Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (33)

U zoekt in 2021

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Verzamelwet VWS 2022

Dit wetsvoorstel heeft als doel om in een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontstane misslagen te verbeteren en ontdekte omissies weg te nemen. Daarbij gaat het om correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, technische aanvullingen of verduidelijkingen.

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.M. de Jonge CDA
36002

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB) en Grinwis (CU) zorgt ervoor dat thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27-ste levensjaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dit wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en is aanvullend op het voorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
D.A.N. Koerhuis VVD
35999

Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders hun kind een dubbele achternaam kunnen geven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 29 januari 2019 door de Tweede Kamerleden Groothuizen en Bergkamp ingediende (gewijzigde) motie (35000 VI, nr. 89). Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel worden enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam gewijzigd.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35990

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel misbruik met kinderen

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht om voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen zelfstandig strafbaar te stellen. Het wetsvoorstel geeft hiermee uitvoering aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie (31015, nr. 190) om het in bezit hebben van teksten met advies en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen. Voorgesteld wordt een nieuw artikel 240c aan het Wetboek van Strafrecht toe te voegen. Op het misdrijf omschreven in artikel 240c komt een maximumstraf van vier jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie te staan.

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
F.B.J. Grapperhaus CDA
35991

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

Hoofdstuk 4b van de Mededingingswet bevat gedragsregels voor bestuursorganen die economische activiteiten verrichten. Het gaat om gedragsregels wanneer bestuursorganen goederen en/of diensten aanbieden op de markt. Het doel van deze regels is het creëren van gelijke concurrentieverhoudingen tussen bestuursorganen en ondernemers. Met dit wetsvoorstel komt het tijdelijk karakter van de wet markt en overheid te vervallen. De voorwaarden voor het gebruik van de algemeenbelanguitzondering worden aangescherpt. Wanneer een economische activiteit wordt uitgevoerd in het algemeen belang, hoeven de gedragsregels niet in acht genomen te worden. Van deze uitzondering werd vaak gebruik gemaakt. Daarnaast wordt het aanbieden van open source software uitgezonderd van de gedragsregel integrale kostendoorberekening.

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35985

Indiener S.A. Blok
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Archiefwet 2021

Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van de Archiefwet 1995, zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Het wetsvoorstel bevat ook een uitbreiding van het toezicht. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om begrippen te verduidelijken en de toelichting begrijpelijker te maken. Het voorliggende wetsvoorstel moet ook een bijdrage gaan leveren aan de noodzakelijke verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A. Slob CU
35968

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert het beleid en de maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daarnaast maakt de NCTV analyses van trends en fenomenen op dit gebied, zoals het zogenoemde Dreigingsbeleid Terrorisme Nederland. Voor deze taken kan het nodig zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, zoals naam en woonplaats, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is op dit moment niet vastgelegd in de wet. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie en Veiligheid dit nu wel een wettelijke basis geven en die verwerking van persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving regelen.

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
F.B.J. Grapperhaus CDA
35958

Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire: - aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget; - kinderen van gedupeerde ouders, en - voormalige partners van gedupeerde ouders.

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A.C. van Huffelen D66
35957

Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te zorgen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

Het realiseren van een maximale inspanning is nodig omdat de huidige Nederlandse Klimaatwet te vrijblijvend is en daarmee niet in lijn met het 1,5°C-doel en het Parijsakkoord. In de Klimaatwet 1.5 wordt daarom een reeks instrumenten geïntroduceerd die het mogelijk maken het klimaatbeleid snel en flexibel bij te sturen. Doelstellingen worden aangescherpt en juridisch afdwingbaar.

Indiener L. van Raan
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35953

Indiener L. van Raan
Tweede Kamerlid

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) op diverse onderwerpen

In dit wetsvoorstel wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op verschillende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van langdurige zorg, waarvan de afgelopen tijd de noodzaak tot wetswijziging is gebleken.

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
H.M. de Jonge CDA
35943

Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Dit wetsvoorstel wijzigt het hoofdstuk in de Jeugdwet dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp. Het doel van deze wijziging is om de rechtspositie van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp te verbeteren en daarmee de vrijheidsbeperking van deze jongeren zoveel mogelijk te voorkomen.

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
P. Blokhuis CU
35942

Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Reparatiewet forensische zorg

Doel van dit wetsvoorstel is reparatie van de Wet forensische zorg (Wfz) en een aantal andere wetten die een relatie hebben met de forensische zorg. Aanleiding voor de Reparatiewet forensische zorg is een aantal omissies en onvolkomenheden die in de loop van de tijd in de Wfz terecht zijn gekomen en waarbij, bij de wijziging van andere wetten die samenhangen met de Wfz, onvoldoende is gekeken naar de afstemming met de Wfz. In dit wetsvoorstel worden in de Wfz en in een aantal andere wetten van de Ministeries van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omissies hersteld en worden verbeteringen en verduidelijkingen voorgesteld. Doel daarvan is onder meer een einde te maken aan discussies in de praktijk over de bevoegdheden van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) bij het toezicht op de forensische zorg, met name waar het gaat om het inzagerecht voor dossiers waarop het medisch beroepsgeheim rust.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35936

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel van het lid De Hoop om een aantal bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs tot te voegen aan artikel 23 in de Grondwet

Voorstel om aan artikel 23 in de Grondwet een aantal bepalingen toe te voegen om meer gelijkheid in het onderwijs te creëren. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Indiener H.E. de Hoop
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35924

Indiener H.E. de Hoop
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

Doel van dit wetsvoorstel is implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris). Daartoe voorziet dit wetsvoorstel in wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en wordt een wijzigingsregeling voorbereid van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). Eerdere Europese regelgeving over Ecris hield onvoldoende rekening met onderdanen van derde landen, waaronder onderdanen van de Europese Unie die ook de nationaliteit van een derde land bezitten, staatlozen en personen wier identiteit niet bekend is. De nieuwe Europese regelgeving over Ecris houdt met name verband met de instelling van Ecris-TCN; een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen. Na het gebruik van Ecris-TCN kan een lidstaat gericht om de doorgifte van die justitiële gegevens verzoeken via Ecris. De implementatie moet uiterlijk 28 juni 2022 zijn afgerond.

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35916

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Doel van dit wetsvoorstel is te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet (Fw). De voorgestelde wijzigingen betreffen een aanpassing van de in artikel 288 Fw opgenomen criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen en de introductie van de mogelijkheid voor schuldeisers om hoger beroep in te stellen tegen de toelatingsbeslissing van de rechter. Het wetsvoorstel sluit aan bij de Brede Schuldenaanpak dat erop gericht is om mensen te helpen om uit een problematische schuldensituatie te komen (Kamerstukken II, 2017-2018, 24515, 431).

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35915

Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Naar boven