Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

03 nov 2017
Gefaseerde afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Dit wetsvoorstel regelt de gefaseerde afschaffing per 1 januari 2019 van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (regeling Hillen of Hillen-aftrek) in de inkomstenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34819
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
23 okt 2017
Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD 2)

De Europese richtlijn PSD II (Payment Services Directive II, 2015/2366/EU ) wordt met dit voorstel in Nederland geïmplementeerd. PSD2 stelt onder meer regels over vergunningverlening aan betaalinstellingen en regelt de maximale hoogte van interbancaire vergoedingen. PSD 2 zorgt er voor dat niet alleen banken via hun internet-toepassing betalingen kunnen doen in opdracht van een rekeninghouder, maar dat ook nieuwe financiële dienstverleners die mogelijkheid krijgen. Door PSD2 krijgen naast de bank en de rekeninghouder ook derde partijen (account information service providers of AISP’s) toegang tot rekeninginformatie – als de rekeninghouder hier toestemming voor geeft – en kunnen ze die rekeninginformatie gebruiken. De Europese standaarden die dit alles regelen moeten nog worden vastgesteld.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34813
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
12 okt 2017
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34808
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
19 sep 2017
Belastingplan 2018

Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2018, Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. In het voorstel zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Het voorstel voorziet onder meer in een tijdelijke verhoging van de tarieven van de energiebelasting en in een aanscherping van de definitie van geneesmiddelen in de btw.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34785
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
19 sep 2017
Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Het voorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018 en Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling. Het strekt er enerzijds toe om zogenoemde houdstercoöperaties inhoudingsplichtig te maken voor de dividendbelasting, anderzijds om de vrijstelling voor inhouding van dividendbelasting – onder voorwaarden en met een aanscherping van de huidige nationale antimisbruikbepalingen – uit te breiden naar derde landen, gepaard gaande met een meldplicht.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34788
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
19 sep 2017
Overige fiscale maatregelen 2018

Het voorstel is onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Het wijzigt enkele belastingwetten en enige andere wetten vanwege noodzakelijk onderhoud van het fiscale stelsel. Inwerkingtreding of wettelijke vastlegging met ingang van 1 januari 2018 is gewenst. Naast veel (reparatie)maatregelen van meer technische aard regelt het voorstel onder meer het afschaffen van de inkeerregeling, een aanpassing van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting en een vereenvoudiging van het derdenbeslag bij de invordering van belastingen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34786
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
19 sep 2017
Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Het voorstel is onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2018, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2018, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en Overige fiscale maatregelen 2018. Het regelt de afschaffing van de btw-landbouwregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) met ingang van 1 januari 2018.
Op grond van de btw-landbouwregeling blijven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) buiten de btw en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. De landbouwer is geen btw verschuldigd maar kan de aan hem in rekening gebrachte btw ook niet terugvragen.
Door de modernisering van de landbouwsector die sinds 1968 heeft plaatsgevonden, verschillen landbouwers niet wezenlijk meer van andere ondernemers. Voor veel landbouwers die op dit moment van de landbouwregeling gebruikmaken, zal het bijhouden van een btw-administratie niet of nauwelijks problemen moeten opleveren. Het niet kunnen terugvragen van btw maakt de regeling onaantrekkelijk voor ondernemers die een relatief hoge voordruk hebben, zoals ondernemers die veel investeren. Investerende bedrijven maken in de praktijk daarom meestal geen gebruik van de regeling.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34787
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34775-IX
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
18 sep 2017
Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Vanwege de manipulatie van rentestandaarden als LIBOR en EURIBOR heeft de Europese Commissie een verordening uitgevaardigd die de totstandkoming en het gebruik van deze standaarden regelt. De verordening is rechtstreeks geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Het wetsvoorstel regelt het toezicht op de naleving.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34789
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
04 sep 2017
Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

De richtlijn verzekeringsbemiddeling (richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling) had uitsluitend betrekking op bemiddelaars in verzekeringen. De richtlijn Verzekeringsdistributie breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar “direct writers” en bedrijven die verzekeringen als nevenactiviteit verkopen (zoals autoverhuurders en reisbureaus). De richtlijn Verzekeringsdistributie verduidelijkt de te volgen notificatieprocedure wanneer een bemiddelaar in verzekeringen het voornemen heeft zijn werkzaamheden via een bijkantoor of via het verrichten van diensten uit te oefenen in een andere lidstaat, alsook de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst in dit verband. Verder zijn de gedragsregels voor verzekeraars en bemiddelaars aangescherpt, onder andere op het gebied van advisering en informatieverstrekking (zowel met betrekking tot de dienstverlening als met betrekking tot de producten). Voorts zijn regels gesteld met betrekking tot transparantie over de beloning en belangen. Tenslotte bevat de richtlijn Verzekeringsdistributie aanvullende gedragsregels voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34770
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
04 sep 2017
Wet transparant toezicht financiële markten

Het wetsvoorstel maakt een transparanter toezicht op financiële markten mogelijk door drie wijzigingen van Afdeling 1.5.2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft):
1. Een uitbreiding van de mogelijkheden van de toezichthouders om een openbare waarschuwing uit te vaardigen.
2. Een expliciete mogelijkheid voor de toezichthouders om te reageren op mededelingen van financiële instellingen over het toezicht.
3. Een grondslag voor De Nederlandsche Bank om kerncijfers van banken te publiceren.
Verder wordt de rechtsbescherming inzake het openbaar maken van gegevens verduidelijkt of aangepast, zowel in de Wft als in de Wet toezicht accountantsorganisaties.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34769
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
05 jul 2017
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers)

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2016/1065 geïmplementeerd in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968. Deze richtlijn harmoniseert de btw-heffing van vouchers binnen de EU. Het doel is onduidelijkheden over de btw-heffing op vouchers weg te nemen en dubbele belasting of dubbele niet-belasting te voorkomen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34755
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
19 jan 2017
Initiatiefvoorstel-Groot en Gesthuizen Wet centraal aandeelhoudersregister

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Dit register verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntenonderzoek (Wwft-instellingen). Het geeft hierdoor zicht op wie schuil gaan achter vennootschappen en levert een waardevolle bijdrage aan het doel dat hiermee wordt gediend: voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en bijdragen aan rechtszekerheid in het rechtsverkeer.

V.A. Groot
Tweede Kamerlid
34661
Indiener V.A. Groot
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
20 sep 2016
Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Dit wetsvoorstel beoogt de omzetting van twee belastinguitgaven op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in niet-fiscale uitgavenregelingen met een beperkter budget. Het betreft de fiscale aftrek van uitgaven voor rijksmonumentenpanden en de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting.
Op Prinsjesdag 2015 had het kabinet al in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd een aantal specifieke maatregelen te onderzoeken die de uitvoering van het belastingstelsel kunnen vereenvoudigen. Hierbij is aangegeven onder meer te kijken naar de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting, dit onder meer in overeenstemming met het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen).
Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34556
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
08 jun 2016
Goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia, met Protocol, geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Dit om dubbele belasting te vermijden. Daarnaast regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de administratieve wederzijdse bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34492
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
07 mrt 2016
Goedkeuring belastingverdrag met Malawi

Dit wetsvoorstel keurt het op 19 april 2015 met de Republiek Malawi gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenbladen 2015, 75 en 2016, 16) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.

E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
34424
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
30 aug 2013
Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Dit wetsvoorstel beoogde met de inzet van digitale communicatiemiddelen te komen tot eenvoudigere, eenduidiger en informelere contacten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen. Hiervoor moet de huidige regelgeving rondom belastingheffing tegen het licht worden gehouden. Verder wil het kabinet een nieuw heffingssysteem invoeren dat aansluit bij de beleving van de belastingplichtige en dat past bij de een eigentijdse wijze van communciatie en dat zo min mogelijk formele beletselen kent.
Het wetsvoorstel bestond uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Later bleek dat voor punt 2 meer tijd nodig is maar dat het voor punt 1 belangrijk is dat er geen verdere vertraging opgelopen wordt en daarom dat onderdeel begin 2015 in een ander wetsvoorstel (34.196) wordt ondergebracht.

F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
33714
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
20 jun 2012
Initiatiefvoorstel-Sterk en Ortega-Martijn Jongerenspaarwet

Om de spaarzin onder jongeren te bevorderen wordt voorgesteld om een nieuw spaarproduct op de markt te brengen, te vergelijken met het Zilvervlootsparen.

W.R.C. Sterk
Tweede Kamerlid
33313
Indiener W.R.C. Sterk
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
02 apr 2009
Initiatiefvoorstel-Blanksma-van den Heuvel en Spekman Televisiereclame over geldkrediet

Het voorstel strekt ertoe de regels in de Wet op het financieel toezicht (Wft) met betrekking tot reclame-uitingen op televisie over geldkrediet aan te vullen door te bepalen dat (i) tussen 06.00 en 21.00 uur geen reclame-uitingen over geldkrediet op televisie worden getoond en dat (ii) een aanbieder geen goederen of diensten in beeld of ten gehore brengt die met een krediet kunnen worden aangeschaft.

Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G.
Tweede Kamerlid
31911
Indiener Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G.
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
27 feb 2008
Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Beperking emissies kolencentrales

Het voorstel wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en beoogt de broeikasgasemissies door kolengestookte elektriciteitscentrales te verminderen.
Het doel van dit wetsvoorstel is om via een fiscale maatregel de CO2-uitstoot van bestaande en toekomstige kolencentrales in Nederland te beperken. Het wetsvoorstel bevat twee elementen:
- een verhoging van het tarief van de kolenbelasting; en
- het inperken van de vrijstelling van kolengebruik voor het opwekken van elektriciteit door introductie van een emissiedrempel, uitgedrukt in gram broeikasgas per kWh. Als een installatie boven deze drempel komt, wordt geen vrijstelling verleend en is belasting verschuldigd over het gehele kolengebruik.
Dit initiatiefvoorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) is oorspronkelijk ingediend door het oud-Tweede Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Het oud-Tweede Kamerlid Vendrik (GroenLinks) heeft de verdediging overgenomen en daarna heeft het Tweede Kamerlid Van Tongeren de verdediging overgenomen.

L. van Tongeren
Tweede Kamerlid
31362
Indiener L. van Tongeren
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Financiën
01 apr 2005
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de Voorstel: Aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken

Dit wetsvoorstel strekt tot een aanpak van ongewenste BTW-constructies met (on)roerende zaken door vrijgestelde ondernemers en niet-belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen.

Wijn
staatssecretaris van Financiën
30061
Indiener Wijn
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
14 jul 2004
Initiatiefvoorstel-Crone Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Crone (PvdA) voorziet in regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten. De belangrijkste reden voor de initiatiefnemer dit wetsvoorstel in te dienen was de aanhoudende verschraling van de dienstverlening, zowel in dorpen als stadswijken. Steeds meer bankfilialen en postagentschappen worden gesloten en daarnaast wordt in filialen en agentschappen die wél openblijven de dienstverlening steeds verder teruggeschroefd. Met name gaat het daarbij om beperkingen ten aanzien van het opnemen van contant geld.
Het serviceniveau van banken is volgens de indiener de laatste jaren in hoog tempo afgenomen. Zo weigeren banken hoe langer hoe meer klanten in verpleeg- en verzorgingstehuizen te bezoeken. Het wetsvoorstel is erop gericht om iedereen in redelijke mate in staat te stellen aan het maatschappelijk betalingsverkeer deel te nemen.
In het wetsvoorstel is een aantal algemene zorgplichten verwoord die moeten garanderen dat de toegang tot het maatschappelijke betalingsverkeer voldoende is gewaarborgd voor alle afnemers. De zorgplichten betreffen toegankelijkheid, veiligheid, redelijke prijsstelling. Deze algemene zorgplichten zullen worden uitgewerkt in lagere regelgeving. De zorgplichten gelden niet voor alle kredietinstellingen, maar alleen voor kredietinstellingen die één of meerdere basisbetaaldiensten aanbieden. Daarnaast biedt het voorstel een basis voor regels ten aanzien van de bereikbaarheid voor iedereen van één of meer servicepunten met een minimum aan betaalfuncties.

Crone
Tweede Kamerlid
29688
Indiener Crone
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Financiën
Filters wissen