Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (220)

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wijziging houdt verband met de uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (stikstoffonds).

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Ch. van der Wal-Zeggelink VVD
36213

Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36212

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Dit wetsvoorstel wil de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners hun overheid uitdagen om de uitvoering van een taak over te nemen zoals het beheer of onderhoud van een park of buurthuis.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36210

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2022. In 2023 heeft het kabinet € 1,4 mld. beschikbaar gesteld voor de uitvoering en uitgifte van een eenmalige aanvullende tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om hiervan € 500 per huishouden al in 2022 uit te keren. Om deze reden wordt € 500 mln. van de begroting 2023 naar 2022 geschoven. Dit is tevens verwerkt in de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 van het Gemeentefonds dd. 23 september 2022. Hierdoor is er voor de energietoeslag in 2023 in totaal € 900 mln. beschikbaar.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36211

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet minimum CO2-prijs industrie

Het vierde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit vierde voorstel regelt de CO2-heffing op alle uitstoot van broeikasgassen van industrie en afvalverbranders.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36206

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Het vijfde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit vijfde voorstel regelt de voorbereidingen in Nederland op een nieuwe Europese Verordening voor een koolstofheffing op importen in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36205

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Belastingplan 2023

Het eerste wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. In dit eerste voorstel stelt de regering 44 veranderingen in de belastingen, heffingen en accijnzen voor.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
Rij M.L.A. van (CDA)
Rob Jetten
36202

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 3 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Verhoging van het kindgebonden budget en afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW'ers (IOAOW)

Het zevende wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Het voorstel bevat twee maatregelen: de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari 2023 en de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW) per 1 januari 2025.

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
36208

Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Het zesde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit zesde voorstel regelt een verandering van de Invorderingswet. Deze wet bepaalt dat over achterstallige belasting altijd rente wordt berekend en dat een uitzondering daarop altijd in de wet moet worden geregeld. De regering stelt voor dat de minister of staatsecretaris een uitzondering voortaan met een Algemene Maatregel van Bestuur mag doen.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36207

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet rechtsherstel box 3

Het tweede wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit tweede voorstel regelt de compensatie voor burgers die over de belastingjaren 2017- 2020 tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de berekening van hun voordeel uit sparen en beleggen en voor de burgers waarvan de belastingaanslag over deze belastingjaren nog niet (onherroepelijk) was vastgesteld.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36203

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Overbruggingswet box 3

Het derde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit derde voorstel regelt de belasting op het voordeel uit sparen en beleggen (box 3) voor de belastingjaren 2023 tot en met 2025. Het dient als overbrugging tot het moment dat een nieuw stelsel van belasting op box 3 gaat gelden.

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Rij M.L.A. van (CDA)
36204

Indiener M.L.A. van Rij
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-IV

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
D. Wiersma, minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs
36200-VIII

Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-VII

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36200-XVII

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Naar boven