Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

22 feb 2018
Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34893
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 feb 2018
Initiatiefvoorstel van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap

Met dit wetsvoorstel moet mogelijk worden gemaakt dat op laagdrempelige wijze de abortuspil via de huisarts kan worden verstrekt. Initiatiefnemers van dit wetsvoorstel stellen voor dat alle vrouwen in Nederland de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken. Het is van belang dat dit kan bij een vertrouwde hulpverlener in de buurt. De zogenaamde ‘abortuspil’ kan tot negen weken tijd worden verstrekt.

C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
34891
Indiener C.E. Ellemeet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 feb 2018
Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018. Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34888
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
05 feb 2018
Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. Vanwege een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen is er een aanpassing in de wetgeving nodig.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34879
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
31 jan 2018
Wijziging van diverse wetten in verband met versterking van de mogelijkheden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op naleving van verschillende wetten.

Met dit wetsvoorstel worden enkele wetten gewijzigd. De mogelijkheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toezicht te houden op de naleving van wetten op het gebied van volksgezondheid worden versterkt. De IGZ ervaart knelpunten bij het houden van toezicht op de naleving van wetten. Er zijn er drie maatregelen voorgesteld om de IGZ ruggensteun te geven. Daarnaast regelt dit voorstel dat bij overtreding van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34874
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34858
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
07 dec 2017
Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34848
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 nov 2017
Aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet zijn voorzien van een geüniformeerde barcode

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten, is er een amendement ingediend. Het amendement bevat een verbod om een implantaat toe te passen bij een patiënt indien dat implantaat geen "geüniformeerde identificatiecode" draagt. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het amendement ontraden om redenen van uitvoerbaarheid en vanwege strijd met Europees recht. Gelukkig kan ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel heeft daarom tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34822
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
25 okt 2017
Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Om de risico’s voor de bloedvoorziening door de uitvoering van niet-wettelijke activiteiten door de Bloedvoorzieningsorganisatie (i.e. Stichting Sanquin Bloedvoorziening) te beperken wordt voorgesteld dat de Bloedvoorzieningsorganisatie slechts beperkt niet-wettelijke activiteiten mag uitvoeren. Een juridische scheiding van de wettelijke taken en de niet-wettelijke activiteiten kan zorgen voor een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34815
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
03 okt 2017
Fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ)

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorzien in de wijziging van diverse wetten voor zover dat noodzakelijk is in verband met de voorgenomen fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) tot de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34797
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34768
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 sep 2017
Wet toetreding zorgaanbieders

Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders om zorgaanbieders bewust te maken van de kwaliteitseisen waaraan zij vanaf de start van hun zorgverlening dienen te voldoen. Daarnaast geeft het voorstel de bestaande vergunningsprocedure een ruimer bereik.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34767
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 mrt 2017
Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal beperkte wijzigingen aan te brengen in de Geneesmiddelenwet. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.
Het voorstel voorziet ook in een verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34694
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 dec 2016
Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg strekt onder andere tot modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de voorbehouden handelingen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34629
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
08 apr 2016
Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Dit wetsvoorstel regelt de overheveling van een groot deel van reguleringstaak van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) naar VWS. Het regelt ook de overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht van de NZa naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zodat er meer ruimte voor innovatieve contracten ontstaat. Het wetsvoorstel dient de volgende doelen: een duidelijke positionering van de NZa als onafhankelijke toezichthouder en deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34445
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
01 feb 2016
Verstrekken van elektronische zorgpolis

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34399
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 okt 2013
Initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra en Voortman Toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

De huidige euthanasiewetgeving is niet volmaakt. De initiatiefnemers beogen een hiaat in de wetgeving op te vullen door het introduceren van een verwijsplicht voor de arts. Dit garandeert dat de patiënt zijn of haar hulpvraag kan stellen aan een andere arts, als zijn of haar eigen behandelend arts gewetensbezwaard is of om andere redenen niet wil meewerken aan een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding.

P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
33778
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
18 jul 2013
Initiatiefvoorstel Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Het voorstel beoogt de maximumprijzen voor geneesmiddelen verder te verlagen door de wijze van berekening van deze prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. De voorgestelde wijze van berekening is gebaseerd op het systeem dat thans in Noorwegen wordt gebruikt voor de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Het voorstel is initieel ingediend door Kamerlid Otwin van Dijk, maar vanwege zijn vertrek overgenomen door Kamerlid Kuzu.

O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
33703
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 nov 2006
Initiatiefvoorstel van Smits en Bussemaker Uitbreiding reikwijdte Wet gelijke behandeling tot het openbaar vervoer

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een gemis ervaren dat de uitbreiding niet meteen naar openbaar vervoer (OV) kon. Met dit wetsvoorstel wordt nu bepaald dat de WGBH/CZ van kracht wordt voor het openbaar vervoer per 1 januari 2008.

J.C. Smits
Tweede Kamerlid
30878
Indiener J.C. Smits
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Filters wissen