Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

09 mrt 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

...

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34901
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
21 dec 2017
Verzamelwet EZK en LNV 20..

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34860
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
10 nov 2017
Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34821
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
23 jun 2017
Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

Op 1 juli 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. Met het oog op het zo veel mogelijk beperken van schade door graafwerkzaamheden is in die wet een nieuw systeem geïntroduceerd voor het melden van graafwerkzaamheden, het uitwisselen van informatie over de ligging van netten, en het nemen van voorzorgsmaatregelen voordat gegraven wordt. De werking van de wet is in 2012 geëvalueerd. Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de acties die betrekking hebben op wijziging van de WION. Allereerst betreft dit een wijziging die ertoe strekt huisaansluitingen (aansluitleidingen) onder de werking van de wet te brengen. Verder wordt in een gedifferentieerde aanpak voorzien voor de te volgen procedure indien sprake is van graafwerkzaamheden in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of netten van grote waarde. Ook worden de voorschriften voor registratie van netten herzien. Ten slotte wordt met het onderhavige wetsvoorstel invulling gegeven aan een aantal wensen vanuit de praktijk, afkomstig van zowel de grondroerders en beheerders als de toezichthouder (Agentschap Telecom) en de uitvoeringsinstantie (Kadaster).

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34745
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
06 mrt 2017
Wijziging Handelsregisterwet 2007 i.v.m. de evaluatie en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

Diverse wijzigingen van de Handelsregisterwet 2007 en Burgerlijk Wetboek, onder meer als gevolg van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007. Daarnaast wordt een aantal onderwerpen geregeld die los staan van de evaluatie.

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34687
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
28 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Smaling teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden

In tegenstelling tot wat in 2006 de verwachting was, is Nederland het enige EU-land dat eigendomssplitsing verplicht stelt voor regionale netbeheerders. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse bedrijven ten opzichte van buitenlandse energiebedrijven die wel over netten in de holding mogen beschikken. Gedwongen eigendomssplitsing (ofwel het groepsverbod) is geen verplicht onderdeel van Europees beleid.
Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt het groepsverbod gedeeltelijk opgeheven. Er wordt geregeld dat het groepsverbod niet geldt voor regionale netbeheerders. Zolang de EU geen verplichting kent voor lidstaten om een groepsverbod voor regionale netbeheerders in te voeren vindt de initiatiefnemer het onwenselijk dat in Nederland een dergelijk groepsverbod geldt.

E.M.A. Smaling
Tweede Kamerlid
34560
Indiener E.M.A. Smaling
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
12 sep 2016
Initiatiefvoorstel-Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber Klimaatwet

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Roemer (SP), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs.
Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.
Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
34534
Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
+ 4 anderen

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
16 okt 2013
Initiatiefvoorstel-Klaver Wet transparantie voedselverspilling

Supermarkten moeten worden verplicht om bekend te maken hoeveel voedsel zij weggooien. Initiatiefnemer denkt dat supermarkten meer inzicht krijgen en bewuster worden van hun inkoopgedrag en verspilling als ze moeten aangeven hoeveel en welk voedsel ze weggooien.
Volgens de Monitor Voedselverspilling is er in recente jaren in Nederland sprake van een «stijgende trend» en kan worden gesteld dat ons land «niet op schema ligt om de doelstelling van 20% reductie van voedselverspilling in 2015 te realiseren». De initiatiefnemer vindt dit zorgelijk, en ziet urgentie voor het aanpakken van dit probleem.

J.F. Klaver
Tweede Kamerlid
33774
Indiener J.F. Klaver
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
14 aug 2013
Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeertarieven per minuut

Het wetsvoorstel verplicht particuliere aanbieders van parkeergelegenheden om de tarieven voor een parkeerperiode van ten hoogste vier uur, per minuut te heffen. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat betaald wordt voor niet gebruikte parkeertijd omdat de tariefstelling uitgaat van vaste tijdvakken.

A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
33707
Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
21 mrt 2013
Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut

Het wetsvoorstel strekt ertoe gemeenten te verplichten bij het belasten van parkeren een tarief per minuut te hanteren, om zo te voorkomen dat burgers betalen voor een langere parkeerduur dan die welke daadwerkelijk is gebruikt.

A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid
33587
Indiener A.H. Kuiken
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
07 nov 2007
Initiatiefvoorstel-Van Velzen Verbod op de drukjacht

Met deze wijziging van de Flora- en Faunawet wordt het verboden om wilde zwijnen te doden door middel van drukjacht. Deze methode, waarbij één persoon wilde zwijnen opdrijft om ze binnen het gezichtveld van één geweerdrager te drijven opdat deze de dieren kan doden, is dieronvriendelijk. Bovendien is de effectiviteit van deze methode niet bewezen.

Velzen, van
Tweede Kamerlid
31264
Indiener Velzen, van
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
18 okt 2006
Initiatiefvoorstel-Van Dam Betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie

De bestaande Telecommunicatiewet beschermt consumenten slechts ten dele tegen ongewenste, ongevraagde telefoontjes. Consumenten die niet gebeld willen worden, moeten dat elke keer opnieuw, bij elk telefoongesprek, laten weten aan degene die hen belt. Gelukkig voor consumenten bestaat naast de wet ook zelfregulering. Die zelfregulering heeft de vorm van een register, infofilter genaamd, waarin mensen kunnen laten opnemen dat zij geen prijs stellen op telefonische benadering voor marktonderzoek of voor commerciële, ideële of charitatieve boodschappen. Echter nog altijd is er een aanzienlijk aantal bedrijven dat de zelfreguleringscode ten aanzien van telemarketing niet onderschrijft en die weigert gebruik te maken van de diensten van infofilter. Dat leidt tot nodeloze irritatie bij mensen die menen zich middels aanmelding bij infofilter te hebben gevrijwaard van ongevraagde telefoontjes. Het is zowel voor consumenten als voor bedrijven beter als ieder bedrijf de registratie van infofilter zou moeten respecteren. In het voorliggende wetsvoorstel wordt dat geregeld. Het geeft het nationale bel-me-niet-register («infofilter») een wettelijke basis.

Dam, van
Tweede Kamerlid
30845
Indiener Dam, van
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
08 jan 2003
Initiatiefvoorstel-M. Vos Verbod gebruik kernenergie als bron voor opwekken elektriciteit

Het initiatiefwetsvoorstel strekt tot een verbod op het opwekken van elektriciteit door middel van kernenergie in Nederland. In samenhang hiermee is ook het vervaardigen, bewerken, verwerken en opslaan van splijtstoffen ten behoeve van de productie van elektriciteit verboden.
Op grond van het wetsvoorstel vervalt de bestaande vergunning voor de enige momenteel werkende kerncentrale voor elektriciteitsproductie in Nederland, kerncentrale Borssele van elektriciteitsbedrijf NV EPZ. Op dit moment heeft de kerncentrale in Borssele een vergunning met onbepaalde looptijd. In het wetsvoorstel wordt voorzien in een billijke vergoeding voor kosten of schade als gevolg van het vervallen van de vergunning.

Vos, M.
Tweede Kamerlid
28761
Indiener Vos, M.
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Filters wissen