Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

27 okt 2017
Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

S. Öztürk
Tweede Kamerlid
34818
Indiener S. Öztürk
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheid van de raad inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Deze gemeente zal circa 85.700 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ongeveer 324 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34806
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34805
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van het provinciefonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het provinciefonds.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-C
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van het gemeentefonds 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het gemeentefonds.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-B
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van Wonen en Rijksdienst 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2018.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-XVIII
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-VII
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van de Koning voor 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begrotingsstaat van uitgaven van de Koning voor 2018.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34775-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34775-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao, het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten en de Kiesraad voor het jaar 2018.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-IIB
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2017
Begroting van de Staten-Generaal voor 2018.

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal voor 2018.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34775-IIA
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
14 sep 2017
Vormgeving kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen voor de Caribische openbare lichamen

Dit voorstel wijzigt de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Kieswet en geeft uitvoering aan het wetsvoorstel (34.702) tot wijzing van de Grondwet (in tweede lezing) dat strekt tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34782
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
27 jun 2017
Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Wilders Wet administratieve detentie

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

M. de Graaf
Tweede Kamerlid
34747
Indiener M. de Graaf
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
23 mei 2017
Initiatiefvoorstel-Van Raak Correctief referendum

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) tot wijziging van de Grondwet beoogt vast te leggen dat een voorstel van wet dat door de Staten-Generaal is aangenomen, aan een referendum wordt onderworpen indien hiervoor voldoende steun is. Hiervoor moet na een inleidend verzoek van een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maken. Dit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. Het overwegingsvoorstel 30.174 is in 2014 aangenomen. De kamers kunnen een voorstel van wet terzake van het vereiste aantal kiesgerechtigden alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Aan het inleidend verzoek wordt geen gevolg gegeven, indien de Koning de Staten-Generaal kennis heeft gegeven van zijn besluit waarbij aan het voorstel de bekrachtiging is onthouden. De bekrachtiging van een voorstel van wet kan pas plaatsvinden nadat over dit voorstel een referendum is gehouden of nadat is komen vast te staan dat daarover geen referendum wordt gehouden. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34724
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
04 mei 2017
Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiemee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt  – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid
34716
Indiener R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
22 feb 2017
Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De evaluatie van de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie enquêtecommissies (Fyra, Woningcorporaties en Financieel Stelsel) te maken hadden. Deze analyse is neergelegd in het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) (Kamerstuk 33812, nr. 4) en vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Modaliteiten informatievordering
- Besloten voorgesprek
- Motivering beroep op verschoningsgrond
- Samenloop met andere onderzoeken
- Overige aspecten (o.a. bevoegdheid om bij de gemeente Den Haag een verzoek te doen tot het verstrekken van adresgegevens).

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34683
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 5 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 jan 2017
Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

Ter bestrijding van de kosten van de huurcommissie wordt aan verhuurders een bijdrage opgelegd. Voorts worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd die verband houden met een verdergaande modernisering van de werkwijze van de huurcommissie.

S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst
34652
Indiener S.A. Blok
minister voor Wonen en Rijksdienst

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 jan 2017
Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Yücel en Van Tongeren Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Het wetsvoorstel wil benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
34650
Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
08 dec 2016
Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Met onderhavig initiatiefwetsvoorstel geeft de initiatiefnemer uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer. Daarbij wordt voorgesteld een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van voordrachten voor benoemingen van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede om de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman vast te stellen op zes jaren.

R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid
34625
Indiener R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
03 okt 2016
Initiatiefvoorstel-Van Laar en Dik-Faber Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Dit versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ond+E172ersteuning in hun eigen taal.
Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken concreet te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:
1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal;
2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;
3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin Doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.

R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
34562
Indiener R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

H.S. Veldman
Tweede Kamerlid
34542
Indiener H.S. Veldman
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
02 sep 2016
Intrekkingswet Zondagswet

Dit wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Zondagswet. Daarmee is het voortaan in beginsel aan gemeenten om regels te stellen over de zondagsrust.

S.A. Blok
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34529
Indiener S.A. Blok
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 jul 2016
Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Beëindiging van positieve discriminatie

De initiatiefnemer is van mening dat het voortrekken van bepaalde groepen middels voorkeursbeleid of positieve actie (positieve discriminatie) het achterstellen betekent van andere groepen. Voogesteld wordt daarom om de uitzondering op het verbod op discriminatie ten behoeve van het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen, etnische minderheden en chronisch zieken en gehandicapten te schrappen in de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, de Algemene wet gelijke behandeling, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid
34521
Indiener J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 jul 2016
Initiatiefvoorstel-Albert de Vries Wet bestrijding krimpproblematiek

De krimpregio’s hebben te maken met het wegtrekken van jongeren, een procentuele toename van het aantal ouderen, een daling van de potentiele beroepsbevolking, een daling van het aantal hoger opgeleiden en de daling van het aantal huishoudens. Deze ontwikkelingen leiden tot mismatches tussen vraag en aanbod op het terrein van de arbeidsmarkt, wonen, zorg en onderwijs. In krimpregio’s wonen bovendien relatief veel mensen met een zorgbehoefte. De initiatiefwet pleit ervoor om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. Dat is nu vaak niet mogelijk vanwege de knellende wet- en regelgeving op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Met dit wetsvoorstel wordt een afwijkingsbevoegdheid gecreëerd van bepalingen in of krachtens een aantal wetten voor een krimpgemeente die daartoe een aanvraag doet bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid
34520
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Filters wissen