Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2017 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34950-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Provinciefonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet van de Koning 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2017 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34950-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Gemeentefonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Wonen en Rijksdienst over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-XVIII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 mei 2018
Slotwet Staten-Generaal 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2017 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34950-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
01 mei 2018
Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018

Voor politieke ambtsdragers (ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden gelden andere sociale voorzieningen dan de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De regelingen voor politieke ambtsdragers, zoals vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), zijn over het algemeen ruimer. Dat leidt voortdurend tot discussies, in de samenleving, in de Kamer en in het kabinet. In deze wet worden deze voorzieningen ongedaan gemaakt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de WW, ZW en WIA.

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34943
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 apr 2018
Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34940
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
09 mrt 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

In het Regeerakkoord (RA) is een enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ten behoeve van Klimaat. Er is een splitsing aangebracht in besluitvorming over de besteding van de enveloppe tussen de middelen in 2018 en de middelen in 2019 en verder. Voor de middelen in 2019 en verder geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt een bijdrage van € 95 mln. uit de envelop in het jaar 2018. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen.K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34902
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
23 feb 2018
Raming van de voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Elk jaar stelt de Tweede Kamer haar eigen begroting op, de Raming. Deze Raming wordt daarna door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk II A van de Rijksbegroting.

K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer
34892
Indiener K. Arib
Voorzitter van de Tweede Kamer

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
15 feb 2018
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van..

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) waardoor het mogelijk wordt in de basisregistratie personen (BRP) gegevens op te nemen betreffende kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt waarin vermeld is dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34882
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
23 jan 2018
Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet.
Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen).
De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
34864
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
27 okt 2017
Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

S. Öztürk
Tweede Kamerlid
34818
Indiener S. Öztürk
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheid van de raad inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
27 jun 2017
Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Wilders Wet administratieve detentie

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Wilders (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

M. de Graaf
Tweede Kamerlid
34747
Indiener M. de Graaf
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
22 feb 2017
Initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

De evaluatie van de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 (WPE) heeft een analyse opgeleverd van de problematiek waarmee de drie enquêtecommissies (Fyra, Woningcorporaties en Financieel Stelsel) te maken hadden. Deze analyse is neergelegd in het verslag van de tijdelijke commissie evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) (Kamerstuk 33812, nr. 4) en vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Het betreft de volgende onderwerpen:
- Modaliteiten informatievordering
- Besloten voorgesprek
- Motivering beroep op verschoningsgrond
- Samenloop met andere onderzoeken
- Overige aspecten (o.a. bevoegdheid om bij de gemeente Den Haag een verzoek te doen tot het verstrekken van adresgegevens).

A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
34683
Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
16 jan 2017
Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Yücel en Van Tongeren Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht, die voortvloeit uit de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit te werken en te expliciteren. Daarmee worden mogelijke interpretatieverschillen over de toepasselijkheid van de Awgb weggenomen. Het wetsvoorstel wil benadrukken dat de Awgb van toepassing is op het volledige spectrum aan variaties van de discriminatiegrond geslacht, en zo duidelijk maken dat de Awgb eveneens bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van een ieders geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
34650
Indiener V.A. Bergkamp
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
08 dec 2016
Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Met onderhavig initiatiefwetsvoorstel geeft de initiatiefnemer uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer. Daarbij wordt voorgesteld een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van voordrachten voor benoemingen van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede om de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman vast te stellen op zes jaren.

R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid
34625
Indiener R.A. van Vliet
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
03 okt 2016
Initiatiefvoorstel-Van Laar en Dik-Faber Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Dit versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Gebarentaligen die doof zijn, kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ond+E172ersteuning in hun eigen taal.
Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken concreet te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:
1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal;
2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;
3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin Doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.

R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
34562
Indiener R.P. van Laar
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
19 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Veldman Invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Veldman (VVD) wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer om gemeenten te kunnen verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te laten betalen door de daadwerkelijke gebruiker en niet door de eigenaren van onroerende zaken of uit algemene middelen.

H.S. Veldman
Tweede Kamerlid
34542
Indiener H.S. Veldman
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
18 jul 2016
Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Beëindiging van positieve discriminatie

De initiatiefnemer is van mening dat het voortrekken van bepaalde groepen middels voorkeursbeleid of positieve actie (positieve discriminatie) het achterstellen betekent van andere groepen. Voogesteld wordt daarom om de uitzondering op het verbod op discriminatie ten behoeve van het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen, etnische minderheden en chronisch zieken en gehandicapten te schrappen in de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, de Algemene wet gelijke behandeling, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid
34521
Indiener J.J. van Klaveren
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 jul 2016
Initiatiefvoorstel-Albert de Vries Wet bestrijding krimpproblematiek

De krimpregio’s hebben te maken met het wegtrekken van jongeren, een procentuele toename van het aantal ouderen, een daling van de potentiele beroepsbevolking, een daling van het aantal hoger opgeleiden en de daling van het aantal huishoudens. Deze ontwikkelingen leiden tot mismatches tussen vraag en aanbod op het terrein van de arbeidsmarkt, wonen, zorg en onderwijs. In krimpregio’s wonen bovendien relatief veel mensen met een zorgbehoefte. De initiatiefwet pleit ervoor om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. Dat is nu vaak niet mogelijk vanwege de knellende wet- en regelgeving op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Met dit wetsvoorstel wordt een afwijkingsbevoegdheid gecreëerd van bepalingen in of krachtens een aantal wetten voor een krimpgemeente die daartoe een aanvraag doet bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid
34520
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 apr 2016
Initiatiefvoorstel-Koşer Kaya Intrekking van de Zondagswet

Het wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Zondagswet en tevens tot aanvulling van de Gemeentewet. De aanvulling van de Gemeentewet beoogt te verhinderen dat het gemeentebestuur – op de grond dat zij op een godsdienstige rustdag of feestdag plaatsvinden – beperkingen stelt aan sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate zijn te beschouwen als openbare vermakelijkheden.

F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid
34464
Indiener F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Filters wissen