Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
29 okt 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

Dit wetsvoorstel regelt de juridische omvorming van het bestaande privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan ‘Stichting Airport Coordination The Netherlands’ (SACN) naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met de naam ‘Airport Coordination Netherlands’ (ACNL). Dit wetsvoorstel regelt de taken, inrichting en financiering van ACNL.
SACN (en de rechtsopvolger ACNL) is de ‘slotcoördinator’ voor de toewijzing van ‘slots’ aan luchtvaartmaatschappijen. Een luchtvaartmaatschappij heeft een dergelijk slot nodig om op een Nederlandse luchthaven te mogen landen en opstijgen.
De nieuwe juridische status betekent concreet dat in het vervolg de minister van Infrastructuur en Waterstaat de bestuurders van ACNL benoemt, schorst en ontslaat. Verder stelt zij de bezoldiging van de bestuurders vast en moet zij de tarieven van de ACNL goedkeuren.
In de oude situatie was dat de bevoegdheid van een Raad van Toezicht, waarin ook vertegenwoordigers van diverse luchtvaartmaatschappijen zitting hadden. Om de schijn van belangenverstrengeling bij de toewijzing van de (schaarse) slots is voor de nieuwe status gekozen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35060
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
05 sep 2018
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Meer gezinnen krijgen recht op het kindgebonden budget. Dit komt omdat de inkomensgrens voor paren wordt verhoogd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. De tegemoetkoming is bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35010
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid