Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
21 okt 2020
Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen
L. Bromet
Tweede Kamerlid
35608
Indiener L. Bromet
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
16 okt 2020
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

Het wetsvoorstel voorkomt dat de nationale bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken voor de identiteitsvaststelling, per 1 maart 2021 komt te vervallen en de in dat kader verzamelde gegevens moeten worden vernietigd. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid vijf jaar langer te handhaven en om drie jaar na inwerkingtreding van dit voorstel de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de effecten van de bevoegdheid (opnieuw) te evalueren.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35604
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 okt 2020
Wet vereenvoudiging bekostiging po
A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35605
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 okt 2020
Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35606
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13 okt 2020
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35603
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
12 okt 2020
Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Het wetsvoorstel omvat een structurele aanpak met als hoofddoel het realiseren van een gunstige of – waar dat nog niet mogelijk is – een verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitattypen. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000-gebieden, die extra worden beschermd onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Vervolgens moet deze gunstige staat worden behouden. Het belang van de biodiversiteit in Nederland en in Europa, die ook de basis vormt van de voedselketen en intrinsiek een belangrijke waarde vertegenwoordigt, staat hierbij centraal. De structurele aanpak is met het oog op de huidige staat van de natuur en de trend van biodiversiteitsverlies dan ook een onontkoombare noodzaak.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35600
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
12 okt 2020
Wijziging van de Wet kinderopvang

Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen die gaan over het recht op kinderopvangtoeslag. Naast enkele technische reparaties zijn er twee inhoudelijke maatregelen.
Ten eerste krijgen ouderparen van wie één ouder werkt of een traject naar werk volgt en de andere ouder een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) recht op kinderopvangtoeslag. Op dit moment bestaat dit recht niet. Zij kunnen wel een beroep doen op de ondersteuning vanuit de gemeente. De Wlz regelt langdurige, intensieve zorg voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.
Ten tweede wordt het recht op kinderopvangtoeslag verlengd voor zwangere vrouwen die in hun werkloosheidstermijn zitten. Ouders hebben na het verlies van hun baan nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zwangere vrouwen mogen gedurende een periode van tien weken, vlak voor en na de bevalling, geen werk verrichten voor een werkgever. In de nieuwe situatie kan het recht op kinderopvangtoeslag worden verlengd, zodat altijd sprake is van een zoektermijn naar werk van drie maanden.

B. van 't Wout
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35598
Indiener B. van 't Wout
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
09 okt 2020
Verbod op dienstverrichting door derdeland-verzekeraars

Dit voorstel voor wijziging van de Wet op het financieel toezicht leidt ertoe dat uitsluitend verzekeraars met een vestiging in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie levensverzekeringen en schadeverzekeringen in Nederland mogen verkopen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35599
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
09 okt 2020
Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19

Deze zesde incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35596
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
08 okt 2020
Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit
S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35595
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Europese Zaken
08 okt 2020
Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

Dit wetsvoorstel wijzigt de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de invoering van de Europese Richtlijn 2019/789 van 17 april 2019. Deze richtlijn bevat voorschriften voor de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie-en radioprogramma's. De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet, is 7 juni 2021.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35597
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
08 okt 2020
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

De salderingsregeling is bedoeld voor kleinverbruikers die elektriciteit invoeden op het net en wordt met name gebruikt door kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt jaarlijks verrekend met de stroom die verbruikt is, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd naar nul in 2031. Ook introduceert dit wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de elektriciteit die van een net wordt afgenomen en de elektriciteit die op dat net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35594
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
07 okt 2020
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Voorstel van wet van het lid Renkema. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit wetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

W.J.T. Renkema
Tweede Kamerlid
35592
Indiener W.J.T. Renkema
Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
06 okt 2020
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35593
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
02 okt 2020
Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het mogelijk te maken dat de komende verkiezingen als bedoeld in de Kieswet kunnen worden georganiseerd en gehouden met inachtneming van de maatregelen die noodzakelijk zijn om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), dat de ziekte covid-19 kan veroorzaken, te voorkomen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35590
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
01 okt 2020
Wij­zi­ging van de Wet werk en in­ko­men naar ar­beids­ver­mo­gen en de Ziek­te­wet

Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke (RIV-toets) beoordeelt de verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), vanaf 1 september 2021, niet langer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35589
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 sep 2020
Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het daarop uitgebrachte kabinetsstandpunt zijn respectievelijk in 2018 en 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze aanbevelingen. Ten eerste wordt met dit voorstel buiten twijfel gesteld dat de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend. Ten tweede wordt de bevoegdheid geregeld voor de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om voor zover noodzakelijk, bij degene die het onderzoek uitvoert gegevens over de gezondheid van proefpersonen in te zien, daarvan kopieën te maken, deze voor korte tijd mee te nemen of inlichtingen ter zake te vorderen. Tot slot bevat het voorstel een enkele wijziging van technische aard.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35587
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 sep 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit in verband met de spoedeisende maatregelen met betrekking tot COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35585
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
21 sep 2020
Variawet hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld van de WHW, de WOT en de WSF 2000. Het gaat om verschillende beleidsmatige wijzigingen, waarmee met name eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer gestand worden gedaan. Deze zijn onder andere gedaan in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025, tijdens debatten in en brieven aan de Tweede Kamer en door de uitwerking van de door de minister van OCW getekende beschikking van het Benelux Comité van Ministers.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35582
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16 sep 2020
Wijziging van een aantal Onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Elke leerling die het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding) succesvol afrondt gaat dezelfde vorm van erkenning ontvangen. Door het vaststellen van een model van het schooldiploma zullen er geen verschillen meer zijn tussen de schooldiploma’s die worden afgegeven door de individuele scholen. Deze vorm van eenduidige erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot de positie van de leerling op de arbeidsmarkt. Het schooldiploma kent geen civiel effect, waarmee wordt bedoeld dat het geen toelatingsrecht geeft tot vervolgonderwijs.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35580
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 sep 2020
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Voorstel voor aanpassing van de regeling in de vennootschapsbelasting die bepaalt dat bij beëindiging van buitenlandse activiteiten de buitenlandse verliezen in Nederland aftrekbaar zijn.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35568
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën
15 sep 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35570-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15 sep 2020
Belastingplan 2021

Voorstellen voor wijziging per 1 januari 2021 van onder meer de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, verschillende autobelastingen en de energiebelasting.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35572
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Financiën
15 sep 2020
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Omdat de kostprijs van technieken die CO2-uitstoot terugbrengen vooralsnog vaak hoger is dan alternatieven die tot CO2-uitstoot leiden, is stimulering hiervan in een overgangsfase noodzakelijk. Hiervoor zijn subsidieregelingen in het leven geroepen (SDE+ en SDE++). Deze worden gefinancierd uit een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas: de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de ODE voor 2021 en 2022 verhoogd. De sector industrie draagt in 2021 ongeveer 390 miljoen euro en in 2022 ongeveer 395 miljoen euro bij aan de opbrengst van de ODE.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35579
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Financiën
15 sep 2020
Overige fiscale maatregelen 2021

Voorstel voor aanpassing van de fiscale behandeling van de levensloopregeling, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, het speur- en ontwikkelingswerk door private bedrijven en van de landgoederen volgens de Natuurschoonwet 1928, Verder regelt het voorstel een mogelijke samenloop van hybridemismatchmaatregelen en de earningsstrippingmaatregel en uitstel van de invoering van het elektronische derdenbeslag door de Belastingdienst.

J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
35573
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën