Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Filters wissen
31 aug 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2020.

In verband met de coronacrisis wordt aan de Koninkrijkslanden Aruba, Sint Maarten en Curaçao een tweede bijdrage verstrekt voor voedselpakketten en hygiëneproducten. Daarnaast heeft het kabinet maatregelen getroffen om in lijn met besluitvorming voor Europees Nederland de openbaar lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35545
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
21 aug 2020
Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

In de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus 2019-nCoV is het aantal ziekenhuisopnames en nieuwe opnames op de IC-afdelingen afgenomen, maar het aantal nieuwe besmettingen in kleine clusters op regionaal gebied neemt toe. Nederland is in een fase terechtgekomen waarin beperkende maatregelen landelijk worden versoepeld, doch regionaal daar waar nodig juist verscherpt. Er is een cruciale rol weggelegd voor de bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zo nodig op grote schaal. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om grootschalige bron- en contactopsporing te ondersteunen. Net als in de ons omringende landen is hierbij de keuze gevallen op een zogenaamde notificatieapplicatie (CoronaMelder). Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de CoronaMelder of van andere vergelijkbare digitale middelen. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een antimisbruik-bepaling. Daarnaast is van belang dat de inzet van de notificatieapp uitdrukkelijk alléén is bedoeld voor de bestrijding van het virus.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35538
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 jun 2020
Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege steunmaatregelen voor de KLM.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35505
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
19 jun 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met de intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35499
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
18 jun 2020
Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Aanvullende spoedvoorzieningen en wetswijzigingen om te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden en dat de impact van dit virus zo beperkt mogelijk blijft. Het wetsvoorstel bevat voorstellen op het gebied van de ministeries van OCW, IenW, JenV en VWS.
Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vijf voorstellen gedaan.
1 Uitzondering op samenloopverbod artikel 7.8, vijfde lid, van de Erfgoedwet; met dit voorstel wordt de weg vrijgemaakt voor eigenaren van rijksmonumenten om wanneer zij reeds een subsidie ontvangen ook aanspraak te maken op een aanvullende leenfaciliteit wanneer deze in het leven wordt geroepen.
2 Verlengen bevoegdheidstermijn in de WPO en WEC voor leraren in opleiding tot leraar zintuiglijke en lichamelijke oefening
3 Leerresultaten primair onderwijs; een school kan worden beoordeeld als “zeer zwak” indien de leerresultaten onvoldoende zijn en het bevoegd gezag in verband met deze resultaten ook tekortschiet in de naleving van een of meer bij of krachtens WPO gegeven voorschriften. Aangezien er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoetsen zijn afgenomen wordt er hier voorgesteld om de berekening te maken over drie meest recente schooljaren in plaats van over drie achtereenvolgende schooljaren.
4 Inschrijving van (aspirant-)studenten die nog niet aan alle eisen voldoen; een aanpassing van de WHW waardoor het mogelijk wordt voor hogeronderwijsinstellingen om studenten die als gevolg van COVID-19 nog niet (volledig) voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen toch in te kunnen schrijven voor een associate degree, bachelor- of masteropleiding bij het instroommoment van 1 september 2020.
5 Compensatie studenten; studenten in hun laatste jaar van hun opleiding kunnen hun vertraging niet in een later stadium inlopen. Voor deze studenten die ook voor het studiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven voor hun opleiding en vervolgens in de periode tot eind januari 2021 een mbo-, hbo- of wo-masterdiploma halen is gekozen om een compensatie in te stellen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35497
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 jun 2020
Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen aangebracht in de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020. Hierin zijn uitgaven inzake coronamaatregelen budgettair verwerkt.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35493
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
12 jun 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds. Het gaat om een extra uitgave uit het Infrastructuurfonds die samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35490
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
12 jun 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Het gaat om een aanpassing op de artikelen 16 (Openbaarvervoer en Spoor) en 26 (Bijdrage Investeringsfondsen). De aanpassing hangt samen met de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet heeft de openbaar vervoerbedrijven (ov) gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden, terwijl de reizigersaantallen nog beperkt zijn. Omdat daardoor ook de inkomsten van de ov-bedrijven nog beperkt zijn, hoort bij dat verzoek van het kabinet een financiële vergoeding. De regeling kost naar verwachting circa 1,5 miljard euro en loopt tot het einde van 2020.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35491
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
12 jun 2020
Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege extra geld voor de steunprogramma's van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Investeringsbank.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35492
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
05 jun 2020
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten

Wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën voor 2020 vanwege steunmaatregelen voor de gemeenten in Nederland.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35485
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
03 jun 2020
Wet inburgering 20..

Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het volgende: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35483
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
29 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

De budgettaire gevolgen van de coronamaatregelen worden aan de Staten-Generaal voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswetten heeft geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregelen die in het belang van het Rijk zijn, mogelijk niet in alle gevallen kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet waar nodig de uitvoering van de maatregelen eerder starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35480
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
29 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35481
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 VII) in verband met maatregelen voor het doorbouwen tijdens de coronacrisis en in verband met vergoeding van rouwvervoer.

Het betreft de budgettaire verwerking van middelen die beschikbaar gesteld zijn om te zorgen dat de bouw ten tijde van de coronacrisis op gang wordt gehouden en middelen om extra vervoerskosten voor nabestaanden van overleden coronapatiënten die overgebracht moesten worden naar andere ziekenhuizen te compenseren.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35478
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 mei 2020
Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een asielverzoek de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Daarnaast sluit de Tijdelijke wet een beroep tegen het niet tijdig beslissen op het asielverzoek bij de bestuursrechter uit. De Tijdelijke wet geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat het wetsvoorstel dat de dwangsomregeling voor vreemdelingenzaken definitief afschaft in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
35476
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

In deze derde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35473
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
26 mei 2020
Wet ambulancevoorzieningen

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg
35471
Indiener M.J. van Rijn
minister voor Medische Zorg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 mei 2020
Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van Covid-19.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35474
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
25 mei 2020
Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

Voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag en voor de toekomst bepaalde hardheden in het toeslagensysteem weg te nemen of te verzachten.

A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
35468
Indiener A.C. van Huffelen
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

Financiën
20 mei 2020
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2019 opgenomen.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35470-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35470-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
20 mei 2020
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2019 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35470-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2019 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35470-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2019 opgenomen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35470-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2019 opgenomen.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35470-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken