Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid wegens het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een lid van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geschrapt. In dit lid wordt bepaald dat de medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen een instemmingsrecht hebben wanneer regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) worden gesteld. Hierdoor kan de mogelijkheid om coronatoegangsbewijzen in te zetten worden uitgebreid naar deze sectoren. In een later stadium kan dan worden bepaald of daadwerkelijk tot inzet van coronatoegangsbewijzen wordt overgegaan, op welke sectoren dit van toepassing zal zijn en welke voorwaarden hiervoor zullen gelden.

Activiteiten

23 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

13:15 - 14:45

23 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

22 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
23 nov 2021

Extra procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35 972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

22 nov 2021
Download Advies CRvdM
22 nov 2021
Download Advies AP
22 nov 2021
Download Advies ATR
Alle documenten