Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2017 opgenomen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34950-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12 apr 2018
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht vanwege de uitvoering van Richtlijn 2016/2341/EU

Richtlijn 2016/2341/EU gaat over de werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's). Deze instellingen moeten voortaan verantwoording afleggen over het milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Ook worden de rechten van werknemers beter beschermt bij grensoverschrijdende activiteiten van bedrijfspensioenfondsen. Pensioenrichtlijn 2016/2341/EU wordt ook wel IORP II genoemd. IORP staat voor Institution for Occupational Retirement Provisions.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34934
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12 apr 2018
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege de uitvoering van Richtlijn 2014/50/EU

Richtlijn 2014/50/EU heeft als doel de mobiliteit van EU-burgers binnen de EU te vergroten. Mensen met recht op een aanvullend pensioen mogen geen verlies lijden wanneer ze in een andere lidstaat gaan wonen of werken. Ook de voorwaarden voor de opbouw van pensioenrechten, zoals bijvoorbeeld de vestigingsperiode en de minimum leeftijd, worden aangepast. Deze richtlijn wordt ook wel de Portability-richtlijn of Mobiliteitsrichtlijn genoemd.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34933
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
23 nov 2017
Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienst

Door middel van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden payrollbedrijven verplicht de arbeidsvoorwaarden te hanteren die voor vaste werknemers gelden. De indieners willen zo werknemers die via een payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract. Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
34837
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
07 okt 2017
Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen

Maakt het mogelijk dat fuserende bedrijfstakpensioenfondsen onder voorwaarden tijdelijk gescheiden vermogens aan kunnen houden (ringfencing). Dit wordt wenselijk geacht omdat verschillen in dekkingsgraden tussen bedrijfstakpensioenfondsen een fusie kunnen belemmeren. Fusies kunnen helpen om de schaalproblemen waarmee veel pensioenfondsen kampen op te lossen.

J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34801
Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 mrt 2017
Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hiertoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Ook wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding verschuldigd is als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding. Ook combinatie van beide is mogelijk. Anders dan in de huidige situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34699
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
18 nov 2016
Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

Wil voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. Voor pensioenfondsen betekent de lage rente dat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Het gevolg is dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Daarom moet De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, twee tijdelijke maatregelen uitvoeren. Ten eerste : het aanpassen van de disconteringsvoet, dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken. En ten tweede: het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad. Door deze maatregelen daalt de last van de pensioenverplichtingen weer. Volgens de initiatiefnemer is korten op de pensioenen dan niet nodig.

M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid
34606
Indiener M.J. van Rooijen
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13 apr 2016
Initiatiefvoorstel-Schouten en Pieter Heerma Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium

Dit wetsvoorstel regelt de inwerkingtreding van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit artikel beoogt om in de gemeentelijke schuld-hulpverlening de beschikking te krijgen over een wettelijk breed moratorium. Tot op heden is het koninklijk besluit met betrekking tot dit artikel echter niet geslagen. Dit wetsvoorstel voorziet alsnog in inwerkingtreding.

C.J. Schouten
Tweede Kamerlid
34450
Indiener C.J. Schouten
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 jul 2015
Nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van ouderparticipatiecrèches wettelijk geregeld.

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34256
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
04 jul 2014
Initiatiefvoorstel-Azmani Wet toets rechthebbenden bijstand

Bij een bijstandsaanvraag dienen gemeenten te toetsen of de aanvrager daadwerkelijk recht op bijstand heeft. Indien de aanvrager een vreemdeling is, dient vast te staan dat deze rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Aangezien gemeenten niet bevoegd zijn dit rechtmatig verblijf vast te stellen, moeten zij dit uitbesteden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Thans is het zo dat gemeenten eerst een bijstandsuitkering verstrekken en dat de IND achteraf het verblijfsrecht kan toetsen. Met dit wetsvoorstel wil de initiatiefnemer regelen dat deze beoordeling niet achteraf, maar vooraf tijdens een lopende bijstandsaanvraag geschiedt.

M. Azmani
Tweede Kamerlid
33984
Indiener M. Azmani
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 apr 2014
Initiatiefvoorstel-Yücel Bevordering gelijke beloning van mannen en vrouwen

Beoogt gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde of soortgelijk werk. Dit kan door de positie van ondernemingsraden te versterken. Doelen zijn vergroten van het bewustzijn en verstevigen van controle op gelijke beloning. De indieners doen drie voorstellen:
- maak het instemmingrecht van de ondernemingsraad expliciet.
- laat ondernemingen ten minste eenmaal per jaar informatie verstrekken aan de ondernemingsraad over de beloningsverhouding.
- verplicht ondernemingen om cijfers over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen op te nemen in hun jaarverslag.
Dit initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek.

K. Yücel
Tweede Kamerlid
33922
Indiener K. Yücel
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 sep 2013
Initiatiefvoorstel-Ulenbelt en Krol Tijdelijke wet overbruggingsuitkering Algemene Ouderdomswet (AOW)

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW is ingediend om advies te krijgen van de Afdeling advisering van de Raad van State.De overbruggingsuitkering beoogt voor mensen, die op of voor 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT- en prepensioenregeling of een vergelijkbare regeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de voor hen geldende verhoging van de AOW-leeftijd, compensatie te bieden voor inkomensverlies tussen het einde van de VUT- of prepensioenregeling en de verhoogde AOW-leeftijd. Het onderhavige wetsvoorstel biedt voor hen die overwegend zijn aangewezen op de AOW, voor deze periode een overbruggingsuitkering.

P. Ulenbelt
Tweede Kamerlid
33721
Indiener P. Ulenbelt
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
24 feb 2009
Goedkeuring Notawisseling houdende wijziging Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw-Zeeland

Op 3 juni 2008 hebben vijftien leden van de Eerste Kamer, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen gegeven (EK 31.448, B) dat de op 18 juli 2007 te 's-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te 's-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Tractatenblad 2008,3 (Engelstalig) pdf icoon en Tractatenblad 2008, 42 (Nederlandstalig) pdf icoon), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal bij brief van 23 april 2008 (EK 31.448, A en TK 31.448, nr. 1), aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.
Bij brief van 24 juni 2008 (EK 31.448, C) heeft de plv. voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor SZW aan de minister van SZW verzocht om in de memorie van toelichting bij het in te dienen wetsvoorstel op een aantal aspecten in te gaan.
De wijziging van het verdrag betreft de mogelijkheden inzake afspraken met verdragspartners over de (afbouw van de) export van de toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW), aangezien dit een sociale voorziening is, en geen sociale verzekering.

Donner J.P.H.
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
31448
Indiener Donner J.P.H.
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03 dec 2008
Voorstel van wet van de leden Sap en van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

De combinatie mantelzorg en arbeid is zwaar. Ondersteuning is hard nodig. Mantelzorgers kunnen op dit moment wel langdurend zorgverlof aanvragen. Maar het verlof is onbetaald. Dat vormt voor vele werknemers, zeker als zij een laag inkomen hebben, een drempel om het verlof op te nemen. Bovendien is de groep voor wie je mag zorgen beperkt tot eerstegraads familieleden die levensbedreigend ziek zijn. Ook dat vormt een belemmering voor mantelzorgers, zeker gezien het groeiend aantal alleenstaanden. Met dit wetsvoorstel willen de indieners de bestaande regeling op beide tekortkomingen (onbetaald en beperkte groep) verbeteren.

Z. Özdil
Tweede Kamerlid
31800
Indiener Z. Özdil
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
07 mrt 2006
Initiatiefvoorstel-Hamer Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering

Dit initiatiefvoorstel van het lid Hamer (PvdA) voorziet in de totstandkoming van een basisvoorziening voor kinderopvang.
Net als in de omringende landen moet de kinderopvang in Nederland betaalbaar en met goede kwaliteitsgaranties worden geregeld. Daarbij past een cultuuromslag in het denken over de kinderopvang, waarbij het accent op de ontwikkelingsstimulering van het kind meer centraal komt te staan. De nieuwe wet verbetert de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang voor ouders. Ouders krijgen een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag waarbij de huidige vrijwillige werkgeversbijdrage wordt overgenomen door de overheid. Voorts levert de nieuwe wet ook een bijdrage aan de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, het voorkomen van onderwijsachterstanden en de vroegtijdige signalering hiervan. Het wetsvoorstel sluit ook aan op de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstuk 30300, nr. 14 pdf icoon) over de voor- en naschoolse opvang door het vastleggen van de samenwerking tussen kindercentra en scholen bij het aanbieden van buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen.

Hamer
Tweede Kamerlid
30479
Indiener Hamer
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
05 sep 2000
Initiatiefvoorstel-Bussemaker, Schimmel en Van Gent Invoering klachtrecht individuele werknemer

Dit initiatiefvoorstel van de leden mw. Bussemaker (PvdA), mw. Schimmel (D66) en mw. Van Gent (GroenLinks) legt het recht van de individuele werknemer om een klacht over zijn arbeidssituatie in te dienen nadrukkelijk vast in de wet. Het klachtrecht wordt opgevat als een grondrecht voor werknemers dat de ontplooiing van de individuele werknemer waarborgt.

Bussemaker
Tweede Kamerlid
27274
Indiener Bussemaker
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Filters wissen