Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
15 sep 2020
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
15 sep 2020
Begroting van het provinciefonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het provinciefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35570-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35570-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35570-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 sep 2020
Begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Financiën

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35570-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Voorstel voor aanpassing van de regeling in de vennootschapsbelasting die bepaalt dat bij beëindiging van buitenlandse activiteiten de buitenlandse verliezen in Nederland aftrekbaar zijn.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35568
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII).

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35570-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 sep 2020
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV).

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35570-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 sep 2020
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met het opnemen van een grondslag voor een erkenningplicht voor personen die pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of vuurwerk binnen Nederland brengen

Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet milieubeheer. De wijziging maakt het mogelijk dat er eisen worden gesteld aan personen die pyrotechnische artikelen voor het theater en vuurwerk in ons land importeren. Doel is om meer zicht te krijgen op de bedrijven die deze producten binnen Nederland brengen. De mogelijkheden tot illegale handel moeten zo worden beperkt en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.

S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
35566
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
10 sep 2020
Ver­ster­king straf­rech­te­lij­ke aan­pak on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit

Het wetsvoorstel vormt een onderdeel van een breder wetgevingsprogramma, bestaande uit meerdere wetsvoorstellen op bestuursrechtelijk en strafrechtelijk terrein. Die voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij (mede) tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken. Dit wetsvoorstel richt zich op de versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De voorgestelde wijzigingen zijn van uiteenlopende aard.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35564
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
09 sep 2020
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens ten behoeve van kwaliteitsregisters van verslavingszorg en traumazorg. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

T. van Ark
minister voor Medische Zorg
35562
Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
07 sep 2020
Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Dit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht vanwege nieuwe bepalingen in de Europese Richtlijn kapitaalvereisten en vanwege de toepassing en handhaving van nieuwe bepalingen in de Europese Verordening kapitaalvereisten.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35559
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
03 sep 2020
Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

Dit wetsvoorstel brengt enkele wijzigingen aan in de Participatiewet en in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Ook geeft het de rechter tijdelijk de mogelijkheid de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen. Ondernemers worden zo behoed voor vermijdbare faillissementen.

B. van 't Wout
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35557
Indiener B. van 't Wout
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
03 sep 2020
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 worden hiervoor gewijzigd.
Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om tot 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens te kunnen opnemen op de pensioeningangsdatum. Het wetsvoorstel regelt verder ook een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing (heffing over regelingen voor vervroegde uittreding) en een uitbreiding van het verlofsparen zodat werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35555
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
02 sep 2020
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarnaast hebben werkgevers en hun zieke werknemers re-integratieverplichtingen om werknemers terug te laten keren in het arbeidsproces. Met name kleine werkgevers ervaren deze verplichtingen als zwaar. Dat heeft ook nadelen voor werknemers, omdat zij daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen. Om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Een van de maatregelen betreft de introductie van een aangepaste premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar de grootte van de werkgever. Dat regelt dit wetsvoorstel.
Daarnaast wordt de systematiek van Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) aangepast. De premie voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt hiermee berekend. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) past deze methode alleen toe over de uitkering. Private uitvoerders die namens een eigenrisicodrager (ERD) de uitkering op grond van de Ziektewet (Zw) of de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wga) betalen, moeten VCR toepassen over de som van loon én uitkering. Het toepassen van VCR over zowel loon als uitkering is voor private uitvoerders echter lastig en duur. Met deze wijziging van de wet wil de regering zorgen voor meer evenwicht in de toepassing van VCR tussen UWV als publieke uitvoerder en diverse private uitvoerders.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35556
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
31 aug 2020
Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van die wet

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om het tijdelijk karakter te verlengen van twee voorzieningen die in de artikelen 33 en 34 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zijn opgenomen.
Artikel 33 maakt het mogelijk om in plaats van bloed slijmvlies of sputum van een verdachte of een derde af te nemen voor de uitvoering van een onderzoek dat dient om vast te stellen of de verdachte of derde drager is van COVID-19. Dit is gewenst met het oog op een adequate strafrechtelijke aanpak van de zogeheten coronahoesters en -spugers. Dat zijn mensen die hulpverleners en anderen, zoals conducteurs en caissières, opzettelijk in het gezicht hoesten of spugen of daarmee dreigen en daarbij opmerken dat ze met het coronavirus zijn besmet.
Ook de met artikel 34 gegeven duidelijkheid over de bevoegdheid van de voorzitter van de veiligheidsregio kan zo na 1 september 2020 behouden blijven.
Bij het tot stand brengen van Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid was de gedachte dat de in de artikelen 33 en 34 opgenomen tijdelijke voorzieningen zouden worden omgezet in een permanente regeling. Bij nader inzien is ervoor gekozen om dit nu nog niet te doen, maar eerst te regelen dat de tijdelijkheid van die voorzieningen verlengd kan worden, en op een later moment, in samenhang met de andere tijdelijke regelingen die in het kader van de coronacrisis zijn en worden getroffen, te bezien of en hoe zij een permanent karakter dienen te krijgen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35549
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
31 aug 2020
Amicus curiae en kruisbenoemingen

Dit wetsvoorstel bevat twee elementen, die beide ten doel hebben de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling te bevorderen. Dit wetsvoorstel ondersteunt dan ook het streven van het kabinet naar maatschappelijk effectieve rechtspraak.
In de eerste plaats wordt voorgesteld om de figuur van de “amicus curiae” in procedures bij de hoogste bestuursrechters wettelijk te verankeren. Deze figuur houdt kort gezegd in dat ook anderen dan de bij een rechtszaak betrokken partijen de gelegenheid kunnen krijgen om in die zaak een inbreng te leveren (mee te denken). “Meedenkers” kunnen door hun inbreng in een procedure voor de rechter een bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling. Door de inbreng van anderen dan partijen kan de rechter een beter, breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing.
In de tweede plaats wordt voorgesteld om de mogelijkheid van zogeheten kruisbenoemingen tussen de hoogste rechtscolleges te voltooien. Het gaat hier met name om het opheffen van de wettelijke belemmering dat alleen personen die zelf al lid zijn van de Hoge Raad, kunnen worden benoemd tot raadsheer in buitengewone dienst in dat college.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35550
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
31 aug 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake steun- en herstelpakket

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) vanwege aanvullende maatregelen binnen het Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Het gaat onder andere om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), de Tijdelijke regeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo), het versnellen van de brede schuldenaanpak en de vergoeding eigen bijdrage kinderopvangtoeslag.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35542
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
31 aug 2020
Wijziging van de mediawet om de toekomst van de publieke omroep te versterken

Het wetsvoorstel bevat de uitwerking van een aantal maatregelen om het toekomstperspectief van de publieke omroep te versterken.
De belangrijkste wijzigingen:
- Meer regio, minder reclame
Er komt meer ruimte voor regionaal nieuws in het programma NPO Regio en komen er meer programma’s van regionale omroepen beschikbaar via NPO Start. De publieke omroep stopt per 1 januari 2021 met reclame op NPO Start en andere online aanbodkanalen en rond kinderprogramma’s op tv. Ook wordt het aantal reclameminuten op tv in vijf jaar stapsgewijs afgebouwd tot de helft van het huidige aantal.
- Ledeneis omroepen verlaagd
De ledeneis voor bestaande omroepen wordt verlaagd van 150.000 naar 100.000. De ledeneis voor aspirant-omroepen (momenteel zijn dat WNL, Human, PowNed) blijft 50.000 en ze hoeven niet door te groeien naar 100.000, zodat het bestel open blijft voor nieuwe toetreders.
Omroepen worden verplicht om 25 procent van hun budget te besteden aan programma’s die worden gemaakt door onafhankelijke producenten (‘buitenproducenten'). Voortaan tellen sportprogramma’s en programgramma’s met een spelkarakter ook mee bij de berekening.
- Steeds meer on demand
Er komen steeds meer digitale en mobiele aanbodkanalen en steeds meer mensen kijken on demand tv in plaats van lineair op een vaststaand tijdstip. Daarom is de publieke omroep niet langer wettelijk verplicht om drie lineaire tv-zenders te verzorgen, maar twee. Tv-pakketaanbieders blijven verplicht om alle drie publieke tv-netten door te geven zolang die er zijn.
De rol van het College van Omroepen en van het Commissariaat voor de Media wordt versterkt. Nieuws en actualiteitenprogramma’s, en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek, worden in de wet expliciet toegevoegd als taakopdracht voor de publieke omroep.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35554
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
31 aug 2020
Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35543
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
31 aug 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Het kabinet heeft een tweede pakket maatregelen getroffen om gemeenten en provincies te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35544
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
31 aug 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

Doel van het wetsvoorstel is om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenland-se Zaken en Koninkrijksrelaties. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen van dusdanig belang zijn voor het Rijk dat niet gewacht kan worden op formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten voordat deze autorisatie is gegeven. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35553
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
31 aug 2020
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen

De toenemende digitalisering van de samenleving verandert de manier waarop met elkaar gecommuniceerd wordt. Door deze ontwikkeling is het van belang dat bepaalde onderdelen van de Wet op de lijkbezorging (Wtl) worden aangepast zodat het mogelijk wordt informatiestromen en werkprocessen te digitaliseren. Bij het elektronisch berichtenverkeer is het belangrijk dat de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens voldoende zijn gewaarborgd, met name waar het gevoelige gegevens betreft. Middels onderhavig wetsvoorstel wordt zowel het veilig elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wtl aan de gemeentelijke lijkschouwer en de Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) als het veilig elektronisch verzenden van doodsoorzaakgegevens aan het CBS mogelijk gemaakt. Degene op wie de wettelijke verplichting rust om de verslagen of doodsoorzaakgegevens te verzenden heeft de keuze om dat via de papieren weg te doen of elektronisch. Elektronische verzending wordt derhalve (nog) niet verplicht gesteld.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35551
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
31 aug 2020
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

Voorgesteld wordt om het aantal regionale tuchtcolleges van vijf terug te brengen tot drie. Hier wordt invulling gegeven door twee regionale tuchtcolleges (Groningen en Den Haag) op te heffen en het regionale tuchtcollege van Eindhoven naar ‘s-Hertogenbosch te verplaatsen.
Het wetsvoorstel heeft voorts betrekking op de volgende onderwerpen: de bevoegdheidsregeling; wijziging van de verhouding tussen leden en plaatsvervangers; afschaffing van de functie van plaatsvervangend secretaris; de interne regeling van de werkzaamheden in de tuchtcolleges.

T. van Ark
minister voor Medische Zorg
35547
Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport