Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

15 nov 2017
Aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet zijn voorzien van een geüniformeerde barcode

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten is er een amendement ingediend. Het amendement bevat een verbod om een implantaat toe te passen bij een patiënt indien dat implantaat geen "geüniformeerde identificatiecode" draagt. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het amendement ontraden om redenen van uitvoerbaarheid en vanwege strijd met Europees recht. Gelukkig kan ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel heeft daarom tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34822
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 okt 2017
Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Om de risico’s voor de bloedvoorziening door de uitvoering van niet-wettelijke activiteiten door de Bloedvoorzieningsorganisatie (i.e. Stichting Sanquin Bloedvoorziening) te beperken wordt voorgesteld dat de Bloedvoorzieningsorganisatie slechts beperkt niet-wettelijke activiteiten mag uitvoeren. Een juridische scheiding van de wettelijke taken en de niet-wettelijke activiteiten kan zorgen voor een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34815
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
03 okt 2017
Fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ)

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorzien in de wijziging van diverse wetten voor zover dat noodzakelijk is in verband met de voorgenomen fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) tot de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34797
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34775-XVI
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34768
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet toetreding zorgaanbieders

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34767
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 mrt 2017
Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal beperkte wijzigingen aan te brengen in de Geneesmiddelenwet. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.
Het voorstel voorziet ook in een verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34694
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 feb 2017
Mogelijk maken van medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij huisarts

Dit voorstel maakt het voor huisartsen onder voorwaarden mogelijk zwangerschappen medicamenteus af te breken. Daartoe heeft de huisarts een vergunning nodig op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Met dit voorstel wordt ook de overtijdbehandeling onder de Waz gebracht. Hiermee wordt de registratie van de overtijdbehandelingen bij het Staatstoezicht op de volksgezondheid een wettelijke plicht.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34673
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 dec 2016
Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg strekt onder andere tot modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de voorbehouden handelingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34629
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 sep 2016
Wet uitvoering antidopingbeleid

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het versterken van de aanpak van doping in de sport. Daarnaast voorziet het voorstel in het instellen van de Dopingautoriteit als zelfstandig bestuursorgaan dat:
- doping bestrijdt;
- dopingcontroles uitvoert;
- informatie over doping-overtredingen verzamelt en onderzoekt;
- voorlichting over doping geeft.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34543
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
08 apr 2016
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34445
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 feb 2016
Verstrekken van elektronische zorgpolis

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34399
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 okt 2013
Initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra en Voortman Toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

De huidige euthanasiewetgeving is niet volmaakt. De initiatiefnemers beogen een hiaat in de wetgeving op te vullen door het introduceren van een verwijsplicht voor de arts. Dit garandeert dat de patiënt zijn of haar hulpvraag kan stellen aan een andere arts, als zijn of haar eigen behandelend arts gewetensbezwaard is of om andere redenen niet wil meewerken aan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
33778
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 jul 2013
Initiatiefvoorstel Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Het voorstel beoogt de maximumprijzen voor geneesmiddelen verder te verlagen door de wijze van berekening van deze prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. De voorgestelde wijze van berekening is gebaseerd op het systeem dat thans in Noorwegen wordt gebruikt voor de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Het voorstel is initieel ingediend door Kamerlid Otwin van Dijk, maar vanwege zijn vertrek overgenomen door Kamerlid Kuzu.

O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
33703
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 nov 2006
Initiatiefvoorstel van Smits en Bussemaker Uitbreiding reikwijdte Wet gelijke behandeling tot het openbaar vervoer

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een gemis ervaren dat de uitbreiding niet meteen naar openbaar vervoer (OV) kon. Met dit wetsvoorstel wordt nu bepaald dat de WGBH/CZ van kracht wordt voor het openbaar vervoer per 1 januari 2008.

J.C. Smits
Tweede Kamerlid
30878
Indiener J.C. Smits
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Filters wissen