Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
14 jun 2019
Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken

De wet bevat de voorwaarden voor het uitleveren van verdachten en het indienen van een Europees aanhoudingsbevel. De wijziging is nodig na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 27 mei 2019 . Dat oordeelde dat officieren van justitie geen Europees aanhoudingsbevel mogen uitvaardigen, maar dat het een besluit van de rechter moet zijn. Op basis van de Nederlandse wet is alleen de officier van justitie bevoegd.
De minister heeft de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Zonder wetswijziging kunnen er namelijk geen aanhoudingsbevelen meer worden uitgevaardigd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35224
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
14 jun 2019
Herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35225
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
11 jun 2019
Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel wijzigt de Jeugdwet omdat er een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet worden opgenomen. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.
Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35219
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
06 jun 2019
Wet elektronische publicaties

Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de
openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en
kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35218
Indiener R.W. Knops
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
03 jun 2019
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet stelt het minimumbedrag vast dat elektriciteit producerende bedrijven de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2).

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35216
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35210-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 behorende bij de begroting van de Koning (I). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35210-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35210-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35210-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35210-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
29 mei 2019
Wijziging van de begroting voor 2019 van het Deltafonds (J) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Deltafonds (J). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting 2019 van het Infrastructuurfonds (A) (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Infrastructuurfonds (A). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35210-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35210-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2019
Goedkeuring verdrag betreffende werk in de visserijsector

Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113). Het doel van het verdrag is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden aan boord van visserijvaartuigen te waarborgen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35215-(R2128)
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 3 anderen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Defensie 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Defensie. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2019.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35210-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35210-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35210-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
29 mei 2019
Wijziging van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35210-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking