Wetsvoorstellen

21 jun 2018
Wet voldoende betaalbare woningen

Dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Smeulders (GL), beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen (woningen met een huurprijs van ten hoogste € 710,68 per maand (prijspeil 2018)) ten minste op peil blijft. Daarom wordt voorgesteld om in de Woningwet op te nemen dat afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie (wettelijke term: toegelaten instelling) over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de woningcorporatie afneemt. De minister mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel, bijvoorbeeld in regio’s met krimp.

H. Nijboer
Tweede Kamerlid
34974
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken
21 jun 2018
Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden

...

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34976
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
21 jun 2018
Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

...

C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid
34975
Indiener C.G. van der Staaij
Tweede Kamerlid

Justitie en Veiligheid
19 jun 2018
Wet digitale overheid

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten:
- de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid;
- het stellen van regels over informatieveiligheid;
- de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);
- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34972
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
19 jun 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de consument/patiënt versterkt.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34971
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 jun 2018
Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34968
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 jun 2018
Wet invoering extra geboorteverlof

Deze wet maakt het mogelijk dat ouders na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind krijgen. Nu krijgen partners twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Ook regelt de wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34967
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 jun 2018
Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

E. Ziengs
Tweede Kamerlid
34961
Indiener E. Ziengs
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 jun 2018
Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Nederlandse staat "enkele honderden miljoenen euro’s per jaar" minder belasting opleveren. Het kabinet voert daarom een wetswijziging door in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 25 oktober 2017. Ook de wetgeving voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting verandert met dit wetsvoorstel. Eveneens met terugwerkende kracht, waardoor de nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2018.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34959
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
01 jun 2018
Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

De aardbeving in Zeerijp van januari 2018 laat zien dat het wenselijk is de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.
Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.
De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34957
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
01 jun 2018
Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34958
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, om onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan worden ze verplicht het jaar daarna een minimaal aantal werkplekken te scheppen (een quotum). En als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarop een boete betalen (een quotumheffing).
Bij de overheid is het quotum in 2016 niet gehaald.
Het wetsvoorstel regelt dat de quotumheffing die in 2018 verschuldigd is niet wordt geïnd. Het wetsvoorstel regelt verder dat als werkgevers in de markt of bij de overheid in de komende jaren de banenafspraak of het quotum niet halen de quotumheffing tenminste een jaar wordt uitgesteld. Het voorstel regelt ook dat de minister in de toekomst kan besluiten om de heffing uit te stellen of te deactiveren.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34956
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
34960-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34960-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34960-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Infrastructuurfonds. Het betreft een eerste suppletoire begroting.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het Deltafonds. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34960-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34960-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34960-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34960-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34960-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34960-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
Filters wissen