Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
03 jul 2020
Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

...

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35515
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
02 jul 2020
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

...

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35514
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
01 jul 2020
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35513
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
30 jun 2020
Kaderwet overige JenV-subsidies

Dit voorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies beoogt een duidelijk en overzichtelijk regime te scheppen voor alle door een bewindspersoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verstrekte subsidies, met uitzondering van subsidies die worden verstrekt op grond van andere wetten in formele zin.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35512
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
29 jun 2020
Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35506
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
25 jun 2020
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Nationaal Preventieakkoord. Dit voorstel moet een bijdrage leveren aan een ‘rookvrije generatie’ in 2040. In de huidige situatie is er sprake van een reclameverbod, waarvan een beperkt aantal soorten verkooppunten, namelijk speciaalzaken, is vrijgesteld. Het aantal speciaalzaken dat is vrijgesteld van het reclameverbod wordt aanzienlijk verkleind. Speciaalzaken moeten aan scherpere eisen voldoen dan voorheen om als aangewezen verkooppunt te worden beschouwd. Daarnaast worden bepaalde reclame-uitingen van speciaalzaken die nu nog wel onder de vrijstelling vallen, zoals reclame op de gevel en - in beperkte gevallen - de etalage, verboden.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35504
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 jun 2020
Maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen

Een novelle is een wetsvoorstel dat een ander wetsvoorstel dat bij de Eerste Kamer ligt, verbetert of aanvult. In dit geval gaat het om een novelle waarbij het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) wordt aangepast. Het geeft onder meer de directeur van een inrichting voor vreemdelingenbewaring de bevoegdheid om bij ernstige orde- en veiligheidsproblemen een lock down in te stellen. In het geval van zo’n lock down kunnen vreemdelingen gedurende 23 uur per dag worden opgesloten in hun cel. De lock down kan maximaal zes weken duren.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35501
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
22 jun 2020
Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Dit wetsvoorstel heeft als doel het realiseren van alle noodzakelijke wettelijke maatregelen om op een effectieve wijze uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie.
In het bijzonder vereist de verordening de aanwijzing en inrichting van een zogeheten contactpunt met het oog op het faciliteren en ondersteunen van vertrouwelijke informatie-uitwisseling tussen de lidstaten onderling en met de Europese Commissie over directe investeringen uit derde landen waar mogelijke risico’s aan verbonden zijn voor de openbare orde en veiligheid. Daarbij is van belang dat met ingang van 11 oktober 2020 het contactpunt ingesteld en operationeel dient te zijn en de gegevensuitwisseling kan plaatsvinden.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35502
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 2 anderen

Economische Zaken en Klimaat
18 jun 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Dit wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De rechter kan na de mondelinge behandeling uitspraak doen als alle benodigde informatie over de zaak van partijen zoveel als mogelijk voor de rechter beschikbaar is.
Het wetsvoorstel bevat daartoe de volgende uitgangspunten:
• het zoveel mogelijk door partijen verzamelen van de relevante informatie over hun geschil voordat een procedure bij de rechter wordt aangespannen;
• de mogelijkheid voor de rechter om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken;
• er komt één verzoek om een of meer voorlopige bewijsverrichtingen in plaats van afzonderlijke verzoeken per voorlopige bewijsverrichting (een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging en een vordering tot inzage voorafgaand aan een procedure);
• het inzagerecht (de regeling van de exhibitieplicht) wordt aangepast en zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de overige bewijsverrichtingen. Voor alle verzoeken om een voorlopige bewijsverrichting gaan dezelfde toe- en afwijzingscriteria gelden;
• de mogelijkheid om beslag te leggen op bewijsmateriaal in zaken die niet gaan over intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd in de wet

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35498
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
17 jun 2020
Verzamelwet SZW 2021

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35494
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 jun 2020
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35496
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jun 2020
Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

H. Nijboer
Tweede Kamerlid
35488
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
11 jun 2020
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Kieswet. Belangrijkste onderdeel is de introductie van een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Hierbij wordt de mogelijkheid van centrale stemopneming waarmee sinds 2014 is geëxperimenteerd in de Kieswet opgenomen. Verder bevat het voorstel wijzigingen die betrekking hebben op het stemmen vanuit het buitenland en een aantal meer technische aanpassingen die onder meer voortvloeien uit eerdere adviezen van de Kiesraad.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35489
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
02 jun 2020
Wet opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35482
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
29 mei 2020
Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19

Dit wetsvoorstel creëert een grondslag in hoofdstuk 14 van de Telecommunicatiewet om aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken te verplichten informatie te verstrekken aan het Rijksinstituut Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) ter ondersteuning bij de bestrijding van de het coronavirus. Het is voor het RIVM noodzakelijk om drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau te kunnen monitoren. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen maar om het tellen van personen.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35479
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
29 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

De budgettaire gevolgen van de coronamaatregelen worden aan de Staten-Generaal voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswetten heeft geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregelen die in het belang van het Rijk zijn, mogelijk niet in alle gevallen kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet waar nodig de uitvoering van de maatregelen eerder starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35480
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
28 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 VII) in verband met maatregelen voor het doorbouwen tijdens de coronacrisis en in verband met vergoeding van rouwvervoer.

Het betreft de budgettaire verwerking van middelen die beschikbaar gesteld zijn om te zorgen dat de bouw ten tijde van de coronacrisis op gang wordt gehouden en middelen om extra vervoerskosten voor nabestaanden van overleden coronapatiënten die overgebracht moesten worden naar andere ziekenhuizen te compenseren.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35478
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 mei 2020
Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Het voorziet er onder meer in dat een beschikking tot invordering van een dwangsom tot stuiting van de verjaring leidt. Ook wordt de verjaringstermijn verlengd gedurende de procedure waarin derde-belanghebbende om een beschikking omtrent de invordering heeft verzocht.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35477
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
26 mei 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Het wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35472
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
26 mei 2020
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het inzetten van het instrument van een bestuurlijke boete om slotmisbruik op gecoördineerde luchthavens effectief te kunnen bestraffen

Op een gecoördineerde luchthaven als Schiphol heeft een luchtvaartmaatschappij een slot nodig om te kunnen landen en opstijgen. Door de toegenomen schaarste op de luchthaven Schiphol neemt de kans op slotmisbruik toe. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op het juiste gebruik van een slot. Opdat de ILT effectiever en sneller kan handhaven op bepaalde vormen van slotmisbruik, zoals het vliegen zonder slot op een gecoördineerde luchthaven, wordt het handhavingsinstrumentarium van de ILT uitgebreid met een bestuurlijke boete.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35469
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
25 mei 2020
Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018

De richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie ertoe in nationale wetgeving vast te leggen dat de nationale mededingingsautoriteit onafhankelijk is, middelen heeft om haar taken uit te voeren, en de noodzakelijke bevoegdheden heeft voor de handhaving van het mededingingsrecht. Bovendien bevat de richtlijn bepalingen die de mogelijkheden voor mededingingsautoriteiten om samen te werken, versterken.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35467
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
20 mei 2020
Slotwet Justitie en Veiligheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2019 opgenomen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35470-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2019 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35470-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2019 opgenomen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35470-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
20 mei 2020
Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld 2019

In deze wet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën over 2019 opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35470-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën