Wetsvoorstellen

19 jun 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de consument/patiënt versterkt.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34971
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
06 jun 2018
Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

E. Ziengs
Tweede Kamerlid
34961
Indiener E. Ziengs
Tweede Kamerlid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 mei 2018
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34960-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2017 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34950-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 mrt 2018
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

Dit wetsvoorstel strekt er primair toe in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische misslagen te repareren en ontstane (redactionele) onvolkomenheden weg te nemen. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd naar aanleiding van andere wijzigingen in regelgeving, waarbij bepaalde aanpassingen ten onrechte niet zijn meegenomen. Ook worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe Europese verordening en nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wetsvoorstel voorziet ook in toedeling van het toezicht op de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34923
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 feb 2018
Initiatiefvoorstel van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap

Met dit wetsvoorstel moet mogelijk worden gemaakt dat op laagdrempelige wijze de abortuspil via de huisarts kan worden verstrekt. Initiatiefnemers van dit wetsvoorstel stellen voor dat alle vrouwen in Nederland de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken. Het is van belang dat dit kan bij een vertrouwde hulpverlener in de buurt. De zogenaamde ‘abortuspil’ kan tot negen weken tijd worden verstrekt.

C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
34891
Indiener C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 feb 2018
Wijziging van de Wet foetaal weefsel om het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel bij de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven mogelijk te maken

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet foetaal weefsel. Het voorstel moet het mogelijk maken om foetaal weefsel dat na een abortus beschikbaar komt, te bewaren en gebruiken voor strafrechtelijke doeleinden. Als een vrouw slachtoffer is van een ernstig zedendelict moet zij toestemming geven om weefsel te bewaren en gebruiken. Het wetsvoorstel regelt ook dat er geen toestemming nodig zal zijn van een bepaalde categorie vrouwen. Het gaat daarbij om vrouwen jonger dan zestien jaar of wilsonbekwame vrouwen. Er moet dan sprake zijn van een vermoeden dat de vrouw slachtoffer is van een ernstig zedenmisdrijf. De abortusarts kan in die gevallen zonder toestemming van de vrouw het foetaal weefsel bewaren en ter beschikking stellen aan het Openbaar Ministerie (OM) voor het strafrechtelijk onderzoek.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34893
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 feb 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018. Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34888
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
05 feb 2018
Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. Vanwege een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen is er een aanpassing in de wetgeving nodig.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34879
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
31 jan 2018
Wijziging van diverse wetten in verband met versterking van de mogelijkheden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten.

Met dit wetsvoorstel worden enkele wetten gewijzigd. De mogelijkheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op de naleving van wetten op het gebied van volksgezondheid worden versterkt. De IGZ ervaart knelpunten bij het houden van toezicht op de naleving van wetten. Er zijn er drie maatregelen voorgesteld om de IGZ ruggensteun te geven. Daarnaast regelt dit voorstel dat bij overtreding van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34874
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34858
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
07 dec 2017
Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34848
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34768
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet toetreding zorgaanbieders

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34767
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
08 apr 2016
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34445
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 feb 2016
Verstrekken van elektronische zorgpolis

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34399
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 okt 2013
Initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra en Voortman Toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

De huidige euthanasiewetgeving is niet volmaakt. De initiatiefnemers beogen een hiaat in de wetgeving op te vullen door het introduceren van een verwijsplicht voor de arts. Dit garandeert dat de patiënt zijn of haar hulpvraag kan stellen aan een andere arts, als zijn of haar eigen behandelend arts gewetensbezwaard is of om andere redenen niet wil meewerken aan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
33778
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 jul 2013
Initiatiefvoorstel Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Het voorstel beoogt de maximumprijzen voor geneesmiddelen verder te verlagen door de wijze van berekening van deze prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. De voorgestelde wijze van berekening is gebaseerd op het systeem dat thans in Noorwegen wordt gebruikt voor de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Het voorstel is initieel ingediend door Kamerlid Otwin van Dijk, maar vanwege zijn vertrek overgenomen door Kamerlid Kuzu.

O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
33703
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 nov 2006
Initiatiefvoorstel van Smits en Bussemaker Uitbreiding reikwijdte Wet gelijke behandeling tot het openbaar vervoer

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een gemis ervaren dat de uitbreiding niet meteen naar openbaar vervoer (OV) kon. Met dit wetsvoorstel wordt nu bepaald dat de WGBH/CZ van kracht wordt voor het openbaar vervoer per 1 januari 2008.

J.C. Smits
Tweede Kamerlid
30878
Indiener J.C. Smits
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Filters wissen