Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Arib, K.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Albert de Vries Wet bestrijding krimpproblematiek

De krimpregio’s hebben te maken met het wegtrekken van jongeren, een procentuele toename van het aantal ouderen, een daling van de potentiele beroepsbevolking, een daling van het aantal hoger opgeleiden en de daling van het aantal huishoudens. Deze ontwikkelingen leiden tot mismatches tussen vraag en aanbod op het terrein van de arbeidsmarkt, wonen, zorg en onderwijs. In krimpregio’s wonen bovendien relatief veel mensen met een zorgbehoefte. De initiatiefwet pleit ervoor om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. Dat is nu vaak niet mogelijk vanwege de knellende wet- en regelgeving op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Met dit wetsvoorstel wordt een afwijkingsbevoegdheid gecreëerd van bepalingen in of krachtens een aantal wetten voor een krimpgemeente die daartoe een aanvraag doet bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door PvdA-Tweede Kamerlid Arib.

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K. Arib PvdA
34520

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Arib Lijkschouwing van minderjarigen

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) wijzigt de Wet op de lijkbezorging waardoor het bij alle overlijdensgevallen van minderjarigen verplicht wordt een forensisch arts in te schakelen. De initiatiefnemer ziet dit voorstel als een eerste stap naar procedures om alle dood als gevolg van mishandeling of verwaarlozing van kinderen op te sporen. De forensisch arts mag niet de behandelende arts van de overledene zijn. De kennis en vaardigheden van de forensisch arts worden vastgesteld in een ministeriële regeling.

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K. Arib PvdA
30564

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Boelhouwer Wet door de raad gekozen burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het lid Boelhouwer (PvdA) introduceert de door de gemeenteraad gekozen en benoemde burgemeester in het gemeentelijk bestel. Dit voorstel is het alternatief op het door het kabinet ingediende wetsvoorstel Introductie gekozen burgemeester (29.864). Door de gemeenteraad de eigen burgemeester te laten kiezen, wordt de positie van de raad versterkt. Via het kiezen van de leden van de gemeenteraad krijgen kiezers invloed op de keuze voor de burgemeester. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door PvdA-Tweede Kamerlid Arib.

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K. Arib PvdA
29958

Indiener K. Arib
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Naar boven