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en voorkoming van gevaren voor openbare veiligheid.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34889
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
15 feb 2018
Cybersecuritywet

Deze wet vloeit voort uit de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB-richtlijn) van de Europese Unie. Het uitgangspunt is dat netwerk- en informatiesystemen cruciaal zijn voor de instandhouding van allerlei vitale diensten (energie, water, gezondheidszorg). Daarom moet deze problematiek op Europees niveau worden geregeld. De lidstaten wordt aangespoord hun digitale weerbaarheid te vergroten. Zij moeten uiterlijk op 9 mei 2018 aan deze richtlijn voldoen door de richtlijn waar nodig in hun regelgeving om te zetten.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34883
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
15 feb 2018
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van..

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP) gegevens op te nemen betreffende kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt waarin vermeld is dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34882
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
05 feb 2018
Wet register onderwijsdeelnemers

Met deze wet wordt een wettelijke regeling geboden voor een integraal register onderwijsdeelnemers. In dat register wordt een aantal bestaande registers samengevoegd. Het betreft het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34878
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
05 feb 2018
Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. Vanwege een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen is er een aanpassing in de wetgeving nodig.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34879
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
31 jan 2018
Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342)

De wijziging van de rijkswet regelt de aanpassing van de zeegrens tussen het land Sint Maarten en het openbaar lichaam Saba. Aanleiding is het op 6 april 2016 tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34873-(R2098)
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
31 jan 2018
Wijziging van diverse wetten in verband met versterking van de mogelijkheden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten.

Met dit wetsvoorstel worden enkele wetten gewijzigd. De mogelijkheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op de naleving van wetten op het gebied van volksgezondheid worden versterkt. De IGZ ervaart knelpunten bij het houden van toezicht op de naleving van wetten. Er zijn er drie maatregelen voorgesteld om de IGZ ruggensteun te geven. Daarnaast regelt dit voorstel dat bij overtreding van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34874
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
27 jan 2018
Modernisering van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht

Voorgesteld wordt om de Wet ministeriële verantwoordelijkheid beter leesbaar en iets beter toepasbaar te maken.
De Tweede Kamer heeft in een motie de wens uitgesproken dat deze wet moet worden gemoderniseerd. De fundamentele herziening van de wet is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel bevat vooruitlopend daarop enkele kleinere moderniseringen. Die betreffen taalkundige aanpassingen, een verduidelijking van de reikwijdte van de wet en het schrappen van enkele verouderde bepalingen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34871
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
26 jan 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties. De wijzigingen houden verband met de wederopbouw van de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma veroorzaakte in september 2017 grote schade op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34869
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
26 jan 2018
Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Het wetsvoorstel regelt dat de financiële instellingen de kosten dragen van het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het voorstel vervangt de bestaande Wet bekostiging financieel toezicht uit 2011. Daardoor veranderen er een paar zaken. De Nederlandsche Bank gaat de kosten van het permanente toezicht niet meer voor de hele sector begroten, maar apart voor verschillende groepen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen). De minister van Financiën kan voortaan de verdeling van de kosten voor die groepen veranderen zonder de wet te wijzigen.
Ook kan de minister van Financiën voortaan voor sommige activiteiten van DNB en AFM het tarief veranderen zonder de wet te wijzigen. Daarbij gaat het om de tarieven voor een vergunning, een ontheffing, een registratie, een toets van een prospectus en andere 'eenmalige handelingen' op verzoek van een aanvrager.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34870
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
23 jan 2018
Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet.
Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen).
De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34864
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
09 jan 2018
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34861
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
21 dec 2017
Verzamelwet EZK en LNV 20..

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34860
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wijzigingswet Financiële markten 2018

Deze Wijzigingswet regelt de volgende veranderingen:
1. De Autoriteit financiële markten (AFM) mag voortaan informatie doorgeven aan de Autoriteit consument en markt (ACM), Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst/FIOD en de Kansspelautoriteit
2. Het wordt onmogelijk om beslag te leggen op geld of bezittingen van een bank als die bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ondergebracht voor de afwikkeling van betalingen.
3. De beslissing over het wel of niet verlenen van een bankvergunning mag 26 weken duren in plaats van 13 weken, wat nu de regel is.
4. De Autoriteit financiële markten (AFM) controleert straks via het burgerservicenummer of zelfstandige financiële adviseurs de juiste diploma's en certificaten hebben.
5. Het plan om rechtspraak over bankrecht en effectenrecht in Amsterdam te concentreren vervalt.
6. De AFM en DNB moeten vertrouwelijke informatie uitwisselen met Justitie over bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders.
7. De organisatie van het toezicht op accountants door de Accountantskamer wordt aangepast.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34859
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
20 dec 2017
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34858
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 dec 2017
Goedkeuring van het Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen

Dit verdrag maakt het mogelijk om belastingverdragen tussen landen aan te passen, zonder dat er nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Dat kan omdat de regels in het Multilateraal Verdrag voorrang hebben op bepalingen in de belastingverdragen. Het Multilateraal Verdrag is ontstaan in een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (base erosion and profit shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen).
Landen moeten hun belastingverdragen aanmelden bij de OESO en mogen een voorbehoud maken bij sommige regels. Nederland en Curaçao doen mee aan het verdrag, maar hebben op enkele punten een voorlopig voorbehoud gemaakt. Nederland heeft verder niet al zijn belastingverdragen aangemeld bij de OESO. De verdragen waarover nog onderhandeld wordt blijven er voorlopig buiten.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34853-(R2096)
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
18 dec 2017
Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34852
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
13 dec 2017
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van dit wetsvoorstel is om daar waar dat nodig is nationale regels vast te stellen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34851
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Filters wissen