Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (10)

U zoekt in Dekker, S.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders hun kind een dubbele achternaam kunnen geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie (35000 VI, nr. 89). Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel worden enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam gewijzigd.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35990

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Reparatiewet forensische zorg

Doel van dit wetsvoorstel is reparatie van de Wet forensische zorg (Wfz) en een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg. Aanleiding voor de Reparatiewet forensische zorg is een aantal omissies en onvolkomenheden die in de loop van de tijd in de Wfz terecht zijn gekomen en waarbij, bij de wijziging van andere wetten die samenhangen met de Wfz, onvoldoende is gekeken naar de afstemming met de Wfz. In dit wetsvoorstel worden in de Wfz en in een aantal andere wetten van de Ministeries van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omissies hersteld en worden verbeteringen en verduidelijkingen voorgesteld. Doel daarvan is onder meer een einde te maken aan discussies in de praktijk over de bevoegdheden van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) bij het toezicht op de forensische zorg, met name waar het gaat om het inzagerecht voor dossiers waarop het medisch beroepsgeheim rust.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35936

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Doel van dit wetsvoorstel is implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris). Daartoe voorziet dit wetsvoorstel in wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en wordt een wijzigingsregeling voorbereid van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). Eerdere Europese regelgeving over Ecris hield onvoldoende rekening met onderdanen van derde landen, waaronder onderdanen van de Europese Unie die ook de nationaliteit van een derde land bezitten, staatlozen en personen wier identiteit niet bekend is. De nieuwe Europese regelgeving over Ecris houdt met name verband met de instelling van Ecris-TCN; een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen. Na het gebruik van Ecris-TCN kan een lidstaat gericht om de doorgifte van die justitiële gegevens verzoeken via Ecris. De implementatie moet uiterlijk 28 juni 2022 zijn afgerond.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35916

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Doel van dit wetsvoorstel is te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet (Fw). De voorgestelde wijzigingen betreffen een aanpassing van de in artikel 288 Fw opgenomen criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen en de introductie van de mogelijkheid voor schuldeisers om hoger beroep in te stellen tegen de toelatingsbeslissing van de rechter. Het wetsvoorstel sluit aan bij de Brede Schuldenaanpak dat erop gericht is om mensen te helpen om uit een problematische schuldensituatie te komen (Kamerstukken II, 2017-2018, 24515, 431).

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35915

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat pleegzorg standaard kan doorlopen totdat een jeugdige 21 jaar is. Bij een verzoek aan de kinderrechter tot het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing of een (voorwaardelijke) machtiging tot gesloten jeugdhulp is een beschikking nodig waaruit blijkt dat jeugdhulp met verblijf nodig is. Voorgesteld wordt om de verplichte beschikking te laten vervallen.

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
P. Blokhuis CU
S. Dekker VVD
35833

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Het wetsvoorstel strekt ertoe de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen. Onder meer wordt voorgesteld de voorwaarde van een deskundigenverklaring te schrappen en de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. Dekker VVD
I.K. van Engelshoven D66
35825

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Dit wetsvoorstel wil tegengaan dat ontvangen donaties bij maatschappelijke organisaties zorgen voor onwenselijke buitenlandse beïnvloeding. De burgemeester, het openbaar ministerie (OM) en andere aangewezen overheidsinstanties krijgen de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie gericht navraag te kunnen doen naar buitenlandse giften en als het hoge giften zijn te vragen naar de persoon van de donateur. Het tweede deel van het wetsvoorstel betreft stichtingen en is bedoeld om misbruik van financieel-economische aard, zoals witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Stichtingen zijn nu al verplicht om een balans en staat van baten en lasten op te stellen. Het wetsvoorstel verplicht stichtingen om deze financiële stukken voortaan te deponeren bij het handelsregister. De informatiepositie van diensten met controle-, toezichts- en opsporingstaken wordt zo vergroot.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. Dekker VVD
35646

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Dit wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De rechter kan na de mondelinge behandeling uitspraak doen als alle benodigde informatie over de zaak van partijen zoveel als mogelijk voor de rechter beschikbaar is. Het wetsvoorstel bevat daartoe de volgende uitgangspunten: • het zoveel mogelijk door partijen verzamelen van de relevante informatie over hun geschil voordat een procedure bij de rechter wordt aangespannen; • de mogelijkheid voor de rechter om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken; • er komt één verzoek om een of meer voorlopige bewijsverrichtingen in plaats van afzonderlijke verzoeken per voorlopige bewijsverrichting (een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging en een vordering tot inzage voorafgaand aan een procedure); • het inzagerecht (de regeling van de exhibitieplicht) wordt aangepast en zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de overige bewijsverrichtingen. Voor alle verzoeken om een voorlopige bewijsverrichting gaan dezelfde toe- en afwijzingscriteria gelden; • de mogelijkheid om beslag te leggen op bewijsmateriaal in zaken die niet gaan over intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd in de wet

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. Dekker VVD
35498

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S. Dekker VVD
35482

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Bij een scheiding moeten over veel zaken afspraken worden gemaakt. Afspraken over kinderen, huisvesting en financiële middelen hebben de hoogste prioriteit. In veel gevallen ontbreekt het echter aan goede afspraken over het inkomen voor later, het pensioen. De verdeling van pensioen bij scheiding heeft een wettelijke basis: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Bij de evaluatie van de Wvps is gebleken dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. Met dit wetsvoorstel wordt de opzet verbeterd. Bovendien wordt de wet vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen. Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 juli 2022

Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
W. Koolmees D66
S. Dekker VVD
35287

Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naar boven