Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2017 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34950-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
05 feb 2018
Wet register onderwijsdeelnemers

Met deze wet wordt een wettelijke regeling geboden voor een integraal register onderwijsdeelnemers. In dat register wordt een aantal bestaande registers samengevoegd. Het betreft het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34878
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Siderius en Van Meenen Bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Siderius (SP) en Van Meenen (D66) regelt dat er in het basisonderwijs klassen komen met minder dan 30 leerlingen.
Verder heeft het wetsvoorstel als doel dat in de komende jaren de klassen geleidelijk kleiner worden, waarbij er gestreefd wordt naar een gemiddelde klassengrootte op schoolniveau (per vestiging) van 23 leerlingen per groep. Hiermee worden de excessen van zeer grote klassen in het basisonderwijs aangepakt.
Om tot klassenverkleining in het basisonderwijs te komen regelt dit wetsvoorstel een andere definitie van de leraar/leerling ratio. In deze nieuwe definitie van de ratio wordt nog slechts bevoegd onderwijzend personeel meegenomen: leerkrachten die ook daadwerkelijk voor de klas staan. Dit betekent dat andere werknemers op scholen (zoals conciërges, klassenassistenten, begeleiders voor specifieke beperkingen, directeuren et cetera) niet meer meegerekend worden in de definitie. Door aanpassing van de definitie wordt de leraar/leerling ratio transparant en is de klassengrootte in het basisonderwijs beter te monitoren.
Na aanpassing van de definitie wordt er een maximum leraar/leerling ratio ingesteld van 29 leerlingen per fulltime equivalent bevoegd onderwijzende docent, welke daadwerkelijk verbonden is aan het primaire onderwijsproces.

T.E. Siderius
Tweede Kamerlid
34538
Indiener T.E. Siderius
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
25 feb 2016
Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) regelt dat ieder kind op de basisschool drie uur bewegingsonderwijs krijgt aangeboden door een gekwalificeerd vakdocent. Toezicht hierop door de Onderwijsinspectie.
Ook wordt met dit voorstel een stap gezet in het bestrijden van overgewicht en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, door alle jongeren op de basisschool meer te laten bewegen onder leiding van een daartoe opgeleide (gespecialiseerde) vakleerkracht.
De indiener heeft een aantal hoofdargumenten voor deze wet: Het recht van het kind om te leren bewegen en zich te ontwikkelen (1), het belang van een gezonde en sportieve samenleving (2) en het positieve effect op de leerprestaties (3).

M. van Nispen
Tweede Kamerlid
34420
Indiener M. van Nispen
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
25 apr 2014
Initiatiefvoorstel-Mohandis en Rog Introductie verlengde kwalificatieplicht

Met dit wetsvoorstel beogen de indieners om het instrumentarium, om voortijdig schoolverlaten te bestrijden, aan te vullen. Voorgesteld wordt om voor de groep voortijdig uitvallers bestaande uit jongeren van 18, 19 en 20 jaa[scald=3902:sdl_editor_representation]r te komen tot een verlengde kwalificatieplicht om het voortijdig schoolverlaten verder te reduceren. Concreet wordt met het onderhavige wetsvoorstel de invoering van een partiële verlengde kwalificatieplicht tot 21 jaar geïntroduceerd voor gemeenten die te maken hebben met een hoog percentage voortijdig schooluitval onder 18-plussers en waarbij alle andere middelen onvoldoende tot geen effect sorteren.

M. Mohandis
Tweede Kamerlid
33925
Indiener M. Mohandis
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 mrt 2012
Initiatiefvoorstel-Çelik inzake aanscherping van de regels voor bekostiging van een nieuwe school

Dit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Çelik (PvdA) biedt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de mogelijkheid rechtspersonen die een zeer zwakke school in stand houden of waarvan een school, wegens tekortschieten van de onderwijskwaliteit, niet meer wordt bekostigd, niet meer in aanmerking te laten komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging.
De weigeringsgrond voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging kan ook gelden voor bestuurders persoonlijk, als zij binnen een ander bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor de oprichting van een nieuwe school op zich willen nemen.

M. Çelik
Tweede Kamerlid
33218
Indiener M. Çelik
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 jan 2012
Wijziging regeling ouderbijdrage peuterspeelzaal bij deelname aan voorschoolse educatie en wijziging schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Artikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt zodanig gewijzigd, dat de wettelijke maximering van de ouderbijdrage voorschoolse educatie alleen geldt voor ouders van doelgroepkinderen, zoals tot 1 januari 2011 ook het geval was.
Ten slotte wijzigt dit wetsvoorstel tevens artikel 165 van de WPO waarmee wordt geregeld dat de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal alleen nog nodig is wanneer de activiteiten ter bevordering van de Nederlandse taal volledig buiten de reguliere onderwijstijd plaatsvinden.
De Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid is gepubliceerd in het Staatsblad 2010, nummer 296.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
33141
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 mei 2010
Versterking positie leraren

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van de leraar in de school versterkt, zodat hij zijn kennis en bekwaamheden optimaal in dienst kan stellen van het onderwijs.
Daartoe introduceert het wetsvoorstel het begrip professionele ruimte, waaronder in elk geval wordt begrepen de interne zeggenschap van de leraar bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het wetsvoorstel verplicht het bevoegd gezag met de leraren afspraken te maken over de wijze waarop de interne zeggenschap vorm wordt gegeven en deze afspraken vast te leggen in een professioneel statuut.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
32396
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 2 anderen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
21 dec 2005
Initiatiefvoorstel-Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen Regeling toelatingsrecht onderwijs

Het wetsvoorstel betreft de introductie van een verbod voor bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en voor bijzondere instellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) de toelating van leerlingen onderscheidenlijk deelnemers te weigeren op denominatieve gronden, tenzij deze, of als ze minderjarig zijn hun ouders, voogden of verzorgers, weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school/instelling te zullen respecteren. Hiermee wordt beoogd beperkingen weg te nemen in het schoolkeuzerecht van de ouders respectievelijk de leerlingen/deelnemers en te bevorderen dat scholen zo veel mogelijk een gemengde samenstelling krijgen en/of een redelijke afspiegeling zijn van de woonkern of wijk waarin zij zich bevinden.

L. Ypma
Tweede Kamerlid
30417
Indiener L. Ypma
Tweede Kamerlid
+ 3 anderen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
14 sep 2005
Aanpassing methode jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen

Dit voorstel regelt in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra de aanpassing van de prijsbijstelling van de materiële instandhouding (MI).
De lumpsumfinanciering maakt het voor de scholen mogelijk flexibeler op onderwijskundige, maatschappelijke en financiële veranderingen te reageren. De scholen in het primair onderwijs komen zo in een situatie die vergelijkbaar is met die van de onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Dat maakt het mogelijk ten aanzien van prijsaanpassingen eenzelfde regiem te hanteren als in het voortgezet onderwijs.

Hoeven, van der
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
30246
Indiener Hoeven, van der
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Filters wissen